How to use wait method in Cypress

Best JavaScript code snippet using cypress

2.js

Source:2.js Github

copy

Full Screen

...140	this.shape_6.graphics.f("#517D40").s().p("Ai6NJQg9gdh0hHQhohAg8gZQhxgwhngJIidgNQhhgJhJgPQhmgVhZgnQhqgthlhMQiwiEhUiEQgOgYgOgbQhxjgB3jjQBciuDjhzQDVhtDXgBQDmgCIhgxQI9g0BrgjQA+gUCUAPQB9AMCkAiQCPAgCPAmQCIAkAkAOQCTA/BUBhQBIBUAfB0QASBEAFBYIABAUQABAzgBAyIgEAsQAAARgEAiQgEAhgBAOQgLCNAlA9QAFAJAIAJQAiAngcANQgXALhFgEQjAgVhEAFQhgAKgqADQhHAEg7gLQgfgGgzgRQhKgZhxgvQh2gyhhguQhug2gngiQhAhBgPgLQgTgNgXAnQgKARAJARQAOAUBaA6QB0BJA9A0QBwBoChBSQBTAqCzBoQCTBQAwgOIBTBnQgzAmi/AvImRBYQj8A3j7APQgvADguAAQkHAAjKhhg");141	this.shape_6.setTransform(-6.6,-3.1);142	this.shape_7 = new cjs.Shape();143	this.shape_7.graphics.f("#588545").s().p("AjdOoQhKgiiBhOQh5hJhCgcQhPghiCgOQibgLhVgKQlCgnj5jAQkkjihLjrQg+jCBZi7QBijMEIiGQD2h8D5AAQD+AAJ4g3QKQg4B0gnQBpgjGpBmQCZAlCXAsQCGAoAmAQQDgBiBfCrQBJCCAGDFQAEBugMDHQAACfA7A/QAqAtgdARQgYANhOgEQjZgXhLAHQiEARg8ACQhhAChpgjQiXgyi1hUQjYhlhAhAQhIhQgRgNQgMgKgKAFQgKAGgPAaQgOAXAXAXQARATA3AfQCxBnBEA5QCWB/EFB4QEgCDBogmQA5gVAzgDQA0gEAUAQQAyAqiwB4Qh9BVlABbQmDBtmWAcQg+AEg8AAQknAAjhhog");144	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));145}).prototype = p = new cjs.MovieClip();146p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-202.4,-104,404.9,208.1);147(lib.ripple = function(mode,startPosition,loop) {148	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});149	// Layer 1150	this.shape = new cjs.Shape();151	this.shape.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.8)").ss(1,1,1).p("AAVgBQAKABAAAAQAAAAgKABQgJABgMAAQgMAAgJgBQgJgBAAAAQAAAAAJgBQAJAAAMAAQAMAAAJAAg");152	this.shape.setTransform(34.1,273.1);153	this.shape_1 = new cjs.Shape();154	this.shape_1.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.769)").ss(1.1,1,1).p("AhqAAQAAgCAfgDQAggDArAAQAsAAAgADQAfADAAACQAAADgfADQggACgsAAQgrAAgggCQgfgDAAgDg");155	this.shape_1.setTransform(34.4,273.1);156	this.shape_2 = new cjs.Shape();157	this.shape_2.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.737)").ss(1.2,1,1).p("Ai3AAQAAgFA2gFQA2gEBLAAQBMAAA2AEQA2AFAAAFQAAAGg2AEQg2AFhMAAQhLAAg2gFQg2gEAAgGg");158	this.shape_2.setTransform(34.7,273.1);159	this.shape_3 = new cjs.Shape();160	this.shape_3.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.706)").ss(1.3,1,1).p("AkDAAQAAgIBMgHQBMgGBrAAQBsAABMAGQBNAHAAAIQAAAIhNAHQhMAGhsAAQhrAAhMgGQhMgHAAgIg");161	this.shape_3.setTransform(35,273.1);162	this.shape_4 = new cjs.Shape();163	this.shape_4.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.671)").ss(1.3,1,1).p("AlQAAQAAgKBjgJQBigICLAAQCLAABjAIQBjAJAAAKQAAALhjAJQhjAIiLAAQiLAAhigIQhjgJAAgLg");164	this.shape_4.setTransform(35.2,273.1);165	this.shape_5 = new cjs.Shape();166	this.shape_5.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.639)").ss(1.4,1,1).p("AmdAAQAAgNB5gLQB5gKCrAAQCrAAB6AKQB5ALAAANQAAAOh5ALQh6AKirAAQirAAh5gKQh5gLAAgOg");167	this.shape_5.setTransform(35.5,273.1);168	this.shape_6 = new cjs.Shape();169	this.shape_6.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.608)").ss(1.5,1,1).p("AnqAAQAAgQCQgMQCPgMDLAAQDKAACQAMQCRAMAAAQQAAAQiRANQiQAMjKAAQjLAAiPgMQiQgNAAgQg");170	this.shape_6.setTransform(35.8,273.1);171	this.shape_7 = new cjs.Shape();172	this.shape_7.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.576)").ss(1.6,1,1).p("Ao2AAQAAgTCmgOQCmgODqAAQDrAACmAOQCmAOAAATQAAATimAOQimAPjrAAQjqAAimgPQimgOAAgTg");173	this.shape_7.setTransform(36.1,273.1);174	this.shape_8 = new cjs.Shape();175	this.shape_8.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.545)").ss(1.7,1,1).p("AqDAAQAAgVC8gRQC9gPEKAAQEKAAC9APQC9ARAAAVQAAAWi9AQQi9AQkKAAQkKAAi9gQQi8gQAAgWg");176	this.shape_8.setTransform(36.4,273.1);177	this.shape_9 = new cjs.Shape();178	this.shape_9.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.514)").ss(1.7,1,1).p("ArQAAQAAgYDTgSQDUgSEpAAQEqAADTASQDUASAAAYQAAAZjUASQjTASkqAAQkpAAjUgSQjTgSAAgZg");179	this.shape_9.setTransform(36.7,273.1);180	this.shape_10 = new cjs.Shape();181	this.shape_10.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.478)").ss(1.8,1,1).p("AscAAQAAgbDpgUQDqgTFJAAQFKAADpATQDqAUAAAbQAAAbjqAUQjpAUlKAAQlJAAjqgUQjpgUAAgbg");182	this.shape_10.setTransform(36.9,273.1);183	this.shape_11 = new cjs.Shape();184	this.shape_11.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.447)").ss(1.9,1,1).p("AtpAAQAAgdEAgWQEAgWFpAAQFqAAEAAWQEAAWAAAdQAAAekAAWQkAAWlqAAQlpAAkAgWQkAgWAAgeg");185	this.shape_11.setTransform(37.2,273.1);186	this.shape_12 = new cjs.Shape();187	this.shape_12.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.416)").ss(2,1,1).p("Au2AAQAAggEXgYQEWgXGJAAQGJAAEXAXQEXAYAAAgQAAAhkXAXQkXAYmJAAQmJAAkWgYQkXgXAAghg");188	this.shape_12.setTransform(37.5,273.1);189	this.shape_13 = new cjs.Shape();190	this.shape_13.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.384)").ss(2.1,1,1).p("AwCAAQAAgjEsgaQEtgZGpAAQGpAAEtAZQEtAaAAAjQAAAjktAaQktAampAAQmpAAktgaQksgaAAgjg");191	this.shape_13.setTransform(37.8,273.1);192	this.shape_14 = new cjs.Shape();193	this.shape_14.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.353)").ss(2.1,1,1).p("AxPAAQAAglFDgcQFEgcHIAAQHJAAFDAcQFEAcAAAlQAAAmlEAcQlDAbnJAAQnIAAlEgbQlDgcAAgmg");194	this.shape_14.setTransform(38,273.1);195	this.shape_15 = new cjs.Shape();196	this.shape_15.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.322)").ss(2.2,1,1).p("AycAAQAAgoFageQFagdHoAAQHpAAFaAdQFaAeAAAoQAAAplaAdQlaAenpAAQnoAAlageQlagdAAgpg");197	this.shape_15.setTransform(38.3,273.1);198	this.shape_16 = new cjs.Shape();199	this.shape_16.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.286)").ss(2.3,1,1).p("AzoAAQAAgrFwgfQFwggIIAAQIIAAFxAgQFwAfAAArQAAArlwAgQlxAfoIAAQoIAAlwgfQlwggAAgrg");200	this.shape_16.setTransform(38.6,273.1);201	this.shape_17 = new cjs.Shape();202	this.shape_17.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.255)").ss(2.4,1,1).p("A01AAQAAgtGHgiQGGghIoAAQIoAAGHAhQGHAiAAAtQAAAumHAiQmHAhooAAQooAAmGghQmHgiAAgug");203	this.shape_17.setTransform(38.9,273.1);204	this.shape_18 = new cjs.Shape();205	this.shape_18.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.224)").ss(2.5,1,1).p("A2CAAQAAgwGdgkQGdgjJIAAQJIAAGdAjQGeAkAAAwQAAAxmeAkQmdAjpIAAQpIAAmdgjQmdgkAAgxg");206	this.shape_18.setTransform(39.2,273.1);207	this.shape_19 = new cjs.Shape();208	this.shape_19.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.192)").ss(2.5,1,1).p("A3OAAQAAgzGzglQG0glJnAAQJoAAGzAlQG0AlAAAzQAAA0m0AlQmzAlpoAAQpnAAm0glQmzglAAg0g");209	this.shape_19.setTransform(39.4,273.1);210	this.shape_20 = new cjs.Shape();211	this.shape_20.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.161)").ss(2.6,1,1).p("A4bAAQAAg1HKgoQHKgnKHAAQKHAAHKAnQHLAoAAA1QAAA2nLAnQnKAoqHAAQqHAAnKgoQnKgnAAg2g");212	this.shape_20.setTransform(39.7,273.1);213	this.shape_21 = new cjs.Shape();214	this.shape_21.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.129)").ss(2.7,1,1).p("A5oAAQAAg4HggpQHhgpKnAAQKnAAHhApQHhApAAA4QAAA5nhApQnhApqnAAQqnAAnhgpQnggpAAg5g");215	this.shape_21.setTransform(40,273.1);216	this.shape_22 = new cjs.Shape();217	this.shape_22.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.094)").ss(2.8,1,1).p("A60AAQAAg7H3grQH3grLGAAQLHAAH3ArQH3ArAAA7QAAA8n3AqQn3AsrHAAQrGAAn3gsQn3gqAAg8g");218	this.shape_22.setTransform(40.3,273.1);219	this.shape_23 = new cjs.Shape();220	this.shape_23.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.063)").ss(2.9,1,1).p("A8BAAQAAg9INguQIOgsLmAAQLnAAINAsQIOAuAAA9QAAA+oOAtQoNAtrnAAQrmAAoOgtQoNgtAAg+g");221	this.shape_23.setTransform(40.6,273.1);222	this.shape_24 = new cjs.Shape();223	this.shape_24.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.031)").ss(2.9,1,1).p("A9OAAQAAhAIkgvQIkgvMGAAQMGAAIkAvQIlAvAABAQAABBolAvQokAvsGAAQsGAAokgvQokgvAAhBg");224	this.shape_24.setTransform(40.9,273.1);225	this.shape_25 = new cjs.Shape();226	this.shape_25.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0)").ss(3,1,1).p("AVgB0Qo6AxsmAAQsmAAo6gxQo6gwAAhEQAAhDI6gxQI6gwMmAAQMmAAI6AwQI7AxAABDQAABEo7Awg");227	this.shape_25.setTransform(41.1,273.1);228	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.shape}]},9).to({state:[{t:this.shape_1}]},1).to({state:[{t:this.shape_2}]},1).to({state:[{t:this.shape_3}]},1).to({state:[{t:this.shape_4}]},1).to({state:[{t:this.shape_5}]},1).to({state:[{t:this.shape_6}]},1).to({state:[{t:this.shape_7}]},1).to({state:[{t:this.shape_8}]},1).to({state:[{t:this.shape_9}]},1).to({state:[{t:this.shape_10}]},1).to({state:[{t:this.shape_11}]},1).to({state:[{t:this.shape_12}]},1).to({state:[{t:this.shape_13}]},1).to({state:[{t:this.shape_14}]},1).to({state:[{t:this.shape_15}]},1).to({state:[{t:this.shape_16}]},1).to({state:[{t:this.shape_17}]},1).to({state:[{t:this.shape_18}]},1).to({state:[{t:this.shape_19}]},1).to({state:[{t:this.shape_20}]},1).to({state:[{t:this.shape_21}]},1).to({state:[{t:this.shape_22}]},1).to({state:[{t:this.shape_23}]},1).to({state:[{t:this.shape_24}]},1).to({state:[{t:this.shape_25}]},1).wait(23));229	// Layer 2230	this.shape_26 = new cjs.Shape();231	this.shape_26.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.8)").ss(1,1,1).p("AAVgBQAKABAAAAQAAAAgKABQgJABgMAAQgMAAgJgBQgJgBAAAAQAAAAAJgBQAJAAAMAAQAMAAAJAAg");232	this.shape_26.setTransform(34.1,273.1);233	this.shape_27 = new cjs.Shape();234	this.shape_27.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.769)").ss(1.1,1,1).p("AhqAAQAAgCAfgDQAggDArAAQAsAAAgADQAfADAAACQAAADgfADQggACgsAAQgrAAgggCQgfgDAAgDg");235	this.shape_27.setTransform(34.4,273.1);236	this.shape_28 = new cjs.Shape();237	this.shape_28.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.737)").ss(1.2,1,1).p("Ai3AAQAAgFA2gFQA2gEBLAAQBMAAA2AEQA2AFAAAFQAAAGg2AEQg2AFhMAAQhLAAg2gFQg2gEAAgGg");238	this.shape_28.setTransform(34.7,273.1);239	this.shape_29 = new cjs.Shape();240	this.shape_29.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.706)").ss(1.3,1,1).p("AkDAAQAAgIBMgHQBMgGBrAAQBsAABMAGQBNAHAAAIQAAAIhNAHQhMAGhsAAQhrAAhMgGQhMgHAAgIg");241	this.shape_29.setTransform(35,273.1);242	this.shape_30 = new cjs.Shape();243	this.shape_30.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.671)").ss(1.3,1,1).p("AlQAAQAAgKBjgJQBigICLAAQCLAABjAIQBjAJAAAKQAAALhjAJQhjAIiLAAQiLAAhigIQhjgJAAgLg");244	this.shape_30.setTransform(35.2,273.1);245	this.shape_31 = new cjs.Shape();246	this.shape_31.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.639)").ss(1.4,1,1).p("AmdAAQAAgNB5gLQB5gKCrAAQCrAAB6AKQB5ALAAANQAAAOh5ALQh6AKirAAQirAAh5gKQh5gLAAgOg");247	this.shape_31.setTransform(35.5,273.1);248	this.shape_32 = new cjs.Shape();249	this.shape_32.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.608)").ss(1.5,1,1).p("AnqAAQAAgQCQgMQCPgMDLAAQDKAACQAMQCRAMAAAQQAAAQiRANQiQAMjKAAQjLAAiPgMQiQgNAAgQg");250	this.shape_32.setTransform(35.8,273.1);251	this.shape_33 = new cjs.Shape();252	this.shape_33.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.576)").ss(1.6,1,1).p("Ao2AAQAAgTCmgOQCmgODqAAQDrAACmAOQCmAOAAATQAAATimAOQimAPjrAAQjqAAimgPQimgOAAgTg");253	this.shape_33.setTransform(36.1,273.1);254	this.shape_34 = new cjs.Shape();255	this.shape_34.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.545)").ss(1.7,1,1).p("AqDAAQAAgVC8gRQC9gPEKAAQEKAAC9APQC9ARAAAVQAAAWi9AQQi9AQkKAAQkKAAi9gQQi8gQAAgWg");256	this.shape_34.setTransform(36.4,273.1);257	this.shape_35 = new cjs.Shape();258	this.shape_35.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.514)").ss(1.7,1,1).p("ArQAAQAAgYDTgSQDUgSEpAAQEqAADTASQDUASAAAYQAAAZjUASQjTASkqAAQkpAAjUgSQjTgSAAgZg");259	this.shape_35.setTransform(36.7,273.1);260	this.shape_36 = new cjs.Shape();261	this.shape_36.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.478)").ss(1.8,1,1).p("AscAAQAAgbDpgUQDqgTFJAAQFKAADpATQDqAUAAAbQAAAbjqAUQjpAUlKAAQlJAAjqgUQjpgUAAgbg");262	this.shape_36.setTransform(36.9,273.1);263	this.shape_37 = new cjs.Shape();264	this.shape_37.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.447)").ss(1.9,1,1).p("AtpAAQAAgdEAgWQEAgWFpAAQFqAAEAAWQEAAWAAAdQAAAekAAWQkAAWlqAAQlpAAkAgWQkAgWAAgeg");265	this.shape_37.setTransform(37.2,273.1);266	this.shape_38 = new cjs.Shape();267	this.shape_38.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.416)").ss(2,1,1).p("Au2AAQAAggEXgYQEWgXGJAAQGJAAEXAXQEXAYAAAgQAAAhkXAXQkXAYmJAAQmJAAkWgYQkXgXAAghg");268	this.shape_38.setTransform(37.5,273.1);269	this.shape_39 = new cjs.Shape();270	this.shape_39.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.384)").ss(2.1,1,1).p("AwCAAQAAgjEsgaQEtgZGpAAQGpAAEtAZQEtAaAAAjQAAAjktAaQktAampAAQmpAAktgaQksgaAAgjg");271	this.shape_39.setTransform(37.8,273.1);272	this.shape_40 = new cjs.Shape();273	this.shape_40.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.353)").ss(2.1,1,1).p("AxPAAQAAglFDgcQFEgcHIAAQHJAAFDAcQFEAcAAAlQAAAmlEAcQlDAbnJAAQnIAAlEgbQlDgcAAgmg");274	this.shape_40.setTransform(38,273.1);275	this.shape_41 = new cjs.Shape();276	this.shape_41.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.322)").ss(2.2,1,1).p("AycAAQAAgoFageQFagdHoAAQHpAAFaAdQFaAeAAAoQAAAplaAdQlaAenpAAQnoAAlageQlagdAAgpg");277	this.shape_41.setTransform(38.3,273.1);278	this.shape_42 = new cjs.Shape();279	this.shape_42.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.286)").ss(2.3,1,1).p("AzoAAQAAgrFwgfQFwggIIAAQIIAAFxAgQFwAfAAArQAAArlwAgQlxAfoIAAQoIAAlwgfQlwggAAgrg");280	this.shape_42.setTransform(38.6,273.1);281	this.shape_43 = new cjs.Shape();282	this.shape_43.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.255)").ss(2.4,1,1).p("A01AAQAAgtGHgiQGGghIoAAQIoAAGHAhQGHAiAAAtQAAAumHAiQmHAhooAAQooAAmGghQmHgiAAgug");283	this.shape_43.setTransform(38.9,273.1);284	this.shape_44 = new cjs.Shape();285	this.shape_44.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.224)").ss(2.5,1,1).p("A2CAAQAAgwGdgkQGdgjJIAAQJIAAGdAjQGeAkAAAwQAAAxmeAkQmdAjpIAAQpIAAmdgjQmdgkAAgxg");286	this.shape_44.setTransform(39.2,273.1);287	this.shape_45 = new cjs.Shape();288	this.shape_45.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.192)").ss(2.5,1,1).p("A3OAAQAAgzGzglQG0glJnAAQJoAAGzAlQG0AlAAAzQAAA0m0AlQmzAlpoAAQpnAAm0glQmzglAAg0g");289	this.shape_45.setTransform(39.4,273.1);290	this.shape_46 = new cjs.Shape();291	this.shape_46.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.161)").ss(2.6,1,1).p("A4bAAQAAg1HKgoQHKgnKHAAQKHAAHKAnQHLAoAAA1QAAA2nLAnQnKAoqHAAQqHAAnKgoQnKgnAAg2g");292	this.shape_46.setTransform(39.7,273.1);293	this.shape_47 = new cjs.Shape();294	this.shape_47.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.129)").ss(2.7,1,1).p("A5oAAQAAg4HggpQHhgpKnAAQKnAAHhApQHhApAAA4QAAA5nhApQnhApqnAAQqnAAnhgpQnggpAAg5g");295	this.shape_47.setTransform(40,273.1);296	this.shape_48 = new cjs.Shape();297	this.shape_48.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.094)").ss(2.8,1,1).p("A60AAQAAg7H3grQH3grLGAAQLHAAH3ArQH3ArAAA7QAAA8n3AqQn3AsrHAAQrGAAn3gsQn3gqAAg8g");298	this.shape_48.setTransform(40.3,273.1);299	this.shape_49 = new cjs.Shape();300	this.shape_49.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.063)").ss(2.9,1,1).p("A8BAAQAAg9INguQIOgsLmAAQLnAAINAsQIOAuAAA9QAAA+oOAtQoNAtrnAAQrmAAoOgtQoNgtAAg+g");301	this.shape_49.setTransform(40.6,273.1);302	this.shape_50 = new cjs.Shape();303	this.shape_50.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.031)").ss(2.9,1,1).p("A9OAAQAAhAIkgvQIkgvMGAAQMGAAIkAvQIlAvAABAQAABBolAvQokAvsGAAQsGAAokgvQokgvAAhBg");304	this.shape_50.setTransform(40.9,273.1);305	this.shape_51 = new cjs.Shape();306	this.shape_51.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0)").ss(3,1,1).p("AVgB0Qo6AxsmAAQsmAAo6gxQo6gwAAhEQAAhDI6gxQI6gwMmAAQMmAAI6AwQI7AxAABDQAABEo7Awg");307	this.shape_51.setTransform(41.1,273.1);308	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.shape_26}]},6).to({state:[{t:this.shape_27}]},1).to({state:[{t:this.shape_28}]},1).to({state:[{t:this.shape_29}]},1).to({state:[{t:this.shape_30}]},1).to({state:[{t:this.shape_31}]},1).to({state:[{t:this.shape_32}]},1).to({state:[{t:this.shape_33}]},1).to({state:[{t:this.shape_34}]},1).to({state:[{t:this.shape_35}]},1).to({state:[{t:this.shape_36}]},1).to({state:[{t:this.shape_37}]},1).to({state:[{t:this.shape_38}]},1).to({state:[{t:this.shape_39}]},1).to({state:[{t:this.shape_40}]},1).to({state:[{t:this.shape_41}]},1).to({state:[{t:this.shape_42}]},1).to({state:[{t:this.shape_43}]},1).to({state:[{t:this.shape_44}]},1).to({state:[{t:this.shape_45}]},1).to({state:[{t:this.shape_46}]},1).to({state:[{t:this.shape_47}]},1).to({state:[{t:this.shape_48}]},1).to({state:[{t:this.shape_49}]},1).to({state:[{t:this.shape_50}]},1).to({state:[{t:this.shape_51}]},1).wait(26));309	// Layer 3310	this.shape_52 = new cjs.Shape();311	this.shape_52.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.8)").ss(1,1,1).p("AAVgBQAKABAAAAQAAAAgKABQgJABgMAAQgMAAgJgBQgJgBAAAAQAAAAAJgBQAJAAAMAAQAMAAAJAAg");312	this.shape_52.setTransform(34.1,273.1);313	this.shape_53 = new cjs.Shape();314	this.shape_53.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.769)").ss(1.1,1,1).p("AhqAAQAAgCAfgDQAggDArAAQAsAAAgADQAfADAAACQAAADgfADQggACgsAAQgrAAgggCQgfgDAAgDg");315	this.shape_53.setTransform(34.4,273.1);316	this.shape_54 = new cjs.Shape();317	this.shape_54.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.737)").ss(1.2,1,1).p("Ai3AAQAAgFA2gFQA2gEBLAAQBMAAA2AEQA2AFAAAFQAAAGg2AEQg2AFhMAAQhLAAg2gFQg2gEAAgGg");318	this.shape_54.setTransform(34.7,273.1);319	this.shape_55 = new cjs.Shape();320	this.shape_55.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.706)").ss(1.3,1,1).p("AkDAAQAAgIBMgHQBMgGBrAAQBsAABMAGQBNAHAAAIQAAAIhNAHQhMAGhsAAQhrAAhMgGQhMgHAAgIg");321	this.shape_55.setTransform(35,273.1);322	this.shape_56 = new cjs.Shape();323	this.shape_56.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.671)").ss(1.3,1,1).p("AlQAAQAAgKBjgJQBigICLAAQCLAABjAIQBjAJAAAKQAAALhjAJQhjAIiLAAQiLAAhigIQhjgJAAgLg");324	this.shape_56.setTransform(35.2,273.1);325	this.shape_57 = new cjs.Shape();326	this.shape_57.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.639)").ss(1.4,1,1).p("AmdAAQAAgNB5gLQB5gKCrAAQCrAAB6AKQB5ALAAANQAAAOh5ALQh6AKirAAQirAAh5gKQh5gLAAgOg");327	this.shape_57.setTransform(35.5,273.1);328	this.shape_58 = new cjs.Shape();329	this.shape_58.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.608)").ss(1.5,1,1).p("AnqAAQAAgQCQgMQCPgMDLAAQDKAACQAMQCRAMAAAQQAAAQiRANQiQAMjKAAQjLAAiPgMQiQgNAAgQg");330	this.shape_58.setTransform(35.8,273.1);331	this.shape_59 = new cjs.Shape();332	this.shape_59.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.576)").ss(1.6,1,1).p("Ao2AAQAAgTCmgOQCmgODqAAQDrAACmAOQCmAOAAATQAAATimAOQimAPjrAAQjqAAimgPQimgOAAgTg");333	this.shape_59.setTransform(36.1,273.1);334	this.shape_60 = new cjs.Shape();335	this.shape_60.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.545)").ss(1.7,1,1).p("AqDAAQAAgVC8gRQC9gPEKAAQEKAAC9APQC9ARAAAVQAAAWi9AQQi9AQkKAAQkKAAi9gQQi8gQAAgWg");336	this.shape_60.setTransform(36.4,273.1);337	this.shape_61 = new cjs.Shape();338	this.shape_61.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.514)").ss(1.7,1,1).p("ArQAAQAAgYDTgSQDUgSEpAAQEqAADTASQDUASAAAYQAAAZjUASQjTASkqAAQkpAAjUgSQjTgSAAgZg");339	this.shape_61.setTransform(36.7,273.1);340	this.shape_62 = new cjs.Shape();341	this.shape_62.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.478)").ss(1.8,1,1).p("AscAAQAAgbDpgUQDqgTFJAAQFKAADpATQDqAUAAAbQAAAbjqAUQjpAUlKAAQlJAAjqgUQjpgUAAgbg");342	this.shape_62.setTransform(36.9,273.1);343	this.shape_63 = new cjs.Shape();344	this.shape_63.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.447)").ss(1.9,1,1).p("AtpAAQAAgdEAgWQEAgWFpAAQFqAAEAAWQEAAWAAAdQAAAekAAWQkAAWlqAAQlpAAkAgWQkAgWAAgeg");345	this.shape_63.setTransform(37.2,273.1);346	this.shape_64 = new cjs.Shape();347	this.shape_64.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.416)").ss(2,1,1).p("Au2AAQAAggEXgYQEWgXGJAAQGJAAEXAXQEXAYAAAgQAAAhkXAXQkXAYmJAAQmJAAkWgYQkXgXAAghg");348	this.shape_64.setTransform(37.5,273.1);349	this.shape_65 = new cjs.Shape();350	this.shape_65.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.384)").ss(2.1,1,1).p("AwCAAQAAgjEsgaQEtgZGpAAQGpAAEtAZQEtAaAAAjQAAAjktAaQktAampAAQmpAAktgaQksgaAAgjg");351	this.shape_65.setTransform(37.8,273.1);352	this.shape_66 = new cjs.Shape();353	this.shape_66.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.353)").ss(2.1,1,1).p("AxPAAQAAglFDgcQFEgcHIAAQHJAAFDAcQFEAcAAAlQAAAmlEAcQlDAbnJAAQnIAAlEgbQlDgcAAgmg");354	this.shape_66.setTransform(38,273.1);355	this.shape_67 = new cjs.Shape();356	this.shape_67.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.322)").ss(2.2,1,1).p("AycAAQAAgoFageQFagdHoAAQHpAAFaAdQFaAeAAAoQAAAplaAdQlaAenpAAQnoAAlageQlagdAAgpg");357	this.shape_67.setTransform(38.3,273.1);358	this.shape_68 = new cjs.Shape();359	this.shape_68.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.286)").ss(2.3,1,1).p("AzoAAQAAgrFwgfQFwggIIAAQIIAAFxAgQFwAfAAArQAAArlwAgQlxAfoIAAQoIAAlwgfQlwggAAgrg");360	this.shape_68.setTransform(38.6,273.1);361	this.shape_69 = new cjs.Shape();362	this.shape_69.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.255)").ss(2.4,1,1).p("A01AAQAAgtGHgiQGGghIoAAQIoAAGHAhQGHAiAAAtQAAAumHAiQmHAhooAAQooAAmGghQmHgiAAgug");363	this.shape_69.setTransform(38.9,273.1);364	this.shape_70 = new cjs.Shape();365	this.shape_70.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.224)").ss(2.5,1,1).p("A2CAAQAAgwGdgkQGdgjJIAAQJIAAGdAjQGeAkAAAwQAAAxmeAkQmdAjpIAAQpIAAmdgjQmdgkAAgxg");366	this.shape_70.setTransform(39.2,273.1);367	this.shape_71 = new cjs.Shape();368	this.shape_71.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.192)").ss(2.5,1,1).p("A3OAAQAAgzGzglQG0glJnAAQJoAAGzAlQG0AlAAAzQAAA0m0AlQmzAlpoAAQpnAAm0glQmzglAAg0g");369	this.shape_71.setTransform(39.4,273.1);370	this.shape_72 = new cjs.Shape();371	this.shape_72.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.161)").ss(2.6,1,1).p("A4bAAQAAg1HKgoQHKgnKHAAQKHAAHKAnQHLAoAAA1QAAA2nLAnQnKAoqHAAQqHAAnKgoQnKgnAAg2g");372	this.shape_72.setTransform(39.7,273.1);373	this.shape_73 = new cjs.Shape();374	this.shape_73.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.129)").ss(2.7,1,1).p("A5oAAQAAg4HggpQHhgpKnAAQKnAAHhApQHhApAAA4QAAA5nhApQnhApqnAAQqnAAnhgpQnggpAAg5g");375	this.shape_73.setTransform(40,273.1);376	this.shape_74 = new cjs.Shape();377	this.shape_74.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.094)").ss(2.8,1,1).p("A60AAQAAg7H3grQH3grLGAAQLHAAH3ArQH3ArAAA7QAAA8n3AqQn3AsrHAAQrGAAn3gsQn3gqAAg8g");378	this.shape_74.setTransform(40.3,273.1);379	this.shape_75 = new cjs.Shape();380	this.shape_75.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.063)").ss(2.9,1,1).p("A8BAAQAAg9INguQIOgsLmAAQLnAAINAsQIOAuAAA9QAAA+oOAtQoNAtrnAAQrmAAoOgtQoNgtAAg+g");381	this.shape_75.setTransform(40.6,273.1);382	this.shape_76 = new cjs.Shape();383	this.shape_76.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.031)").ss(2.9,1,1).p("A9OAAQAAhAIkgvQIkgvMGAAQMGAAIkAvQIlAvAABAQAABBolAvQokAvsGAAQsGAAokgvQokgvAAhBg");384	this.shape_76.setTransform(40.9,273.1);385	this.shape_77 = new cjs.Shape();386	this.shape_77.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0)").ss(3,1,1).p("AVgB0Qo6AxsmAAQsmAAo6gxQo6gwAAhEQAAhDI6gxQI6gwMmAAQMmAAI6AwQI7AxAABDQAABEo7Awg");387	this.shape_77.setTransform(41.1,273.1);388	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[]}).to({state:[{t:this.shape_52}]},3).to({state:[{t:this.shape_53}]},1).to({state:[{t:this.shape_54}]},1).to({state:[{t:this.shape_55}]},1).to({state:[{t:this.shape_56}]},1).to({state:[{t:this.shape_57}]},1).to({state:[{t:this.shape_58}]},1).to({state:[{t:this.shape_59}]},1).to({state:[{t:this.shape_60}]},1).to({state:[{t:this.shape_61}]},1).to({state:[{t:this.shape_62}]},1).to({state:[{t:this.shape_63}]},1).to({state:[{t:this.shape_64}]},1).to({state:[{t:this.shape_65}]},1).to({state:[{t:this.shape_66}]},1).to({state:[{t:this.shape_67}]},1).to({state:[{t:this.shape_68}]},1).to({state:[{t:this.shape_69}]},1).to({state:[{t:this.shape_70}]},1).to({state:[{t:this.shape_71}]},1).to({state:[{t:this.shape_72}]},1).to({state:[{t:this.shape_73}]},1).to({state:[{t:this.shape_74}]},1).to({state:[{t:this.shape_75}]},1).to({state:[{t:this.shape_76}]},1).to({state:[{t:this.shape_77}]},1).wait(29));389	// Layer 4390	this.shape_78 = new cjs.Shape();391	this.shape_78.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.8)").ss(1,1,1).p("AAVgBQAKABAAAAQAAAAgKABQgJABgMAAQgMAAgJgBQgJgBAAAAQAAAAAJgBQAJAAAMAAQAMAAAJAAg");392	this.shape_78.setTransform(34.1,273.1);393	this.shape_79 = new cjs.Shape();394	this.shape_79.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.769)").ss(1.1,1,1).p("AhqAAQAAgCAfgDQAggDArAAQAsAAAgADQAfADAAACQAAADgfADQggACgsAAQgrAAgggCQgfgDAAgDg");395	this.shape_79.setTransform(34.4,273.1);396	this.shape_80 = new cjs.Shape();397	this.shape_80.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.737)").ss(1.2,1,1).p("Ai3AAQAAgFA2gFQA2gEBLAAQBMAAA2AEQA2AFAAAFQAAAGg2AEQg2AFhMAAQhLAAg2gFQg2gEAAgGg");398	this.shape_80.setTransform(34.7,273.1);399	this.shape_81 = new cjs.Shape();400	this.shape_81.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.706)").ss(1.3,1,1).p("AkDAAQAAgIBMgHQBMgGBrAAQBsAABMAGQBNAHAAAIQAAAIhNAHQhMAGhsAAQhrAAhMgGQhMgHAAgIg");401	this.shape_81.setTransform(35,273.1);402	this.shape_82 = new cjs.Shape();403	this.shape_82.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.671)").ss(1.3,1,1).p("AlQAAQAAgKBjgJQBigICLAAQCLAABjAIQBjAJAAAKQAAALhjAJQhjAIiLAAQiLAAhigIQhjgJAAgLg");404	this.shape_82.setTransform(35.2,273.1);405	this.shape_83 = new cjs.Shape();406	this.shape_83.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.639)").ss(1.4,1,1).p("AmdAAQAAgNB5gLQB5gKCrAAQCrAAB6AKQB5ALAAANQAAAOh5ALQh6AKirAAQirAAh5gKQh5gLAAgOg");407	this.shape_83.setTransform(35.5,273.1);408	this.shape_84 = new cjs.Shape();409	this.shape_84.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.608)").ss(1.5,1,1).p("AnqAAQAAgQCQgMQCPgMDLAAQDKAACQAMQCRAMAAAQQAAAQiRANQiQAMjKAAQjLAAiPgMQiQgNAAgQg");410	this.shape_84.setTransform(35.8,273.1);411	this.shape_85 = new cjs.Shape();412	this.shape_85.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.576)").ss(1.6,1,1).p("Ao2AAQAAgTCmgOQCmgODqAAQDrAACmAOQCmAOAAATQAAATimAOQimAPjrAAQjqAAimgPQimgOAAgTg");413	this.shape_85.setTransform(36.1,273.1);414	this.shape_86 = new cjs.Shape();415	this.shape_86.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.545)").ss(1.7,1,1).p("AqDAAQAAgVC8gRQC9gPEKAAQEKAAC9APQC9ARAAAVQAAAWi9AQQi9AQkKAAQkKAAi9gQQi8gQAAgWg");416	this.shape_86.setTransform(36.4,273.1);417	this.shape_87 = new cjs.Shape();418	this.shape_87.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.514)").ss(1.7,1,1).p("ArQAAQAAgYDTgSQDUgSEpAAQEqAADTASQDUASAAAYQAAAZjUASQjTASkqAAQkpAAjUgSQjTgSAAgZg");419	this.shape_87.setTransform(36.7,273.1);420	this.shape_88 = new cjs.Shape();421	this.shape_88.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.478)").ss(1.8,1,1).p("AscAAQAAgbDpgUQDqgTFJAAQFKAADpATQDqAUAAAbQAAAbjqAUQjpAUlKAAQlJAAjqgUQjpgUAAgbg");422	this.shape_88.setTransform(36.9,273.1);423	this.shape_89 = new cjs.Shape();424	this.shape_89.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.447)").ss(1.9,1,1).p("AtpAAQAAgdEAgWQEAgWFpAAQFqAAEAAWQEAAWAAAdQAAAekAAWQkAAWlqAAQlpAAkAgWQkAgWAAgeg");425	this.shape_89.setTransform(37.2,273.1);426	this.shape_90 = new cjs.Shape();427	this.shape_90.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.416)").ss(2,1,1).p("Au2AAQAAggEXgYQEWgXGJAAQGJAAEXAXQEXAYAAAgQAAAhkXAXQkXAYmJAAQmJAAkWgYQkXgXAAghg");428	this.shape_90.setTransform(37.5,273.1);429	this.shape_91 = new cjs.Shape();430	this.shape_91.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.384)").ss(2.1,1,1).p("AwCAAQAAgjEsgaQEtgZGpAAQGpAAEtAZQEtAaAAAjQAAAjktAaQktAampAAQmpAAktgaQksgaAAgjg");431	this.shape_91.setTransform(37.8,273.1);432	this.shape_92 = new cjs.Shape();433	this.shape_92.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.353)").ss(2.1,1,1).p("AxPAAQAAglFDgcQFEgcHIAAQHJAAFDAcQFEAcAAAlQAAAmlEAcQlDAbnJAAQnIAAlEgbQlDgcAAgmg");434	this.shape_92.setTransform(38,273.1);435	this.shape_93 = new cjs.Shape();436	this.shape_93.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.322)").ss(2.2,1,1).p("AycAAQAAgoFageQFagdHoAAQHpAAFaAdQFaAeAAAoQAAAplaAdQlaAenpAAQnoAAlageQlagdAAgpg");437	this.shape_93.setTransform(38.3,273.1);438	this.shape_94 = new cjs.Shape();439	this.shape_94.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.286)").ss(2.3,1,1).p("AzoAAQAAgrFwgfQFwggIIAAQIIAAFxAgQFwAfAAArQAAArlwAgQlxAfoIAAQoIAAlwgfQlwggAAgrg");440	this.shape_94.setTransform(38.6,273.1);441	this.shape_95 = new cjs.Shape();442	this.shape_95.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.255)").ss(2.4,1,1).p("A01AAQAAgtGHgiQGGghIoAAQIoAAGHAhQGHAiAAAtQAAAumHAiQmHAhooAAQooAAmGghQmHgiAAgug");443	this.shape_95.setTransform(38.9,273.1);444	this.shape_96 = new cjs.Shape();445	this.shape_96.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.224)").ss(2.5,1,1).p("A2CAAQAAgwGdgkQGdgjJIAAQJIAAGdAjQGeAkAAAwQAAAxmeAkQmdAjpIAAQpIAAmdgjQmdgkAAgxg");446	this.shape_96.setTransform(39.2,273.1);447	this.shape_97 = new cjs.Shape();448	this.shape_97.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.192)").ss(2.5,1,1).p("A3OAAQAAgzGzglQG0glJnAAQJoAAGzAlQG0AlAAAzQAAA0m0AlQmzAlpoAAQpnAAm0glQmzglAAg0g");449	this.shape_97.setTransform(39.4,273.1);450	this.shape_98 = new cjs.Shape();451	this.shape_98.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.161)").ss(2.6,1,1).p("A4bAAQAAg1HKgoQHKgnKHAAQKHAAHKAnQHLAoAAA1QAAA2nLAnQnKAoqHAAQqHAAnKgoQnKgnAAg2g");452	this.shape_98.setTransform(39.7,273.1);453	this.shape_99 = new cjs.Shape();454	this.shape_99.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.129)").ss(2.7,1,1).p("A5oAAQAAg4HggpQHhgpKnAAQKnAAHhApQHhApAAA4QAAA5nhApQnhApqnAAQqnAAnhgpQnggpAAg5g");455	this.shape_99.setTransform(40,273.1);456	this.shape_100 = new cjs.Shape();457	this.shape_100.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.094)").ss(2.8,1,1).p("A60AAQAAg7H3grQH3grLGAAQLHAAH3ArQH3ArAAA7QAAA8n3AqQn3AsrHAAQrGAAn3gsQn3gqAAg8g");458	this.shape_100.setTransform(40.3,273.1);459	this.shape_101 = new cjs.Shape();460	this.shape_101.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.063)").ss(2.9,1,1).p("A8BAAQAAg9INguQIOgsLmAAQLnAAINAsQIOAuAAA9QAAA+oOAtQoNAtrnAAQrmAAoOgtQoNgtAAg+g");461	this.shape_101.setTransform(40.6,273.1);462	this.shape_102 = new cjs.Shape();463	this.shape_102.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0.031)").ss(2.9,1,1).p("A9OAAQAAhAIkgvQIkgvMGAAQMGAAIkAvQIlAvAABAQAABBolAvQokAvsGAAQsGAAokgvQokgvAAhBg");464	this.shape_102.setTransform(40.9,273.1);465	this.shape_103 = new cjs.Shape();466	this.shape_103.graphics.f().s("rgba(255,255,255,0)").ss(3,1,1).p("AVgB0Qo6AxsmAAQsmAAo6gxQo6gwAAhEQAAhDI6gxQI6gwMmAAQMmAAI6AwQI7AxAABDQAABEo7Awg");467	this.shape_103.setTransform(41.1,273.1);468	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_78}]}).to({state:[{t:this.shape_79}]},1).to({state:[{t:this.shape_80}]},1).to({state:[{t:this.shape_81}]},1).to({state:[{t:this.shape_82}]},1).to({state:[{t:this.shape_83}]},1).to({state:[{t:this.shape_84}]},1).to({state:[{t:this.shape_85}]},1).to({state:[{t:this.shape_86}]},1).to({state:[{t:this.shape_87}]},1).to({state:[{t:this.shape_88}]},1).to({state:[{t:this.shape_89}]},1).to({state:[{t:this.shape_90}]},1).to({state:[{t:this.shape_91}]},1).to({state:[{t:this.shape_92}]},1).to({state:[{t:this.shape_93}]},1).to({state:[{t:this.shape_94}]},1).to({state:[{t:this.shape_95}]},1).to({state:[{t:this.shape_96}]},1).to({state:[{t:this.shape_97}]},1).to({state:[{t:this.shape_98}]},1).to({state:[{t:this.shape_99}]},1).to({state:[{t:this.shape_100}]},1).to({state:[{t:this.shape_101}]},1).to({state:[{t:this.shape_102}]},1).to({state:[{t:this.shape_103}]},1).wait(32));469}).prototype = p = new cjs.MovieClip();470p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(30,271.9,8.2,2.5);471(lib.flowerStem = function(mode,startPosition,loop) {472	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});473	// Layer 1474	this.shape = new cjs.Shape();475	this.shape.graphics.lf(["#87835C","#54541F","#464012"],[0,0.329,1],-12.4,0,12.5,0).s().p("AAuR0QgqgBgjgZQgpgbgLgrQgVhNgGjeQgChDgBhnIAAhxQAAhbgKquQgChkAKjXQAMj0AOg5QAMgwAJhdQAFg3ASgHQAYgIAgAFQAiAFAkASQAhAQAIAZQAGATgJAgQgFARgbAHQgdAIgNAaQgSAngQBOQgPBPADAoIAFKzQAFGwAGC0QADBgADAXQAIA4AHBdQANBXA4ByQAXAvgVAbQgRAWgoAAIgEAAg");476	this.shape.setTransform(0,-4);477	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));478}).prototype = p = new cjs.MovieClip();479p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-12.4,-118.1,25,228.1);480(lib.flowerHead = function(mode,startPosition,loop) {481	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});482	// Layer 1483	this.shape = new cjs.Shape();484	this.shape.graphics.lf(["#A29A74","#76723E","#656333","#4E4D24"],[0,0.498,0.69,1],7.4,0,-7.4,0).s().p("AgYAiQgUgDgKgVIgTgNIAYADQAdABAUgBQAUgBAOgNIAVgTQAMgGAFATQAGATgMAOQgMAPgfAFQgQACgLAAQgKAAgKgBg");485	this.shape.setTransform(13.5,17.7,1.603,1.603);486	this.shape_1 = new cjs.Shape();487	this.shape_1.graphics.lf(["#A29A74","#76723E","#656333","#4E4D24"],[0,0.498,0.69,1],-8.1,-2.1,9.1,1.9).s().p("AgaBIQgMgEgQgYQgNgVgJgXQgHgRAIgQQAGgOANgGQAIgEAHgMQAIgNAHgFQAJgGAaANQAjAQAGABQANABAJAqQAIAfAAAVIAAAjQgDAVgRACIgHAAQgeAAgxgSg");488	this.shape_1.setTransform(-13.7,1,1.603,1.603);489	this.shape_2 = new cjs.Shape();490	this.shape_2.graphics.rf(["#FCF3DD","#FDEDC1","#FFE18A","#FFCD03","#F7C50D","#E2B124"],[0,0,0,0.549,0.667,1],0,0,0,0,0,12.2).s().p("AAGBwQgRgCgKgUQgLgWgNgEIg3gPQgRgFgIgoQgGgbABgXQAAgcABgCQACgDAUgGQARgIADAAQAGABAGgCQAMgDAMADIAiAJQAQAEALgHQAOgJARABQAUABAHALIACAEIABgFIAAgUQABgJAJAFQANAGAVA7QAWA+gJAiQgIAhgtAQQgcALgeAAIgLAAg");491	this.shape_2.setTransform(7.3,3.6,1.603,1.603);492	this.shape_3 = new cjs.Shape();493	this.shape_3.graphics.rf(["#FCF3DD","#FDEDC1","#FFE18A","#FFCD03","#F7C50D","#E2B124"],[0,0,0,0.549,0.667,1],0,0,0,0,0,8.5).s().p("AgMBRQg5gGgHgTQgGgMgDgPQgGgdAPgMQANgLAVgZQAUgVAYgIQAkgMAcAbQAYAXgDAQQgCANgcBCQgKAagsAAIgPgBg");494	this.shape_3.setTransform(-14.2,-10.3,1.603,1.603);495	this.shape_4 = new cjs.Shape();496	this.shape_4.graphics.rf(["#FCF3DD","#F2E0AF","#E6C978","#E6AD03","#E5A60D","#E29424"],[0,0,0,0.533,0.655,1],0,0,0,0,0,9).s().p("AgzAMQhAhDAWgMQAegPAYAFIArAHQAcAEAEAEQADAEAeATQAdAVACASQACAZgOAYQgRAcgdACIgCAAQgfAAg8hDg");497	this.shape_4.setTransform(1.5,-6,1.603,1.603);498	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));499}).prototype = p = new cjs.MovieClip();500p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-28.3,-23.4,56.7,46.9);501(lib.Tween4 = function(mode,startPosition,loop) {502	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});503	// Layer 1504	this.shape = new cjs.Shape();505	this.shape.graphics.f("#274B20").s().p("AAOFVQgRgegLgOQgSgYgXgIQgOgGgXgvQgWgugTgEQgngIgtABQgbABg0AGQhGAIglgCQg7gEg7geQh4g8gNhBQgDgQAEgRQAMguA+gvQA+gwBBgMQBbgSDqhDQEHhMBEghQAlgJCBAGQB2AFAsAJQA2ALAWAbQAWAYALA6QAFAbADAYIAHAnIgwAOQgbAJgLACQgNACgTgDQg1gGhEgRQhDgQgUgLIgTgOQgagUgXgJQgogQgqANQhCATgaBJIAFBqQALAYADAtQACAgAYAIQALAEANBPQANBRAMAGQATALAIAIQAOAQAAAZQgMAkgRAGQgfAFgiAJQgWAGgTAAQgvAAgbgkg");506	this.shape.setTransform(-43.7,-25.6);507	this.shape_1 = new cjs.Shape();508	this.shape_1.graphics.f("#2F5326").s().p("ABjHMQhIgJg9g0QgfgdgRgNQgbgWgagKQgQgGgggsQgegpgYgEQgqgIg2AAIhdACQhMACgtgHQhDgLhDglQiDhKgWhKQgFgQABgUQACg7Azg8QAyg6BBgbQAZgfA6gXQA1gWA+gHQBpgNB0gTQCbgaBAgTQCUgrDTgoQA3gDCDALQB7ALApAJQBFAVAgAmQAeAiAPBEQAIAkADAgIAFA1IgNAKQAAADgOAKQgPAKAAACIgfAcQgNALgKAEIgFACQgMAGg7gHIhigPQhMgJgYgIQgYgOgFgBQgzgdgUgJQg4gXgxAFIgoAFQgUACgMAGQgSgCgJAHQgJAHgKATQgEAIAAAIQADADARA2QATA3AMAIIAgBLQAPAjAgANQAZALAfA2QAnBGAFAGQAMAPAVAHQAyAUgcA4QgTAlgoAPIh0AdQg2ANg1AAQgXAAgXgCg");509	this.shape_1.setTransform(-37.4,-21.5);510	this.shape_2 = new cjs.Shape();511	this.shape_2.graphics.f("#365B2C").s().p("ACZImQh5gDhghAIhKg1QgqgegigOQgRgHgqgoQglgkgcgEQgsgHhAgCIhtgDQhSgEg1gNQhLgShJgsQiNhWgihWQgEgKgFgcQgJhIAqhIQAnhEBAgpQAlg8BcgqQBWgmBdgHQB+gKDOgaQDugfBHgWQBWgZB1gRQBlgOBVgDQBKAFCDARQCAAQAmAJQBVAdArAyQAlAsATBOQAIAjAFAyIAFBDIgLARQAAAGgNAOQgMAPAAAFQgQAWgKAXIgNAeIgBAFQADAShMgHQhfgNgkgCIhJgEQgjgCgagHIgTgIIgUgIQhDgggcgLQhGgcg5gHQhFgKgSACQgcgOgKADQgKACgNAYQgFAJACAKIAkA+QAjA1AaAWQAUAdAdAxQAbAmApATQAmASA4A5QA4A7APAHQAKAFARAEIAaAGQAaAIAEATQAFAZghAoQgaAng/AXQgkANiDAfQhiAXhmAAIgYgBg");512	this.shape_2.setTransform(-31.2,-17.4);513	this.shape_3 = new cjs.Shape();514	this.shape_3.graphics.f("#3D6431").s().p("AhdI3QgVgMhPg0Qg5gngogQQgRgHg2gmQgsgfghgEQgsgGhMgEQhagFgigDQhXgJg+gTQhTgZhQg0QiXhigthgQgGgOgIgdQgThPAkhVQAZg8A+hOQBDhVB0g7QB3g9BzgFQCVgGEmghQFAgkBSgZQBQgZB8gIQBsgIBoAHQBdALCFAWQCCAWAlAKQBkAlA1A+QAvA2AVBXQALAuAFA5IABANIADBEIgJAYQgBAIgKAUQgKATgBAIQgbA/AFApIACAIQAPAhhcgIQh2gRgsAAIhaAAQgsAAghgIQgIgBgRgHIgZgKQhHgdgwgTQhWgjg+gQQhQgWgXgFQgngcgIgBQgNgBgQAcQgGALAEALQAMAVApAuQAwA0AqAjQA2BGAMAMQAnAqAzAYQAsAVBYBAQBJA1AZADIAmADQAXACALACQAgAIAAAXQAAAdgxAwQgiAphWAfQhFAZiVAiQiNAgiZADIgJAAQimAAh/hLg");515	this.shape_3.setTransform(-25.2,-13.3);516	this.shape_4 = new cjs.Shape();517	this.shape_4.graphics.f("#446C36").s().p("Ah3KRQgkgUhZg5QhJgvgvgTIhSgqQgygagmgFQgkgEhhgHQhWgGg1gHQhcgNhIgZQhagghXg8Qighug5hsQgJgQgKgdQghhdAbhiQAUhLA5hVQBOhyCYhOQCWhNCTgEQCwgFF6gnQGUgpBagcQBLgXCEgBQBzgBB6AQQByASCEAbQCGAbAjALQB0AuA/BJQA4BAAYBhQAOA3AEBCIABAPQACAkAAArIgIAfQAAALgIAYQgIAYgBAKQgYBZASAwQADAGADAFQAeAthugJQiPgSg0ACQhKAEggAAQg1ABgqgJQgJgCgzgRIiOg6QhpgrhBgVIhGgZQghgNgQgJQgwglgMgFQgNgHgSAeQgHANAFANQAMATA7AyQAZAXBdBPQAzA4AhAdQA0AuA8AdQAzAZBnBNQBOA7AegCQAVgBAvAJIA8ANQAmAHgBAmQgCAshAA2QgiAjh6ASQjgAhgzAMQi0Aoi4AGIgkABQjHAAiYhRg");518	this.shape_4.setTransform(-19.5,-9.7);519	this.shape_5 = new cjs.Shape();520	this.shape_5.graphics.f("#4B753B").s().p("AiULtQgygZhmhAQhYg3g2gXQg8gagggNQg3gUgugFIiRgNQhbgHg/gLQhhgRhQggQhjgnhehEQiph5hFh4QgHgMgQgjQhUjDB6jPQBViQC+hgQC1hdC1gDQDKgDHPgsQHnguBkggQBEgWCMAHQB5AGCOAZQCBAaCJAfQCHAgAjANQCEA2BJBVQBABKAcBrQAPA8AFBOIABARQACAmgBA1IgFAlQgBAPgGAcQgGAdAAANQgSBxAcA3QAEAJAFAGQAsA3h/gIQiogTg7ADQhWAHglABQg9ADgzgKQgRgDg2gSQhaghkLhxQhmgpgggZQg4gzgNgJQgQgKgVAjQgIAPAHAPQAMAUBLA2QBrBOAoAjQBtBtB+BAQAsAWCmBuQBzBMAngIIAzBKQg0AsiBAvQiCAvi+AqQjWAwjcALQghABggAAQjnAAiwhYg");521	this.shape_5.setTransform(-13.5,-6.4);522	this.shape_6 = new cjs.Shape();523	this.shape_6.graphics.f("#517D40").s().p("Ai6NJQg9gdh0hHQhohAg8gZQhxgwhngJIidgNQhhgJhJgPQhmgVhZgnQhqgthlhMQiwiEhUiEQgOgYgOgbQhxjgB3jjQBciuDjhzQDVhtDXgBQDmgCIhgxQI9g0BrgjQA+gUCUAPQB9AMCkAiQCPAgCPAmQCIAkAkAOQCTA/BUBhQBIBUAfB0QASBEAFBYIABAUQABAzgBAyIgEAsQAAARgEAiQgEAhgBAOQgLCNAlA9QAFAJAIAJQAiAngcANQgXALhFgEQjAgVhEAFQhgAKgqADQhHAEg7gLQgfgGgzgRQhKgZhxgvQh2gyhhguQhug2gngiQhAhBgPgLQgTgNgXAnQgKARAJARQAOAUBaA6QB0BJA9A0QBwBoChBSQBTAqCzBoQCTBQAwgOIBTBnQgzAmi/AvImRBYQj8A3j7APQgvADguAAQkHAAjKhhg");524	this.shape_6.setTransform(-6.6,-3.1);525	this.shape_7 = new cjs.Shape();526	this.shape_7.graphics.f("#588545").s().p("AjdOoQhKgiiBhOQh5hJhCgcQhPghiCgOQibgLhVgKQlCgnj5jAQkkjihLjrQg+jCBZi7QBijMEIiGQD2h8D5AAQD+AAJ4g3QKQg4B0gnQBpgjGpBmQCZAlCXAsQCGAoAmAQQDgBiBfCrQBJCCAGDFQAEBugMDHQAACfA7A/QAqAtgdARQgYANhOgEQjZgXhLAHQiEARg8ACQhhAChpgjQiXgyi1hUQjYhlhAhAQhIhQgRgNQgMgKgKAFQgKAGgPAaQgOAXAXAXQARATA3AfQCxBnBEA5QCWB/EFB4QEgCDBogmQA5gVAzgDQA0gEAUAQQAyAqiwB4Qh9BVlABbQmDBtmWAcQg+AEg8AAQknAAjhhog");527	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_7},{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));528}).prototype = p = new cjs.MovieClip();529p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-202.4,-104,404.9,208.1);530(lib.Tween1 = function(mode,startPosition,loop) {531	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});532	// Layer 1533	this.shape = new cjs.Shape();534	this.shape.graphics.f("#2F5326").s().p("ABiHLQhHgIg9g0IgwgqQgcgWgZgKQgQgGgggsQgegpgYgEQgqgIg2AAIheACQhLACgugHQhDgLhCglQiDhKgXhKQgEgQABgUQACg6Azg9QAyg6BBgbQAZgfA6gXQA1gWA+gHQBpgNB0gTQCagaBBgTQCggvDHgkQA3gDCUALQCPALAoAJQA/ATAUAoQAHANAUBZQAGAdAFAnIAFA1IgNAKQAAADgOAKQgPAKAAACIggAcQgMALgKAEIgFACQgMAGg7gHIhigPQhMgJgYgIQgYgOgFgBQgygdgWgJQg3gXgxAFIgoAFQgVACgLAGQgSgCgJAHQgJAHgKATQgEAHAAAJQADADARA2QATA3AMAIIAgBLQAPAjAgANQAZALAfA2QAnBHAFAFQAMAPAVAHQAyATgcA5QgTAlgoAPIh0AdQg2ANg0AAQgYAAgYgDg");535	this.shape.setTransform(-33.6,-18.7);536	this.shape_1 = new cjs.Shape();537	this.shape_1.graphics.f("#274B20").s().p("AADFVQgRgdgKgOQgSgYgXgJQgPgFgWgwQgWgugUgEQgngIgtACQgbAAgzAGQhHAJgkgDQg7gEg8gdQh3g8gNhBQgEgPAFgSQALguA+gwQA+gvBBgNQAlgHBcgYQBfgZBmgdQEFhKBGgiQAkgJCTAFQCIAGAtAIQA1AMAXAaQAVAZALA6QACAHgPARQgQAQACAKIAGAnIgwAPIglAKQgOACgTgCQg1gHhDgQQhEgQgUgLIgTgOQgagVgXgIQgogQgqAMQhBATgbBJIAGBrQALAXADAuQABAfAYAIQAMAEAMBPQANBRAMAHQATAKAIAJQAPAPAAAZQgMAkgRAGQggAFghAJQgXAGgTAAQgvAAgbgkg");538	this.shape_1.setTransform(-38.9,-22.9);539	this.shape_2 = new cjs.Shape();540	this.shape_2.graphics.f("#365B2C").s().p("ACZImQh5gDhghAIhKg1QgqgegigOQgRgHgqgoQglgkgcgFQgsgGhAgDQhIgBglgCQhRgDg2gNQhLgShJgtQiNhVgihWQgGgOgDgYQgJhHAqhJQAmhEBBgpQAlg9BcgpQBVgmBdgHQB/gKDNgaQDvgfBHgWQBTgYCKgSQBwgOBcgDQBmAGBnANQBpANA9APQBPAbAeA0QARAcAWBeQAIAjAFAyIAFBDIgLARQAAAGgNAOQgMAPgBAFQgPAWgKAXIgNAdIgBAGQADAShMgHQhfgNglgCIhIgEQgkgCgZgHIgUgIIgUgIQg/gfgggMQhGgcg4gHQhFgKgSACQgcgOgKACQgKADgNAYQgFAJACAKIAkA+QAjA1AaAWQAUAdAdAxQAbAmApATQAmASA4A5QA4A7APAHQAKAFARAEIAaAGQAaAIAEATQAEAYggApQgaAnhAAXQgjANiEAfQhiAXhlAAIgYgBg");541	this.shape_2.setTransform(-27.4,-14.6);542	this.shape_3 = new cjs.Shape();543	this.shape_3.graphics.f("#3D6431").s().p("AhdI4QgVgMhPg1Qg5gmgpgRQgQgGg2gmQgsgfghgFQgrgFhNgFQhYgFgkgDQhWgIhAgTQhTgZhPg1QiYhigshgQgGgMgIgfQgUhOAkhWQAZg7A+hOQBEhVB0g7QB3g9BzgFQCVgHElghQFAgkBTgZQBPgYCPgJQB9gIBpAHQBMAJCWBCICnBJQB1ArASAPQAgAXASBNQAMAwAEA3IABANQACAiABAhIgKAYQAAAJgKATQgKATgBAIQgbA/AFApIACAJQAPAhhcgJQh2gQgsgBIhaABQgsgBghgHQgIgCgRgHIgagKQhHgdgvgTQhWgig+gQQhRgXgWgFQgogbgIgBQgMgCgQAcQgGALADAMQANAVApAtQAwA1ApAjQA4BGALALQAnAqAzAYQAsAVBYBAQBJA1AZAEIAmADQAXABALADQAfAHAAAYQAAAdgwAwQgiAohWAfQhEAZiWAjQiNAgiZACIgIAAQinAAh/hKg");544	this.shape_3.setTransform(-21.4,-10.6);545	this.shape_4 = new cjs.Shape();546	this.shape_4.graphics.f("#446C36").s().p("Ah3KIQglgThZg5QhIgvgwgUIhRgpQgygagmgFQgmgFhfgGQhYgGg0gIQhbgMhIgaQhagfhXg9Qightg6hsQgHgNgLggQghhdAahiQAUhMA6hVQBOhyCXhOQCWhNCUgEQCygFGKgmQGmgqBagcQA+gTCRAkQDNA1AgAEQBxASCFAbQCGAbAjALQCAAzAhAbQAoAhAWBXQANAyAFBGIABAQQACAjAAArIgIAfQAAALgIAZQgIAYgBAKQgYBYASAwIAGAMQAdAshugIQiOgSg0ABQhKAEggABQg1ABgqgJQgKgCgTgHIgggLIiNg5QhpgphBgXIhGgZQghgNgQgKQgxglgLgFQgOgHgRAfQgHANAFANQAMATA7AyIB2BlQAyA4AiAeQA0AtA8AeQAzAZBmBNQBOA6AfgCQAVgBAuAJIA8ANQAnAIgCAlQgBAshAA3QgjAih6ASQjfAigzALQiwAoi8AHIgkAAQjHAAiYhRg");547	this.shape_4.setTransform(-15.7,-6.1);548	this.shape_5 = new cjs.Shape();549	this.shape_5.graphics.f("#4B753B").s().p("AiFLmQiDgYiyhKQg9gagfgNQg3gUgugFIiRgNQhbgHg/gLQhhgRhRggQhignhehEQiph5hFh4QgKgQgNgfQhUjDB6jPQBViQC9hgQC2hdC1gDQDNgDHdgsQH7gvBigfQA5gSCYAsQDbBBAsAHQCCAaCIAgQCHAgAjAMQCPA7AsAnQAxArAZBhQAPA8AFBOIABARQACAzgBAoIgFAlQgBAOgGAbQgGAcAAAOQgSBzAbA3IAKAPQAsA3h/gIQiogTg7ADQhWAHglABQg9ADgzgKQgXgEgwgRQhTgekSh0QhmgrgggZQg5gxgNgJQgQgKgUAjQgJANAIAPQAMAUBLA4QBrBOAoAjQBtBuB+A/QAqAVCoBuQBzBNAngIIAzBKQgXAUgsADQgaADhJgEQivgIiCAdQjXAwjaAKQhfAFhUAAQi0AAiBgXg");550	this.shape_5.setTransform(-9.7,-9.8);551	this.shape_6 = new cjs.Shape();552	this.shape_6.graphics.f("#588545").s().p("AiZM5QhKgiiBhOQh4hJhCgbQhRgjiFAJQihAUhZAHQifAMh6gbQiigkiQhwQkkjihLjqQg+jDBZi6QBhjNEJiGQD2h8D5AAQGpAAHfgNQKsgTBpgjQBqgjGpBmQCZAlCXAsQCGAoAmAQQDhBjBMCAQA3BeAGDAQACBGgXB9QgOBFggCVQgbCBgDBFQgEBdAgAjQArAtgVATQgQAQhAAAQgZAAhmgGIgEADQh9BVlBBbQmDBtmVAcQg+AEg7AAQkoAAjihpgAJ6B7IgBAAQgqgqgmhQQgLgTgGgBQgIgBgPAWQgOAYAXAYQASATA3AgIAnAWIAAAAg");553	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.shape_6},{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]}).wait(1));554}).prototype = p = new cjs.MovieClip();555p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-198.6,-93,397.3,186.1);556(lib.blackout = function(mode,startPosition,loop) {557	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});558	// Layer 1559	this.shape = new cjs.Shape();560	this.shape.graphics.f("#1E2435").s().p("EhP/A8AMAAAh3/MCf/AAAMAAAB3/g");561	this.shape.setTransform(-79.5,-72.4,1.212,1.057,90);562	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.shape).wait(1));563}).prototype = p = new cjs.MovieClip();564p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-485.2,-693,811.4,1241.2);565(lib.growingFlower = function(mode,startPosition,loop) {566	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});567	// timeline functions:568	this.frame_38 = function() {569		/* stop();*/570	}571	// actions tween:572	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this).wait(38).call(this.frame_38).wait(1));573	// Layer 3574	this.instance = new lib.flowerHead();575	this.instance.parent = this;576	this.instance.setTransform(31,261,0.564,0.564,-34.3);577	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1).to({scaleX:0.58,scaleY:0.58,rotation:-24,x:37.3,y:256.2},0).wait(1).to({scaleX:0.59,scaleY:0.59,rotation:-13.6,x:43.6,y:251.4},0).wait(1).to({scaleX:0.6,scaleY:0.6,rotation:-3.2,x:49.9,y:246.6},0).wait(1).to({scaleX:0.61,scaleY:0.61,rotation:7.2,x:56.3,y:241.8},0).wait(1).to({scaleX:0.62,scaleY:0.62,rotation:17.6,x:62.6,y:237},0).wait(1).to({scaleX:0.63,scaleY:0.63,rotation:28,x:68.9,y:232.2},0).wait(1).to({scaleX:0.65,scaleY:0.65,rotation:38.3,x:75.2,y:227.4},0).wait(1).to({scaleX:0.66,scaleY:0.66,rotation:24,x:66.9,y:218.7},0).wait(1).to({scaleX:0.67,scaleY:0.67,rotation:9.6,x:58.5,y:210},0).wait(1).to({scaleX:0.68,scaleY:0.68,rotation:-4.8,x:50.2,y:201.4},0).wait(1).to({scaleX:0.69,scaleY:0.69,rotation:-19.2,x:41.8,y:192.7},0).wait(1).to({scaleX:0.7,scaleY:0.7,rotation:-33.5,x:33.4,y:184},0).wait(1).to({scaleX:0.71,scaleY:0.71,rotation:-47.9,x:25.1,y:175.4},0).wait(1).to({scaleX:0.73,scaleY:0.73,rotation:-41.2,x:23.7,y:169.7},0).wait(1).to({scaleX:0.74,scaleY:0.74,rotation:-34.6,x:22.2,y:164.1},0).wait(1).to({scaleX:0.75,scaleY:0.75,rotation:-27.9,x:20.8,y:158.5},0).wait(1).to({scaleX:0.76,scaleY:0.76,rotation:-21.2,x:19.3,y:152.9},0).wait(1).to({scaleX:0.77,scaleY:0.77,rotation:-14.6,x:17.9,y:147.3},0).wait(1).to({scaleX:0.78,scaleY:0.78,rotation:-10,x:21.2,y:141.8},0).wait(1).to({scaleX:0.79,scaleY:0.79,rotation:-5.4,x:24.5,y:136.3},0).wait(1).to({scaleX:0.81,scaleY:0.81,rotation:-0.9,x:27.8,y:130.8},0).wait(1).to({scaleX:0.82,scaleY:0.82,rotation:3.7,x:31.1,y:125.3},0).wait(1).to({scaleX:0.83,scaleY:0.83,rotation:8.3,x:34.4,y:119.9},0).wait(1).to({scaleX:0.84,scaleY:0.84,rotation:12.8,x:37.7,y:114.4},0).wait(1).to({scaleX:0.85,scaleY:0.85,rotation:17.4,x:41,y:108.9},0).wait(1).to({scaleX:0.86,scaleY:0.86,rotation:9.6,x:37,y:104.3},0).wait(1).to({scaleX:0.87,scaleY:0.87,rotation:1.7,x:33,y:99.7},0).wait(1).to({scaleX:0.89,scaleY:0.89,rotation:-6.1,x:29,y:95.1},0).wait(1).to({scaleX:0.9,scaleY:0.9,rotation:-13.9,x:25,y:90.5},0).wait(1).to({scaleX:0.91,scaleY:0.91,rotation:-21.7,x:21,y:85.9},0).wait(1).to({scaleX:0.92,scaleY:0.92,rotation:-29.5,x:17,y:81.2},0).wait(1).to({scaleX:0.93,scaleY:0.93,rotation:-37.3,x:13,y:76.6},0).wait(1).to({scaleX:0.94,scaleY:0.94,rotation:-31.1,x:17.7,y:72},0).wait(1).to({scaleX:0.95,scaleY:0.95,rotation:-24.9,x:22.3,y:67.4},0).wait(1).to({scaleX:0.97,scaleY:0.97,rotation:-18.7,x:27,y:62.8},0).wait(1).to({scaleX:0.98,scaleY:0.98,rotation:-12.4,x:31.7,y:58.2},0).wait(1).to({scaleX:0.99,scaleY:0.99,rotation:-6.2,x:36.3,y:53.6},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:1,rotation:0,x:41,y:49},0).wait(1));578	// Layer 2579	this.instance_1 = new lib.flowerStem();580	this.instance_1.parent = this;581	this.instance_1.setTransform(36,286,1,0.081,0,0,0,0,117.6);582	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).wait(1).to({regY:-4,scaleY:0.11,rotation:5,x:37.2,y:272.8},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.14,rotation:10,x:38.9,y:269.7},0).wait(1).to({scaleY:0.17,rotation:15,x:41.2,y:266.7},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.19,rotation:20.1,x:44,y:264.1},0).wait(1).to({scaleY:0.22,rotation:25.1,x:47.3,y:261.8},0).wait(1).to({scaleY:0.25,rotation:30.1,x:51.1,y:260},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.28,rotation:35.1,x:55.3,y:258.6},0).wait(1).to({scaleY:0.31,rotation:28.8,x:53.9,y:253.6},0).wait(1).to({scaleY:0.34,rotation:22.5,x:51.5,y:248.5},0).wait(1).to({scaleY:0.36,rotation:16.2,x:48.3,y:243.7},0).wait(1).to({scaleY:0.39,rotation:9.9,x:44.2,y:239.1},0).wait(1).to({scaleY:0.42,rotation:3.5,x:39.2,y:234.9},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.45,rotation:-2.8,x:33.3,y:231.4},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.48,rotation:-3.7,x:32.3,y:228.4},0).wait(1).to({scaleY:0.5,rotation:-4.7,x:31,y:225.3},0).wait(1).to({scaleY:0.53,rotation:-5.7,x:29.7,y:222.4},0).wait(1).to({scaleY:0.55,rotation:-6.6,x:28.3,y:219.4},0).wait(1).to({scaleY:0.58,rotation:-7.6,x:26.7,y:216.5},0).wait(1).to({scaleY:0.6,rotation:-6.6,x:27.6,y:213.8},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.62,rotation:-5.6,x:28.6,y:211.2},0).wait(1).to({scaleY:0.64,rotation:-4.7,x:29.7,y:208.5},0).wait(1).to({scaleY:0.66,rotation:-3.7,x:30.8,y:205.8},0).wait(1).to({scaleY:0.68,rotation:-2.7,x:32,y:203.2},0).wait(1).to({scaleY:0.71,rotation:-1.8,x:33.4,y:200.7},0).wait(1).to({scaleY:0.73,rotation:-0.8,x:34.8,y:198.1},0).wait(1).to({scaleY:0.75,rotation:-1.4,x:33.8,y:195.5},0).wait(1).to({scaleY:0.77,rotation:-2.1,x:32.6,y:193},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.79,rotation:-2.7,x:31.4,y:190.5},0).wait(1).to({scaleY:0.81,rotation:-3.4,x:30.2,y:188},0).wait(1).to({scaleY:0.83,rotation:-4,x:28.9,y:185.6},0).wait(1).to({scaleY:0.85,rotation:-4.7,x:27.5,y:183.1},0).wait(1).to({scaleY:0.87,rotation:-5.3,x:26.2,y:180.7},0).wait(1).to({scaleY:0.9,rotation:-4.4,x:27.6,y:178},0).wait(1).to({scaleY:0.92,rotation:-3.5,x:29.1,y:175.4},0).wait(1).to({scaleX:1,scaleY:0.94,rotation:-2.7,x:30.7,y:172.7},0).wait(1).to({scaleY:0.96,rotation:-1.8,x:32.4,y:170.1},0).wait(1).to({scaleY:0.98,rotation:-0.9,x:34.2,y:167.5},0).wait(1).to({scaleY:1,rotation:0,x:36,y:165},0).wait(1));583	// Layer 8584	this.instance_2 = new lib.ripple();585	this.instance_2.parent = this;586	this.instance_2.setTransform(37.5,251.5,1,1,0,0,0,41.1,273.1);587	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).wait(39));588}).prototype = p = new cjs.MovieClip();589p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(10.4,245.3,40.7,40.1);590(lib.nupharleaf_02 = function(mode,startPosition,loop) {591	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});592	// Layer 1593	this.instance = new lib.Tween4("synched",0);594	this.instance.parent = this;595	this.instance.setTransform(202.5,104.1);596	this.instance_1 = new lib.Tween6("synched",0);597	this.instance_1.parent = this;598	this.instance_1.setTransform(202.5,104.1);599	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance}]}).to({state:[{t:this.instance}]},11).to({state:[{t:this.instance_1}]},12).wait(1));600	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({scaleX:1.02,skewX:-3.8,skewY:-14.9},11).to({_off:true,scaleX:1,skewX:0,skewY:0},12).wait(1));601}).prototype = p = new cjs.MovieClip();602p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,404.9,208.1);603(lib.nupharleaf_01 = function(mode,startPosition,loop) {604	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});605	// Layer 1606	this.instance = new lib.Tween1("synched",0);607	this.instance.parent = this;608	this.instance.setTransform(198.7,93);609	this.shape = new cjs.Shape();610	this.shape.graphics.f("#2F5326").s().p("ABiHLQhHgIg9g0IgwgqQgcgWgZgKQgQgGgggsQgegpgYgEQgqgIg2AAIheACQhLACgugHQhDgLhCglQiDhKgXhKQgEgQABgUQACg6Azg9QAyg6BBgbQAZgfA6gXQA1gWA+gHQBpgNB0gTQCagaBBgTQCggvDHgkQA3gDCUALQCPALAoAJQA/ATAUAoQAHANAUBZQAGAdAFAnIAFA1IgNAKQAAADgOAKQgPAKAAACIggAcQgMALgKAEIgFACQgMAGg7gHIhigPQhMgJgYgIQgYgOgFgBQgygdgWgJQg3gXgxAFIgoAFQgVACgLAGQgSgCgJAHQgJAHgKATQgEAHAAAJQADADARA2QATA3AMAIIAgBLQAPAjAgANQAZALAfA2QAnBHAFAFQAMAPAVAHQAyATgcA5QgTAlgoAPIh0AdQg2ANg0AAQgYAAgYgDg");611	this.shape.setTransform(165.1,74.3);612	this.shape_1 = new cjs.Shape();613	this.shape_1.graphics.f("#365B2C").s().p("ACZImQh5gDhghAIhKg1QgqgegigOQgRgHgqgoQglgkgcgFQgsgGhAgDQhIgBglgCQhRgDg2gNQhLgShJgtQiNhVgihWQgGgOgDgYQgJhHAqhJQAmhEBBgpQAlg9BcgpQBVgmBdgHQB/gKDNgaQDvgfBHgWQBTgYCKgSQBwgOBcgDQBmAGBnANQBpANA9APQBPAbAeA0QARAcAWBeQAIAjAFAyIAFBDIgLARQAAAGgNAOQgMAPgBAFQgPAWgKAXIgNAdIgBAGQADAShMgHQhfgNglgCIhIgEQgkgCgZgHIgUgIIgUgIQg/gfgggMQhGgcg4gHQhFgKgSACQgcgOgKACQgKADgNAYQgFAJACAKIAkA+QAjA1AaAWQAUAdAdAxQAbAmApATQAmASA4A5QA4A7APAHQAKAFARAEIAaAGQAaAIAEATQAEAYggApQgaAnhAAXQgjANiEAfQhiAXhlAAIgYgBg");614	this.shape_1.setTransform(171.2,78.4);615	this.shape_2 = new cjs.Shape();616	this.shape_2.graphics.f("#3D6431").s().p("AhdI4QgVgMhPg1Qg5gmgpgRQgQgGg2gmQgsgfghgFQgrgFhNgFQhYgFgkgDQhWgIhAgTQhTgZhPg1QiYhigshgQgGgMgIgfQgUhOAkhWQAZg7A+hOQBEhVB0g7QB3g9BzgFQCVgHElghQFAgkBTgZQBPgYCPgJQB9gIBpAHQBMAJCWBCICnBJQB1ArASAPQAgAXASBNQAMAwAEA3IABANQACAiABAhIgKAYQAAAJgKATQgKATgBAIQgbA/AFApIACAJQAPAhhcgJQh2gQgsgBIhaABQgsgBghgHQgIgCgRgHIgagKQhHgdgvgTQhWgig+gQQhRgXgWgFQgogbgIgBQgMgCgQAcQgGALADAMQANAVApAtQAwA1ApAjQA4BGALALQAnAqAzAYQAsAVBYBAQBJA1AZAEIAmADQAXABALADQAfAHAAAYQAAAdgwAwQgiAohWAfQhEAZiWAjQiNAgiZACIgIAAQinAAh/hKg");617	this.shape_2.setTransform(177.2,82.4);618	this.shape_3 = new cjs.Shape();619	this.shape_3.graphics.f("#446C36").s().p("Ah3KIQglgThZg5QhIgvgwgUIhRgpQgygagmgFQgmgFhfgGQhYgGg0gIQhbgMhIgaQhagfhXg9Qightg6hsQgHgNgLggQghhdAahiQAUhMA6hVQBOhyCXhOQCWhNCUgEQCygFGKgmQGmgqBagcQA+gTCRAkQDNA1AgAEQBxASCFAbQCGAbAjALQCAAzAhAbQAoAhAWBXQANAyAFBGIABAQQACAjAAArIgIAfQAAALgIAZQgIAYgBAKQgYBYASAwIAGAMQAdAshugIQiOgSg0ABQhKAEggABQg1ABgqgJQgKgCgTgHIgggLIiNg5QhpgphBgXIhGgZQghgNgQgKQgxglgLgFQgOgHgRAfQgHANAFANQAMATA7AyIB2BlQAyA4AiAeQA0AtA8AeQAzAZBmBNQBOA6AfgCQAVgBAuAJIA8ANQAnAIgCAlQgBAshAA3QgjAih6ASQjfAigzALQiwAoi8AHIgkAAQjHAAiYhRg");620	this.shape_3.setTransform(182.9,86.9);621	this.shape_4 = new cjs.Shape();622	this.shape_4.graphics.f("#4B753B").s().p("AiFLmQiDgYiyhKQg9gagfgNQg3gUgugFIiRgNQhbgHg/gLQhhgRhRggQhignhehEQiph5hFh4QgKgQgNgfQhUjDB6jPQBViQC9hgQC2hdC1gDQDNgDHdgsQH7gvBigfQA5gSCYAsQDbBBAsAHQCCAaCIAgQCHAgAjAMQCPA7AsAnQAxArAZBhQAPA8AFBOIABARQACAzgBAoIgFAlQgBAOgGAbQgGAcAAAOQgSBzAbA3IAKAPQAsA3h/gIQiogTg7ADQhWAHglABQg9ADgzgKQgXgEgwgRQhTgekSh0QhmgrgggZQg5gxgNgJQgQgKgUAjQgJANAIAPQAMAUBLA4QBrBOAoAjQBtBuB+A/QAqAVCoBuQBzBNAngIIAzBKQgXAUgsADQgaADhJgEQivgIiCAdQjXAwjaAKQhfAFhUAAQi0AAiBgXg");623	this.shape_4.setTransform(189,83.2);624	this.shape_5 = new cjs.Shape();625	this.shape_5.graphics.f("#588545").s().p("AiZM5QhKgiiBhOQh4hJhCgbQhRgjiFAJQihAUhZAHQifAMh6gbQiigkiQhwQkkjihLjqQg+jDBZi6QBhjNEJiGQD2h8D5AAQGpAAHfgNQKsgTBpgjQBqgjGpBmQCZAlCXAsQCGAoAmAQQDhBjBMCAQA3BeAGDAQACBGgXB9QgOBFggCVQgbCBgDBFQgEBdAgAjQArAtgVATQgQAQhAAAQgZAAhmgGIgEADQh9BVlBBbQmDBtmVAcQg+AEg7AAQkoAAjihpgAJ6B7IgBAAQgqgqgmhQQgLgTgGgBQgIgBgPAWQgOAYAXAYQASATA3AgIAnAWIAAAAg");626	this.shape_5.setTransform(198.7,93);627	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get({}).to({state:[{t:this.instance}]}).to({state:[{t:this.instance}]},20).to({state:[{t:this.shape_5},{t:this.shape_4},{t:this.shape_3},{t:this.shape_2},{t:this.shape_1},{t:this.shape}]},13).wait(1));628	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).to({rotation:-5.8,x:199,y:42.2},20).to({_off:true,rotation:0,x:165.1,y:74.3},13).wait(1));629}).prototype = p = new cjs.MovieClip();630p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(0,0,397.3,186.1);631(lib.Nuphar_mc = function(mode,startPosition,loop) {632	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});633	// Lotus_1634	this.Lotus_1 = new lib.nupharleaf_01();635	this.Lotus_1.parent = this;636	this.Lotus_1.setTransform(-245,409.1,1.016,0.196,0,0,0,196.9,180.5);637	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:-230.2,y:385},0).wait(1).to({x:-217.6},0).wait(1).to({x:-204.9,y:384.9},0).wait(1).to({x:-192.3},0).wait(1).to({x:-179.6,y:384.8},0).wait(1).to({x:-167},0).wait(1).to({x:-154.3,y:384.7},0).wait(1).to({x:-141.7},0).wait(1).to({x:-129,y:384.6},0).wait(1).to({x:-116.4},0).wait(1).to({x:-103.7,y:384.5},0).wait(1).to({x:-91},0).wait(1).to({x:-78.4,y:384.4},0).wait(1).to({x:-65.7},0).wait(1).to({x:-53.1,y:384.3},0).wait(1).to({x:-40.4,y:384.2},0).wait(1).to({x:-27.8},0).wait(1).to({x:-15.1,y:384.1},0).wait(1).to({x:-2.5},0).wait(1).to({x:10.2,y:384},0).wait(1).to({x:22.8},0).wait(1).to({x:35.5,y:383.9},0).wait(1).to({x:48.2},0).wait(1).to({x:60.8,y:383.8},0).wait(1).to({x:73.5},0).wait(1).to({x:86.1,y:383.7},0).wait(1).to({x:98.8},0).wait(1).to({x:111.4,y:383.6},0).wait(1).to({x:124.1},0).wait(1).to({x:136.7,y:383.5},0).wait(1).to({x:149.4},0).wait(1).to({x:162,y:383.4},0).wait(142));638	// flower2639	this.instance = new lib.growingFlower("synched",0,false);640	this.instance.parent = this;641	this.instance.setTransform(138.9,296.9,0.762,0.762,0,0,0,38.4,149.5);642	this.instance._off = true;643	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(39).to({_off:false},0).wait(1).to({regX:37.5,regY:158.5,x:138.5,y:303.3,startPosition:1},0).wait(1).to({x:138.8,y:302.9,startPosition:2},0).wait(1).to({x:139,y:302.5,startPosition:3},0).wait(1).to({x:139.3,y:302.1,startPosition:4},0).wait(1).to({x:139.6,y:301.7,startPosition:5},0).wait(1).to({x:139.8,y:301.3,startPosition:6},0).wait(1).to({x:140.1,y:300.9,startPosition:7},0).wait(1).to({x:140.4,y:300.5,startPosition:8},0).wait(1).to({x:140.6,y:300.1,startPosition:9},0).wait(1).to({x:140.9,y:299.7,startPosition:10},0).wait(1).to({x:141.2,y:299.3,startPosition:11},0).wait(1).to({x:141.4,y:298.9,startPosition:12},0).wait(1).to({x:141.7,y:298.5,startPosition:13},0).wait(1).to({x:142,y:298.1,startPosition:14},0).wait(1).to({x:142.2,y:297.7,startPosition:15},0).wait(1).to({x:142.3,y:298.1,startPosition:16},0).wait(1).to({x:142.4,y:298.4,startPosition:17},0).wait(1).to({y:298.7,startPosition:18},0).wait(1).to({x:142.5,y:299.1,startPosition:19},0).wait(1).to({y:299.4,startPosition:20},0).wait(1).to({x:142.6,y:299.7,startPosition:21},0).wait(1).to({y:300.1,startPosition:22},0).wait(1).to({x:142.7,y:300.4,startPosition:23},0).wait(1).to({y:300.7,startPosition:24},0).wait(1).to({x:142.8,y:301.1,startPosition:25},0).wait(1).to({x:142.9,y:301.4,startPosition:26},0).wait(1).to({y:301.7,startPosition:27},0).wait(1).to({x:143,y:302.1,startPosition:28},0).wait(1).to({y:302.4,startPosition:29},0).wait(1).to({x:143.1,y:302.7,startPosition:30},0).wait(1).to({y:303.1,startPosition:31},0).wait(1).to({x:143.2,y:303.4,startPosition:32},0).wait(1).to({y:303.7,startPosition:33},0).wait(1).to({x:143.3,y:303.3,startPosition:34},0).wait(1).to({x:143.4,y:302.9,startPosition:35},0).wait(1).to({y:302.4,startPosition:36},0).wait(1).to({x:143.5,y:302,startPosition:37},0).wait(1).to({y:301.5,startPosition:38},0).wait(1).to({x:143.6,y:301.1},0).wait(1).to({y:300.6},0).wait(1).to({x:143.7,y:300.2},0).wait(1).to({y:299.7},0).wait(1).to({x:143.8,y:299.3},0).wait(1).to({x:143.9,y:298.9},0).wait(1).to({y:298.4},0).wait(1).to({x:144,y:298},0).wait(1).to({y:297.5},0).wait(1).to({x:144.1,y:297.1},0).wait(1).to({y:296.6},0).wait(1).to({x:144.2,y:296.2},0).wait(1).to({y:295.7},0).wait(1).to({x:143.7,y:295.9},0).wait(1).to({x:143.2,y:296.1},0).wait(1).to({x:142.6,y:296.3},0).wait(1).to({x:142.1,y:296.5},0).wait(1).to({x:141.6,y:296.7},0).wait(1).to({x:141,y:296.8},0).wait(1).to({x:140.5,y:297},0).wait(1).to({x:140,y:297.2},0).wait(1).to({x:139.4,y:297.4},0).wait(1).to({x:138.9,y:297.6},0).wait(1).to({x:138.4,y:297.8},0).wait(1).to({x:137.8,y:297.9},0).wait(1).to({x:137.3,y:298.1},0).wait(1).to({x:136.7,y:298.3},0).wait(1).to({x:136.2,y:298.5},0).wait(1).to({x:135.7,y:298.7},0).wait(1).to({x:135.1,y:298.9},0).wait(1).to({x:134.6,y:299},0).wait(1).to({x:134.8,y:298.5},0).wait(1).to({x:134.9,y:298},0).wait(1).to({x:135.1,y:297.5},0).wait(1).to({x:135.3,y:297},0).wait(1).to({x:135.4,y:296.5},0).wait(1).to({x:135.6,y:296},0).wait(1).to({x:135.8,y:295.5},0).wait(1).to({x:135.9,y:295},0).wait(1).to({x:136.1,y:294.5},0).wait(1).to({x:136.3,y:294},0).wait(1).to({x:136.4,y:293.5},0).wait(1).to({x:136.6,y:293},0).wait(1).to({x:136.8,y:292.5},0).wait(1).to({x:136.9,y:292},0).wait(1).to({x:137.1,y:291.5},0).wait(1).to({x:137.3,y:291},0).wait(1).to({x:137.4,y:290.5},0).wait(1).to({x:137.6,y:290},0).wait(1).to({x:137.4,y:290.4},0).wait(1).to({x:137.1,y:290.8},0).wait(1).to({x:136.9,y:291.2},0).wait(1).to({x:136.7,y:291.5},0).wait(1).to({x:136.5,y:291.9},0).wait(1).to({x:136.2,y:292.3},0).wait(1).to({x:136,y:292.6},0).wait(1).to({x:135.8,y:293},0).wait(1).to({x:135.6,y:293.4},0).wait(1).to({x:135.3,y:293.8},0).wait(1).to({x:135.1,y:294.1},0).wait(1).to({x:134.9,y:294.5},0).wait(1).to({x:134.6,y:294.9},0).wait(1).to({x:134.4,y:295.2},0).wait(1).to({x:134.2,y:295.6},0).wait(1).to({x:134,y:296},0).wait(1).to({x:133.7,y:296.3},0).wait(1).to({x:133.5,y:296.7},0).wait(1).to({x:133.3,y:297.1},0).wait(1).to({x:133.1,y:297.5},0).wait(1).to({x:132.8,y:297.8},0).wait(1).to({x:132.6,y:298.2},0).wait(1).to({y:298},0).wait(1).to({y:297.7},0).wait(1).to({y:297.5},0).wait(1).to({x:132.5,y:297.2},0).wait(1).to({y:297},0).wait(1).to({y:296.8},0).wait(1).to({y:296.5},0).wait(1).to({y:296.3},0).wait(1).to({y:296},0).wait(1).to({x:132.4,y:295.8},0).wait(1).to({y:295.6},0).wait(1).to({y:295.3},0).wait(1).to({y:295.1},0).wait(1).to({y:294.8},0).wait(1).to({y:294.6},0).wait(1).to({x:132.3,y:294.4},0).wait(1).to({y:294.1},0).wait(1).to({y:293.9},0).wait(1).to({y:293.6},0).wait(1).to({y:293.4},0).wait(1).to({y:293.2},0).wait(1).to({x:132.2,y:292.9},0).wait(1).to({y:292.7},0).wait(1).to({y:292.4},0).wait(1).to({y:292.2},0).wait(1));644	// Lotus_1645	this.Lotus_1_1 = new lib.nupharleaf_01();646	this.Lotus_1_1.parent = this;647	this.Lotus_1_1.setTransform(1360.4,240.7,0.709,0.118,0,0,180,198.7,179.8);648	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_1).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,scaleX:0.71,x:1338.8,y:226.2},0).wait(1).to({x:1317.4},0).wait(1).to({x:1296},0).wait(1).to({x:1274.6},0).wait(1).to({x:1253.2,y:226.1},0).wait(1).to({x:1231.8},0).wait(1).to({x:1210.5},0).wait(1).to({x:1189.1},0).wait(1).to({x:1167.7},0).wait(1).to({x:1146.3,y:226},0).wait(1).to({x:1124.9},0).wait(1).to({x:1103.5},0).wait(1).to({x:1082.1},0).wait(1).to({x:1060.7,y:225.9},0).wait(1).to({x:1039.3},0).wait(1).to({x:1018},0).wait(1).to({x:996.6},0).wait(1).to({x:975.2},0).wait(1).to({x:953.8,y:225.8},0).wait(1).to({x:932.4},0).wait(1).to({x:911},0).wait(1).to({x:889.6},0).wait(1).to({x:868.2,y:225.7},0).wait(1).to({x:846.9},0).wait(1).to({x:825.5},0).wait(1).to({x:804.1},0).wait(1).to({x:782.7},0).wait(1).to({x:761.3,y:225.6},0).wait(1).to({x:739.9},0).wait(1).to({x:718.5},0).wait(1).to({x:697.2},0).wait(1).to({x:675.8,y:225.5},0).wait(142));649	// flower650	this.instance_1 = new lib.growingFlower("synched",0,false);651	this.instance_1.parent = this;652	this.instance_1.setTransform(694.6,167,0.513,0.513,0,0,180,38.4,149.1);653	this.instance_1._off = true;654	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_1).wait(44).to({_off:false},0).wait(1).to({regX:37.5,regY:158.5,x:695.1,y:171.4,startPosition:1},0).wait(1).to({y:171,startPosition:2},0).wait(1).to({x:695.2,y:170.7,startPosition:3},0).wait(1).to({y:170.3,startPosition:4},0).wait(1).to({y:169.9,startPosition:5},0).wait(1).to({x:695.3,y:169.5,startPosition:6},0).wait(1).to({y:169.2,startPosition:7},0).wait(1).to({x:695.4,y:168.8,startPosition:8},0).wait(1).to({y:168.4,startPosition:9},0).wait(1).to({y:168,startPosition:10},0).wait(1).to({x:695.5,y:167.7,startPosition:11},0).wait(1).to({y:167.3,startPosition:12},0).wait(1).to({y:166.9,startPosition:13},0).wait(1).to({x:695.6,y:166.5,startPosition:14},0).wait(1).to({y:166.2,startPosition:15},0).wait(1).to({x:695.7,y:165.8,startPosition:16},0).wait(1).to({y:165.4,startPosition:17},0).wait(1).to({x:695.2,y:165.5,startPosition:18},0).wait(1).to({x:694.8,y:165.7,startPosition:19},0).wait(1).to({x:694.3,y:165.8,startPosition:20},0).wait(1).to({x:693.8,y:165.9,startPosition:21},0).wait(1).to({x:693.4,y:166.1,startPosition:22},0).wait(1).to({x:692.9,y:166.2,startPosition:23},0).wait(1).to({x:692.4,y:166.3,startPosition:24},0).wait(1).to({x:692,y:166.5,startPosition:25},0).wait(1).to({x:691.5,y:166.6,startPosition:26},0).wait(1).to({x:691,y:166.7,startPosition:27},0).wait(1).to({x:690.6,y:166.9,startPosition:28},0).wait(1).to({x:690.1,y:167,startPosition:29},0).wait(1).to({x:689.6,y:167.1,startPosition:30},0).wait(1).to({x:689.2,y:167.3,startPosition:31},0).wait(1).to({x:688.7,y:167.4,startPosition:32},0).wait(1).to({x:689,y:167.8,startPosition:33},0).wait(1).to({x:689.3,y:168.2,startPosition:34},0).wait(1).to({x:689.6,y:168.6,startPosition:35},0).wait(1).to({x:689.9,y:169,startPosition:36},0).wait(1).to({x:690.2,y:169.5,startPosition:37},0).wait(1).to({x:690.4,y:169.9,startPosition:38},0).wait(1).to({x:690.7,y:170.3},0).wait(1).to({x:691,y:170.7},0).wait(1).to({x:691.3,y:171.1},0).wait(1).to({x:691.6,y:171.5},0).wait(1).to({x:691.9,y:171.9},0).wait(1).to({x:692.2,y:172.3},0).wait(1).to({x:692.5,y:172.8},0).wait(1).to({x:692.8,y:173.2},0).wait(1).to({x:693.1,y:173.6},0).wait(1).to({x:693.4,y:174},0).wait(1).to({x:693.7,y:174.4},0).wait(1).to({x:693.4,y:174.3},0).wait(1).to({x:693.1},0).wait(1).to({x:692.8,y:174.2},0).wait(1).to({x:692.5},0).wait(1).to({x:692.3,y:174.1},0).wait(1).to({x:692},0).wait(1).to({x:691.7,y:174},0).wait(1).to({x:691.4},0).wait(1).to({x:691.2,y:173.9},0).wait(1).to({x:690.9,y:173.8},0).wait(1).to({x:690.6},0).wait(1).to({x:690.3,y:173.7},0).wait(1).to({x:690},0).wait(1).to({x:689.8,y:173.6},0).wait(1).to({x:689.5},0).wait(1).to({x:689.2,y:173.5},0).wait(1).to({x:688.9},0).wait(1).to({x:688.7,y:173.4},0).wait(1).to({y:173.1},0).wait(1).to({x:688.8,y:172.7},0).wait(1).to({x:688.9,y:172.4},0).wait(1).to({x:689,y:172.1},0).wait(1).to({x:689.1,y:171.7},0).wait(1).to({y:171.4},0).wait(1).to({x:689.2,y:171.1},0).wait(1).to({x:689.3,y:170.8},0).wait(1).to({x:689.4,y:170.4},0).wait(1).to({x:689.5,y:170.1},0).wait(1).to({y:169.8},0).wait(1).to({x:689.6,y:169.4},0).wait(1).to({x:689.7,y:169.1},0).wait(1).to({x:689.8,y:168.8},0).wait(1).to({x:689.9,y:168.4},0).wait(1).to({y:168.1},0).wait(1).to({x:690,y:167.8},0).wait(1).to({x:690.1,y:167.4},0).wait(1).to({x:690.6,y:167.7},0).wait(1).to({x:691.1,y:168},0).wait(1).to({x:691.5,y:168.3},0).wait(1).to({x:692,y:168.5},0).wait(1).to({x:692.5,y:168.8},0).wait(1).to({x:693,y:169.1},0).wait(1).to({x:693.4,y:169.4},0).wait(1).to({x:693.9,y:169.6},0).wait(1).to({x:694.4,y:169.9},0).wait(1).to({x:694.9,y:170.2},0).wait(1).to({x:695.3,y:170.4},0).wait(1).to({x:695.8,y:170.7},0).wait(1).to({x:696.3,y:171},0).wait(1).to({x:696.7,y:171.3},0).wait(1).to({x:697.2,y:171.5},0).wait(1).to({x:697.7,y:171.8},0).wait(1).to({x:697.2,y:171.6},0).wait(1).to({x:696.7,y:171.5},0).wait(1).to({x:696.1,y:171.3},0).wait(1).to({x:695.6,y:171.1},0).wait(1).to({x:695.1,y:170.9},0).wait(1).to({x:694.6,y:170.8},0).wait(1).to({x:694,y:170.6},0).wait(1).to({x:693.5,y:170.4},0).wait(1).to({x:693,y:170.3},0).wait(1).to({x:692.5,y:170.1},0).wait(1).to({x:691.9,y:169.9},0).wait(1).to({x:691.4,y:169.7},0).wait(1).to({x:690.9,y:169.6},0).wait(1).to({x:690.4,y:169.4},0).wait(1).to({x:690.6,y:170.1},0).wait(1).to({x:690.9,y:170.8},0).wait(1).to({x:691.1,y:171.5},0).wait(1).to({x:691.4,y:172.2},0).wait(1).to({x:691.6,y:172.9},0).wait(1).to({x:691.9,y:173.6},0).wait(1).to({x:692.1,y:174.3},0).wait(1).to({x:692.4,y:175},0).wait(1).to({x:692.6,y:175.7},0).wait(1).to({x:692.9,y:176.4},0).wait(1).to({x:693.1,y:177.1},0).wait(1).to({x:693.4,y:177.8},0).wait(1).to({x:693.6,y:178.5},0).wait(1).to({x:693.9,y:179.2},0).wait(1));655	// Lotus656	this.Lotus = new lib.nupharleaf_02();657	this.Lotus.parent = this;658	this.Lotus.setTransform(1441.6,517.7,1.156,0.205,0,0,0,202.6,182.8);659	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus).wait(1).to({regX:202.5,regY:104,x:1414.2,y:501.5},0).wait(1).to({x:1387},0).wait(1).to({x:1359.7},0).wait(1).to({x:1332.5},0).wait(1).to({x:1305.3,y:501.4},0).wait(1).to({x:1278},0).wait(1).to({x:1250.8},0).wait(1).to({x:1223.6},0).wait(1).to({x:1196.3},0).wait(1).to({x:1169.1,y:501.3},0).wait(1).to({x:1141.9},0).wait(1).to({x:1114.6},0).wait(1).to({x:1087.4},0).wait(1).to({x:1060.2,y:501.2},0).wait(1).to({x:1032.9},0).wait(1).to({x:1005.7},0).wait(1).to({x:978.5},0).wait(1).to({x:951.2},0).wait(1).to({x:924,y:501.1},0).wait(1).to({x:896.8},0).wait(1).to({x:869.5},0).wait(1).to({x:842.3},0).wait(1).to({x:815.1,y:501},0).wait(1).to({x:787.8},0).wait(1).to({x:760.6},0).wait(1).to({x:733.4},0).wait(1).to({x:706.1},0).wait(1).to({x:678.9,y:500.9},0).wait(1).to({x:651.7},0).wait(1).to({x:624.4},0).wait(1).to({x:597.2},0).wait(1).to({x:569.9,y:500.8},0).wait(142));660	// Lotus_1661	this.Lotus_1_2 = new lib.nupharleaf_01();662	this.Lotus_1_2.parent = this;663	this.Lotus_1_2.setTransform(-168.7,207.6,0.576,0.118,0,0,0,196.8,180.7);664	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_2).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:-147.7,y:193},0).wait(1).to({x:-128},0).wait(1).to({x:-108.4},0).wait(1).to({x:-88.7},0).wait(1).to({x:-69.1},0).wait(1).to({x:-49.4},0).wait(1).to({x:-29.8},0).wait(1).to({x:-10.1,y:192.9},0).wait(1).to({x:9.5},0).wait(1).to({x:29.2},0).wait(1).to({x:48.9},0).wait(1).to({x:68.5},0).wait(1).to({x:88.2},0).wait(1).to({x:107.8},0).wait(1).to({x:127.4},0).wait(1).to({x:147.1},0).wait(1).to({x:166.7},0).wait(1).to({x:186.4},0).wait(1).to({x:206},0).wait(1).to({x:225.7},0).wait(1).to({x:245.3},0).wait(1).to({x:265},0).wait(1).to({x:284.7},0).wait(1).to({x:304.3,y:192.8},0).wait(1).to({x:323.9},0).wait(1).to({x:343.6},0).wait(1).to({x:363.3},0).wait(1).to({x:382.9},0).wait(1).to({x:402.6},0).wait(1).to({x:422.2},0).wait(1).to({x:441.9},0).wait(1).to({x:461.5},0).wait(142));665	// Lotus_1666	this.Lotus_1_3 = new lib.nupharleaf_01();667	this.Lotus_1_3.parent = this;668	this.Lotus_1_3.setTransform(1471.6,357.2,0.656,0.211,0,0,0,198.6,179.6);669	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_3).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:1449.2,y:331.5},0).wait(1).to({x:1426.6},0).wait(1).to({x:1404.1},0).wait(1).to({x:1381.5},0).wait(1).to({x:1358.9},0).wait(1).to({x:1336.3},0).wait(1).to({x:1313.8},0).wait(1).to({x:1291.2},0).wait(1).to({x:1268.6},0).wait(1).to({x:1246},0).wait(1).to({x:1223.4},0).wait(1).to({x:1200.9},0).wait(1).to({x:1178.3},0).wait(1).to({x:1155.7},0).wait(1).to({x:1133.1},0).wait(1).to({x:1110.5,y:331.4},0).wait(1).to({x:1088},0).wait(1).to({x:1065.4},0).wait(1).to({x:1042.8},0).wait(1).to({x:1020.2},0).wait(1).to({x:997.7},0).wait(1).to({x:975.1},0).wait(1).to({x:952.5},0).wait(1).to({x:929.9},0).wait(1).to({x:907.4},0).wait(1).to({x:884.8},0).wait(1).to({x:862.2},0).wait(1).to({x:839.6},0).wait(1).to({x:817},0).wait(1).to({x:794.5},0).wait(1).to({x:771.9},0).wait(1).to({x:749.3,y:331.3},0).wait(142));670	// Lotus_1671	this.Lotus_1_4 = new lib.nupharleaf_01();672	this.Lotus_1_4.parent = this;673	this.Lotus_1_4.setTransform(1234.7,440.1,0.912,0.171,0,0,0,198.7,179.8);674	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_4).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:1210.8,y:419.1},0).wait(1).to({x:1186.7},0).wait(1).to({x:1162.5},0).wait(1).to({x:1138.4},0).wait(1).to({x:1114.2},0).wait(1).to({x:1090.1},0).wait(1).to({x:1066},0).wait(1).to({x:1041.8},0).wait(1).to({x:1017.6},0).wait(1).to({x:993.5},0).wait(1).to({x:969.3},0).wait(1).to({x:945.2},0).wait(1).to({x:921.1},0).wait(1).to({x:896.9},0).wait(1).to({x:872.8},0).wait(1).to({x:848.6},0).wait(1).to({x:824.5},0).wait(1).to({x:800.3},0).wait(1).to({x:776.2},0).wait(1).to({x:752},0).wait(1).to({x:727.9},0).wait(1).to({x:703.8},0).wait(1).to({x:679.6},0).wait(1).to({x:655.5},0).wait(1).to({x:631.3},0).wait(1).to({x:607.2},0).wait(1).to({x:583},0).wait(1).to({x:558.9},0).wait(1).to({x:534.7},0).wait(1).to({x:510.6},0).wait(1).to({x:486.5},0).wait(1).to({x:462.3},0).wait(142));675	// Lotus_1676	this.Lotus_1_5 = new lib.nupharleaf_01();677	this.Lotus_1_5.parent = this;678	this.Lotus_1_5.setTransform(-240,493,0.804,0.171,0,0,180,198.6,180.1);679	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_5).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:-230.1,y:472.1},0).wait(1).to({x:-220},0).wait(1).to({x:-209.8},0).wait(1).to({x:-199.7},0).wait(1).to({x:-189.5},0).wait(1).to({x:-179.4},0).wait(1).to({x:-169.2},0).wait(1).to({x:-159.1},0).wait(1).to({x:-149},0).wait(1).to({x:-138.8},0).wait(1).to({x:-128.7},0).wait(1).to({x:-118.5},0).wait(1).to({x:-108.4},0).wait(1).to({x:-98.2},0).wait(1).to({x:-88.1},0).wait(1).to({x:-77.9},0).wait(1).to({x:-67.7,y:472.2},0).wait(1).to({x:-57.6},0).wait(1).to({x:-47.4},0).wait(1).to({x:-37.3},0).wait(1).to({x:-27.1},0).wait(1).to({x:-17},0).wait(1).to({x:-6.8},0).wait(1).to({x:3.3},0).wait(1).to({x:13.5},0).wait(1).to({x:23.6},0).wait(1).to({x:33.8},0).wait(1).to({x:43.9},0).wait(1).to({x:54.1},0).wait(1).to({x:64.2},0).wait(1).to({x:74.4},0).wait(1).to({x:84.6},0).wait(142));680	// Lotus_1681	this.Lotus_1_6 = new lib.nupharleaf_01();682	this.Lotus_1_6.parent = this;683	this.Lotus_1_6.setTransform(1415.7,453.3,0.83,0.283,0,0,180,198.5,179.9);684	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_6).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,scaleX:0.83,x:1397.5,y:418.7},0).wait(1).to({x:1379.8},0).wait(1).to({x:1362},0).wait(1).to({x:1344.2},0).wait(1).to({x:1326.5,y:418.6},0).wait(1).to({x:1308.7},0).wait(1).to({x:1290.9},0).wait(1).to({x:1273.1},0).wait(1).to({x:1255.4},0).wait(1).to({x:1237.6,y:418.5},0).wait(1).to({x:1219.8},0).wait(1).to({x:1202.1},0).wait(1).to({x:1184.3},0).wait(1).to({x:1166.5,y:418.4},0).wait(1).to({x:1148.7},0).wait(1).to({x:1131},0).wait(1).to({x:1113.2},0).wait(1).to({x:1095.4},0).wait(1).to({x:1077.7,y:418.3},0).wait(1).to({x:1059.9},0).wait(1).to({x:1042.1},0).wait(1).to({x:1024.4},0).wait(1).to({x:1006.6,y:418.2},0).wait(1).to({x:988.8},0).wait(1).to({x:971.1},0).wait(1).to({x:953.3},0).wait(1).to({x:935.5},0).wait(1).to({x:917.8,y:418.1},0).wait(1).to({x:900},0).wait(1).to({x:882.2},0).wait(1).to({x:864.4},0).wait(1).to({x:846.7,y:418},0).wait(142));685	// Lotus_1686	this.Lotus_1_7 = new lib.nupharleaf_01();687	this.Lotus_1_7.parent = this;688	this.Lotus_1_7.setTransform(-314,236.2,0.627,0.118,0,0,180,198.8,179.4);689	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_7).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:-294.4,y:221.7},0).wait(1).to({x:-274.7},0).wait(1).to({x:-254.9},0).wait(1).to({x:-235.2},0).wait(1).to({x:-215.5},0).wait(1).to({x:-195.8},0).wait(1).to({x:-176.1},0).wait(1).to({x:-156.3},0).wait(1).to({x:-136.6},0).wait(1).to({x:-117},0).wait(1).to({x:-97.2},0).wait(1).to({x:-77.5},0).wait(1).to({x:-57.8},0).wait(1).to({x:-38.1},0).wait(1).to({x:-18.4},0).wait(1).to({x:1.4},0).wait(1).to({x:21.1},0).wait(1).to({x:40.8},0).wait(1).to({x:60.5},0).wait(1).to({x:80.2},0).wait(1).to({x:99.9},0).wait(1).to({x:119.7,y:221.6},0).wait(1).to({x:139.4},0).wait(1).to({x:159.1},0).wait(1).to({x:178.8},0).wait(1).to({x:198.5},0).wait(1).to({x:218.3},0).wait(1).to({x:238},0).wait(1).to({x:257.7},0).wait(1).to({x:277.4},0).wait(1).to({x:297.1},0).wait(1).to({x:316.9},0).wait(142));690	// Lotus_1691	this.Lotus_1_8 = new lib.nupharleaf_01();692	this.Lotus_1_8.parent = this;693	this.Lotus_1_8.setTransform(1577.9,283.9,0.709,0.118,0,0,0,198.8,180.7);694	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_8).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,scaleX:0.71,x:1556.8,y:268.8},0).wait(1).to({x:1535.6,y:268.2},0).wait(1).to({x:1514.4,y:267.7},0).wait(1).to({x:1493.2,y:267.1},0).wait(1).to({x:1472,y:266.6},0).wait(1).to({x:1450.7,y:266},0).wait(1).to({x:1429.6,y:265.5},0).wait(1).to({x:1408.3,y:264.9},0).wait(1).to({x:1387.1,y:264.4},0).wait(1).to({x:1365.9,y:263.8},0).wait(1).to({x:1344.7,y:263.3},0).wait(1).to({x:1323.5,y:262.7},0).wait(1).to({x:1302.3,y:262.2},0).wait(1).to({x:1281.1,y:261.6},0).wait(1).to({x:1259.9,y:261.1},0).wait(1).to({x:1238.6,y:260.5},0).wait(1).to({x:1217.4,y:260},0).wait(1).to({x:1196.2,y:259.5},0).wait(1).to({x:1175,y:258.9},0).wait(1).to({x:1153.8,y:258.4},0).wait(1).to({x:1132.6,y:257.8},0).wait(1).to({x:1111.4,y:257.3},0).wait(1).to({x:1090.2,y:256.7},0).wait(1).to({x:1069,y:256.2},0).wait(1).to({x:1047.8,y:255.6},0).wait(1).to({x:1026.6,y:255.1},0).wait(1).to({x:1005.3,y:254.5},0).wait(1).to({x:984.2,y:254},0).wait(1).to({x:962.9,y:253.4},0).wait(1).to({x:941.7,y:252.9},0).wait(1).to({x:920.5,y:252.3},0).wait(1).to({x:899.3,y:251.8},0).wait(142));695	// Lotus_1696	this.Lotus_1_9 = new lib.nupharleaf_01();697	this.Lotus_1_9.parent = this;698	this.Lotus_1_9.setTransform(1268,292,0.627,0.118,0,0,180,198.5,179.8);699	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_9).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:1250.3,y:277.5},0).wait(1).to({x:1232.9},0).wait(1).to({x:1215.5},0).wait(1).to({x:1198.1},0).wait(1).to({x:1180.7},0).wait(1).to({x:1163.3},0).wait(1).to({x:1145.9},0).wait(1).to({x:1128.5,y:277.4},0).wait(1).to({x:1111.1},0).wait(1).to({x:1093.7},0).wait(1).to({x:1076.3},0).wait(1).to({x:1058.9},0).wait(1).to({x:1041.5},0).wait(1).to({x:1024.1},0).wait(1).to({x:1006.7},0).wait(1).to({x:989.3,y:277.3},0).wait(1).to({x:971.8},0).wait(1).to({x:954.4},0).wait(1).to({x:937},0).wait(1).to({x:919.6},0).wait(1).to({x:902.2},0).wait(1).to({x:884.8},0).wait(1).to({x:867.4},0).wait(1).to({x:850,y:277.2},0).wait(1).to({x:832.6},0).wait(1).to({x:815.2},0).wait(1).to({x:797.8},0).wait(1).to({x:780.4},0).wait(1).to({x:763},0).wait(1).to({x:745.6},0).wait(1).to({x:728.2},0).wait(1).to({x:710.8,y:277.1},0).wait(142));700	// Lotus_1701	this.Lotus_1_10 = new lib.nupharleaf_01();702	this.Lotus_1_10.parent = this;703	this.Lotus_1_10.setTransform(-390.3,329.5,1.208,0.254,0,0,0,198.4,180.1);704	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_10).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:-366.2,y:298.4},0).wait(1).to({x:-342.8},0).wait(1).to({x:-319.5,y:298.3},0).wait(1).to({x:-296.2},0).wait(1).to({x:-272.9,y:298.2},0).wait(1).to({x:-249.5},0).wait(1).to({x:-226.2,y:298.1},0).wait(1).to({x:-202.9},0).wait(1).to({x:-179.6,y:298},0).wait(1).to({x:-156.2},0).wait(1).to({x:-132.9,y:297.9},0).wait(1).to({x:-109.6},0).wait(1).to({x:-86.3,y:297.8},0).wait(1).to({x:-63},0).wait(1).to({x:-39.6,y:297.7},0).wait(1).to({x:-16.3},0).wait(1).to({x:7},0).wait(1).to({x:30.4,y:297.6},0).wait(1).to({x:53.7},0).wait(1).to({x:77,y:297.5},0).wait(1).to({x:100.4},0).wait(1).to({x:123.7,y:297.4},0).wait(1).to({x:147},0).wait(1).to({x:170.3,y:297.3},0).wait(1).to({x:193.6},0).wait(1).to({x:217,y:297.2},0).wait(1).to({x:240.3},0).wait(1).to({x:263.6,y:297.1},0).wait(1).to({x:286.9},0).wait(1).to({x:310.2,y:297},0).wait(1).to({x:333.5},0).wait(1).to({x:356.9,y:296.9},0).wait(142));705	// Lotus_1706	this.Lotus_1_11 = new lib.nupharleaf_01();707	this.Lotus_1_11.parent = this;708	this.Lotus_1_11.setTransform(-293.2,210.3,0.709,0.118,0,0,180,198.8,179.8);709	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_11).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,scaleX:0.71,x:-278.7,y:195.8},0).wait(1).to({x:-264.1},0).wait(1).to({x:-249.5},0).wait(1).to({x:-234.8},0).wait(1).to({x:-220.2},0).wait(1).to({x:-205.6},0).wait(1).to({x:-190.9},0).wait(1).to({x:-176.3},0).wait(1).to({x:-161.7},0).wait(1).to({x:-147},0).wait(1).to({x:-132.5,y:195.7},0).wait(1).to({x:-117.8},0).wait(1).to({x:-103.2},0).wait(1).to({x:-88.6},0).wait(1).to({x:-73.9},0).wait(1).to({x:-59.3},0).wait(1).to({x:-44.7},0).wait(1).to({x:-30},0).wait(1).to({x:-15.4},0).wait(1).to({x:-0.8},0).wait(1).to({x:13.9},0).wait(1).to({x:28.5,y:195.6},0).wait(1).to({x:43.1},0).wait(1).to({x:57.8},0).wait(1).to({x:72.4},0).wait(1).to({x:87},0).wait(1).to({x:101.6},0).wait(1).to({x:116.3},0).wait(1).to({x:130.9},0).wait(1).to({x:145.5},0).wait(1).to({x:160.2},0).wait(1).to({x:174.8,y:195.5},0).wait(142));710	// Lotus_1711	this.Lotus_1_12 = new lib.nupharleaf_01();712	this.Lotus_1_12.parent = this;713	this.Lotus_1_12.setTransform(-224.4,240.5,0.591,0.118,0,0,180,198.7,179.4);714	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_12).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:-203.3,y:226.6},0).wait(1).to({x:-182.1,y:227.2},0).wait(1).to({x:-160.8,y:227.7},0).wait(1).to({x:-139.6,y:228.3},0).wait(1).to({x:-118.3,y:228.8},0).wait(1).to({x:-97.1,y:229.4},0).wait(1).to({x:-75.9,y:229.9},0).wait(1).to({x:-54.6,y:230.5},0).wait(1).to({x:-33.4,y:231.1},0).wait(1).to({x:-12.1,y:231.6},0).wait(1).to({x:9.1,y:232.2},0).wait(1).to({x:30.4,y:232.7},0).wait(1).to({x:51.6,y:233.3},0).wait(1).to({x:72.9,y:233.8},0).wait(1).to({x:94.1,y:234.4},0).wait(1).to({x:115.4,y:234.9},0).wait(1).to({x:136.6,y:235.5},0).wait(1).to({x:157.9,y:236.1},0).wait(1).to({x:179.1,y:236.6},0).wait(1).to({x:200.4,y:237.2},0).wait(1).to({x:221.6,y:237.7},0).wait(1).to({x:242.9,y:238.3},0).wait(1).to({x:264.1,y:238.8},0).wait(1).to({x:285.4,y:239.4},0).wait(1).to({x:306.6,y:240},0).wait(1).to({x:327.9,y:240.5},0).wait(1).to({x:349.1,y:241.1},0).wait(1).to({x:370.4,y:241.6},0).wait(1).to({x:391.6,y:242.2},0).wait(1).to({x:412.9,y:242.7},0).wait(1).to({x:434.1,y:243.3},0).wait(1).to({x:455.4,y:243.8},0).wait(142));715	// Lotus_1716	this.Lotus_1_13 = new lib.nupharleaf_01();717	this.Lotus_1_13.parent = this;718	this.Lotus_1_13.setTransform(-250.2,282.3,0.839,0.196,0,0,180,198.6,180.5);719	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_1_13).wait(1).to({regX:199,regY:57.9,x:-238.2,y:258.2},0).wait(1).to({x:-225.9,y:258},0).wait(1).to({x:-213.6,y:257.8},0).wait(1).to({x:-201.3,y:257.6},0).wait(1).to({x:-189,y:257.4},0).wait(1).to({x:-176.7,y:257.2},0).wait(1).to({x:-164.4,y:257},0).wait(1).to({x:-152.1,y:256.9},0).wait(1).to({x:-139.8,y:256.7},0).wait(1).to({x:-127.5,y:256.5},0).wait(1).to({x:-115.2,y:256.3},0).wait(1).to({x:-102.9,y:256.1},0).wait(1).to({x:-90.6,y:255.9},0).wait(1).to({x:-78.3,y:255.7},0).wait(1).to({x:-66,y:255.6},0).wait(1).to({x:-53.6,y:255.4},0).wait(1).to({x:-41.3,y:255.2},0).wait(1).to({x:-29,y:255},0).wait(1).to({x:-16.7,y:254.8},0).wait(1).to({x:-4.4,y:254.6},0).wait(1).to({x:7.9,y:254.4},0).wait(1).to({x:20.2,y:254.3},0).wait(1).to({x:32.5,y:254.1},0).wait(1).to({x:44.8,y:253.9},0).wait(1).to({x:57.1,y:253.7},0).wait(1).to({x:69.4,y:253.5},0).wait(1).to({x:81.7,y:253.3},0).wait(1).to({x:94,y:253.1},0).wait(1).to({x:106.3,y:253},0).wait(1).to({x:118.6,y:252.8},0).wait(1).to({x:130.9,y:252.6},0).wait(1).to({x:143.3,y:252.4},0).wait(142));720	// Lotus721	this.Lotus_2 = new lib.nupharleaf_02();722	this.Lotus_2.parent = this;723	this.Lotus_2.setTransform(1224.5,201.2,0.715,0.079,0,1.5,178.2,200.6,169.8);724	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_2).wait(1).to({regX:202.5,regY:104,scaleY:0.08,skewY:178,x:1208.9,y:195.9},0).wait(1).to({x:1194.6},0).wait(1).to({x:1180.3,y:195.8},0).wait(1).to({x:1165.9,y:195.7},0).wait(1).to({x:1151.6,y:195.6},0).wait(1).to({x:1137.3},0).wait(1).to({x:1123,y:195.5},0).wait(1).to({x:1108.6,y:195.4},0).wait(1).to({x:1094.3},0).wait(1).to({x:1080,y:195.3},0).wait(1).to({x:1065.7,y:195.2},0).wait(1).to({x:1051.3},0).wait(1).to({x:1037,y:195.1},0).wait(1).to({x:1022.7,y:195},0).wait(1).to({x:1008.3},0).wait(1).to({x:994,y:194.9},0).wait(1).to({x:979.7,y:194.8},0).wait(1).to({x:965.4},0).wait(1).to({x:951,y:194.7},0).wait(1).to({x:936.7,y:194.6},0).wait(1).to({x:922.4,y:194.5},0).wait(1).to({x:908},0).wait(1).to({x:893.7,y:194.4},0).wait(1).to({x:879.4,y:194.3},0).wait(1).to({x:865.1},0).wait(1).to({x:850.7,y:194.2},0).wait(1).to({x:836.4,y:194.1},0).wait(1).to({x:822.1},0).wait(1).to({x:807.7,y:194},0).wait(1).to({x:793.4,y:193.9},0).wait(1).to({x:779.1},0).wait(1).to({x:764.8,y:193.8},0).wait(142));725	// Lotus726	this.Lotus_3 = new lib.nupharleaf_02();727	this.Lotus_3.parent = this;728	this.Lotus_3.setTransform(1562.7,392,0.739,0.143,0,-0.5,179,197.7,176);729	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.Lotus_3).wait(1).to({regX:202.5,regY:104,x:1539.7,y:381.8},0).wait(1).to({x:1520.3},0).wait(1).to({x:1500.8,y:381.9},0).wait(1).to({x:1481.4},0).wait(1).to({x:1462},0).wait(1).to({x:1442.6},0).wait(1).to({x:1423.3,y:382},0).wait(1).to({x:1403.8},0).wait(1).to({x:1384.4},0).wait(1).to({x:1365},0).wait(1).to({x:1345.6,y:382.1},0).wait(1).to({x:1326.2},0).wait(1).to({x:1306.8},0).wait(1).to({x:1287.4,y:382.2},0).wait(1).to({x:1268},0).wait(1).to({x:1248.6},0).wait(1).to({x:1229.2},0).wait(1).to({x:1209.8,y:382.3},0).wait(1).to({x:1190.4},0).wait(1).to({x:1171},0).wait(1).to({x:1151.6},0).wait(1).to({x:1132.2,y:382.4},0).wait(1).to({x:1112.8},0).wait(1).to({x:1093.4},0).wait(1).to({x:1074},0).wait(1).to({x:1054.6,y:382.5},0).wait(1).to({x:1035.2},0).wait(1).to({x:1015.8},0).wait(1).to({x:996.4,y:382.6},0).wait(1).to({x:977},0).wait(1).to({x:957.6},0).wait(1).to({x:938.2},0).wait(142));730	// bkgr731	this.instance_2 = new lib.blackout();732	this.instance_2.parent = this;733	this.instance_2.setTransform(512,385.8);734	this.instance_2.alpha = 0;735	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance_2).wait(1).to({regX:-79.6,regY:-72.5,x:432.4,y:313.3,alpha:0.009},0).wait(1).to({alpha:0.019},0).wait(1).to({alpha:0.028},0).wait(1).to({y:313.2,alpha:0.037},0).wait(1).to({alpha:0.047},0).wait(1).to({alpha:0.056},0).wait(1).to({alpha:0.065},0).wait(1).to({alpha:0.075},0).wait(1).to({alpha:0.084},0).wait(1).to({alpha:0.094},0).wait(1).to({alpha:0.103},0).wait(1).to({y:313.1,alpha:0.112},0).wait(1).to({alpha:0.122},0).wait(1).to({alpha:0.131},0).wait(1).to({alpha:0.14},0).wait(1).to({alpha:0.15},0).wait(1).to({alpha:0.159},0).wait(1).to({alpha:0.168},0).wait(1).to({y:313,alpha:0.178},0).wait(1).to({alpha:0.187},0).wait(1).to({alpha:0.196},0).wait(1).to({alpha:0.206},0).wait(1).to({alpha:0.215},0).wait(1).to({alpha:0.225},0).wait(1).to({alpha:0.234},0).wait(1).to({alpha:0.243},0).wait(1).to({y:312.9,alpha:0.253},0).wait(1).to({alpha:0.262},0).wait(1).to({alpha:0.271},0).wait(1).to({alpha:0.281},0).wait(1).to({alpha:0.29},0).wait(4).to({y:312.8},0).wait(7).to({y:312.7},0).wait(8).to({y:312.6},0).wait(7).to({y:312.5},0).wait(8).to({y:312.4},0).wait(7).to({y:312.3},0).wait(8).to({y:312.2},0).wait(7).to({y:312.1},0).wait(8).to({y:312},0).wait(8).to({y:311.9},0).wait(7).to({y:311.8},0).wait(8).to({y:311.7},0).wait(7).to({y:311.6},0).wait(8).to({y:311.5},0).wait(41));736}).prototype = p = new cjs.MovieClip();737p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-629.9,-307.2,2348.6,1241.2);738// stage content:739(lib._20161028_FWWPQ_v01 = function(mode,startPosition,loop) {740if (loop == null) { loop = false; }	this.initialize(mode,startPosition,loop,{});741	// nuphar742	this.instance = new lib.Nuphar_mc("synched",0,false);743	this.instance.parent = this;744	this.instance.setTransform(494,590.1,0.996,0.996,0,0,0,543.1,382.4);745	this.timeline.addTween(cjs.Tween.get(this.instance).wait(1).to({regX:542.6,regY:312.4,x:493.5,y:520.4,startPosition:1},0).wait(1).to({startPosition:2},0).wait(1).to({startPosition:3},0).wait(1).to({startPosition:4},0).wait(1).to({startPosition:5},0).wait(1).to({startPosition:6},0).wait(1).to({startPosition:7},0).wait(1).to({startPosition:8},0).wait(1).to({startPosition:9},0).wait(1).to({startPosition:10},0).wait(1).to({startPosition:11},0).wait(1).to({startPosition:12},0).wait(1).to({startPosition:13},0).wait(1).to({startPosition:14},0).wait(1).to({startPosition:15},0).wait(1).to({startPosition:16},0).wait(1).to({startPosition:17},0).wait(1).to({startPosition:18},0).wait(1).to({startPosition:19},0).wait(1).to({startPosition:20},0).wait(1).to({startPosition:21},0).wait(1).to({startPosition:22},0).wait(1).to({startPosition:23},0).wait(1).to({startPosition:24},0).wait(1).to({startPosition:25},0).wait(1).to({startPosition:26},0).wait(1).to({startPosition:27},0).wait(1).to({startPosition:28},0).wait(1).to({startPosition:29},0).wait(1).to({startPosition:30},0).wait(1).to({startPosition:31},0).wait(1).to({startPosition:32},0).wait(1).to({startPosition:33},0).wait(1).to({startPosition:34},0).wait(1).to({startPosition:35},0).wait(1).to({startPosition:36},0).wait(1).to({startPosition:37},0).wait(1).to({startPosition:38},0).wait(1).to({startPosition:39},0).wait(1).to({startPosition:40},0).wait(1).to({startPosition:41},0).wait(1).to({startPosition:42},0).wait(1).to({startPosition:43},0).wait(1).to({startPosition:44},0).wait(1).to({startPosition:45},0).wait(1).to({startPosition:46},0).wait(1).to({startPosition:47},0).wait(1).to({startPosition:48},0).wait(1).to({startPosition:49},0).wait(1).to({startPosition:50},0).wait(1).to({startPosition:51},0).wait(1).to({startPosition:52},0).wait(1).to({startPosition:53},0).wait(1).to({startPosition:54},0).wait(1).to({startPosition:55},0).wait(1).to({startPosition:56},0).wait(1).to({startPosition:57},0).wait(1).to({startPosition:58},0).wait(1).to({startPosition:59},0).wait(1).to({startPosition:60},0).wait(1).to({startPosition:61},0).wait(1).to({startPosition:62},0).wait(1).to({startPosition:63},0).wait(1).to({startPosition:64},0).wait(1).to({startPosition:65},0).wait(1).to({startPosition:66},0).wait(1).to({startPosition:67},0).wait(1).to({startPosition:68},0).wait(1).to({startPosition:69},0).wait(1).to({startPosition:70},0).wait(1).to({startPosition:71},0).wait(1).to({startPosition:72},0).wait(1).to({startPosition:73},0).wait(1).to({startPosition:74},0).wait(1).to({startPosition:75},0).wait(1).to({startPosition:76},0).wait(1).to({startPosition:77},0).wait(1).to({startPosition:78},0).wait(1).to({startPosition:79},0).wait(1).to({startPosition:80},0).wait(1).to({startPosition:81},0).wait(1).to({startPosition:82},0).wait(1).to({startPosition:83},0).wait(1).to({startPosition:84},0).wait(1).to({startPosition:85},0).wait(1).to({startPosition:86},0).wait(1).to({startPosition:87},0).wait(1).to({startPosition:88},0).wait(1).to({startPosition:89},0).wait(1).to({startPosition:90},0).wait(1).to({startPosition:91},0).wait(1).to({startPosition:92},0).wait(1).to({startPosition:93},0).wait(1).to({startPosition:94},0).wait(1).to({startPosition:95},0).wait(1).to({startPosition:96},0).wait(1).to({startPosition:97},0).wait(1).to({startPosition:98},0).wait(1).to({startPosition:99},0).wait(1).to({startPosition:100},0).wait(1).to({startPosition:101},0).wait(1).to({startPosition:102},0).wait(1).to({startPosition:103},0).wait(1).to({startPosition:104},0).wait(1).to({startPosition:105},0).wait(1).to({startPosition:106},0).wait(1).to({startPosition:107},0).wait(1).to({startPosition:108},0).wait(1).to({startPosition:109},0).wait(1).to({startPosition:110},0).wait(1).to({startPosition:111},0).wait(1).to({startPosition:112},0).wait(1).to({startPosition:113},0).wait(1).to({startPosition:114},0).wait(1).to({startPosition:115},0).wait(1).to({startPosition:116},0).wait(1).to({startPosition:117},0).wait(1).to({startPosition:118},0).wait(1).to({startPosition:119},0).wait(1).to({startPosition:120},0).wait(1).to({startPosition:121},0).wait(1).to({startPosition:122},0).wait(1).to({startPosition:123},0).wait(1).to({startPosition:124},0).wait(1).to({startPosition:125},0).wait(1).to({startPosition:126},0).wait(1).to({startPosition:127},0).wait(1).to({startPosition:128},0).wait(1).to({startPosition:129},0).wait(1).to({startPosition:130},0).wait(1).to({startPosition:131},0).wait(1).to({startPosition:132},0).wait(1).to({startPosition:133},0).wait(1).to({startPosition:134},0).wait(1).to({startPosition:135},0).wait(1).to({startPosition:136},0).wait(1).to({startPosition:137},0).wait(1).to({startPosition:138},0).wait(1).to({startPosition:139},0).wait(1).to({startPosition:140},0).wait(1).to({startPosition:141},0).wait(1).to({startPosition:142},0).wait(1).to({alpha:0.917,startPosition:143},0).wait(1).to({alpha:0.833,startPosition:144},0).wait(1).to({alpha:0.75,startPosition:145},0).wait(1).to({alpha:0.667,startPosition:146},0).wait(1).to({alpha:0.583,startPosition:147},0).wait(1).to({alpha:0.5,startPosition:148},0).wait(1).to({alpha:0.417,startPosition:149},0).wait(1).to({alpha:0.333,startPosition:150},0).wait(1).to({alpha:0.25,startPosition:151},0).wait(1).to({alpha:0.167,startPosition:152},0).wait(1).to({alpha:0.083,startPosition:153},0).wait(1).to({alpha:0,startPosition:154},0).to({_off:true},1).wait(85));746}).prototype = p = new cjs.MovieClip();747p.nominalBounds = new cjs.Rectangle(-289.9,415.5,2338.2,1235.7);748})(lib = lib||{}, images = images||{}, createjs = createjs||{}, ss = ss||{});...

Full Screen

Full Screen

timer.js

Source:timer.js Github

copy

Full Screen

...36var Timer = function(fn, interval){37  this.fn = fn;38  this.interval = interval;39  this.at = Date.now() + interval;40  // allows for calling wait() from callbacks41  this.running = false;42};43Timer.prototype.start = function(){};44Timer.prototype.stop = function(){};45//static46Timer.normalize = function(time) {47  time = time*1;48  if ( isNaN(time) || time < 0 ) {49    time = 0;50  }51  if ( EVENT_LOOP_RUNNING && time < Timer.MIN_TIME ) {52    time = Timer.MIN_TIME;53  }54  return time;55};56// html5 says this should be at least 4, but the parser is using57// a setTimeout for the SAX stuff which messes up the world58Timer.MIN_TIME = /* 4 */ 0;59/**60 * @function setTimeout61 * @param {Object} fn62 * @param {Object} time63 */64setTimeout = function(fn, time){65  var num;66  time = Timer.normalize(time);67  $timers.lock(function(){68    num = $timers.length+1;69    var tfn;70    if (typeof fn == 'string') {71      tfn = function() {72        try {73          // eval in global scope74          eval(fn, null);75        } catch (e) {76          console.log('timer error %s %s', fn, e);77        } finally {78          clearInterval(num);79        }80      };81    } else {82      tfn = function() {83        try {84          fn();85        } catch (e) {86          console.log('timer error %s %s', fn, e);87        } finally {88          clearInterval(num);89        }90      };91    }92    //console.log("Creating timer number %s", num);93    $timers[num] = new Timer(tfn, time);94    $timers[num].start();95  });96  return num;97};98/**99 * @function setInterval100 * @param {Object} fn101 * @param {Object} time102 */103setInterval = function(fn, time){104  //console.log('setting interval %s %s', time, fn.toString().substring(0,64));105  time = Timer.normalize(time);106  if ( time < 10 ) {107    time = 10;108  }109  if (typeof fn == 'string') {110    var fnstr = fn;111    fn = function() {112      eval(fnstr);113    };114  }115  var num;116  $timers.lock(function(){117    num = $timers.length+1;118    //Envjs.debug("Creating timer number "+num);119    $timers[num] = new Timer(fn, time);120    $timers[num].start();121  });122  return num;123};124/**125 * clearInterval126 * @param {Object} num127 */128clearInterval = clearTimeout = function(num){129  //console.log("clearing interval "+num);130  $timers.lock(function(){131    if ( $timers[num] ) {132      $timers[num].stop();133      delete $timers[num];134    }135  });136};137// wait === null/undefined: execute any timers as they fire,138// waiting until there are none left139// wait(n) (n > 0): execute any timers as they fire until there140// are none left waiting at least n ms but no more, even if there141// are future events/current threads142// wait(0): execute any immediately runnable timers and return143// wait(-n): keep sleeping until the next event is more than n ms144// in the future145//146// TODO: make a priority queue ...147Envjs.wait = function(wait) {148  //console.log('wait %s', wait);149  var delta_wait,150    start = Date.now(),151    was_running = EVENT_LOOP_RUNNING;152  if (wait < 0) {153    delta_wait = -wait;154    wait = 0;155  }156  EVENT_LOOP_RUNNING = true;157  if (wait !== 0 && wait !== null && wait !== undefined){...

Full Screen

Full Screen

wait.js

Source:wait.js Github

copy

Full Screen

1/*global casper*/2/*jshint strict:false*/3casper.test.begin('wait() tests', 1, function(test) {4  var waitStart;5  casper.start('tests/site/index.html', function() {6    waitStart = new Date().getTime();7  });8  casper.wait(250, function() {9    test.assert(new Date().getTime() - waitStart > 250,10      'Casper.wait() can wait for a given amount of time');11  });12  casper.run(function() {13    test.done();14  });15});16casper.test.begin('waitFor() tests', 2, function(test) {17  casper.start('tests/site/waitFor.html');18  casper.waitFor(function() {19    return this.evaluate(function() {20      return document.querySelectorAll('li').length === 4;21    });22  }, function() {23    test.pass('Casper.waitFor() can wait for something to happen');24  }, function() {...

Full Screen

Full Screen

methodsWaitPACORTestManager.js

Source:methodsWaitPACORTestManager.js Github

copy

Full Screen

1import $ from 'jquery'2export default function (PACORTestManager) { 3 PACORTestManager.jQuery = $4  5 PACORTestManager.methods.waitForElement = async function (selector, options = {}) {6  let {7   timeout,8   baseElement,9   errorMessage10  } = options11  12  if (typeof(this.forceMaxTimeoutMinutes) === 'number') {13   timeout = this.forceMaxTimeoutMinutes * 60 * 1000 // 先不管,強制試試看14  }15  16  let maxWaitMS = timeout17  18  let getElement = () => {19   if (baseElement 20       && typeof(baseElement.find) === 'function') {21    return baseElement.find(selector)22   }23   else {24    return $(selector)25   }26  }27  28  if (!maxWaitMS) {29   maxWaitMS = 15000030  }31  32  let s = getElement()33  if (s.length > 0) {34   return s35  }36  return new Promise((resolve, reject) => {37   let check = () => {38    s = getElement()39    if (s.length > 0) {40     s.eq(0)[0].scrollIntoView({41      behavior: 'smooth'42     })43     return resolve(s)44    }45    else {46     maxWaitMS = maxWaitMS - 10047     if (maxWaitMS <= 0) {48      let message = []49      if (errorMessage) {50       message.push('\n' + errorMessage)51      }52      message.push('\nElement not found: ' + selector)53      message.push(this.getStackTraceString())54      return reject(message.join(''))55     }56     57     setTimeout(() => {58      check()59     }, 100)60    }61   }62   63   check()64  })65 } // PACORTestManager.methods.waitForElement = async function (selector, maxWaitMS = 15000) {66 67 PACORTestManager.methods.waitForElementVisible = async function (selector, options) {68  69  if (selector.endsWith(':visible') === false) {70   selector = selector + ':visible'71  }72  73  return await this.waitForElement(selector, options)74 } // PACORTestManager.methods.waitForElementVisible = async function (selector, maxWaitMS) {75 76 PACORTestManager.methods.waitForElementHidden = async function (selector, options = {}) {77  let {78   timeout,79   baseElement,80   errorMessage81  } = options82  83  if (typeof(this.forceMaxTimeoutMinutes) === 'number') {84   timeout = this.forceMaxTimeoutMinutes * 60 * 1000 // 先不管,強制試試看85  }86  87  let maxWaitMS = timeout88  89  if (selector.endsWith(':visible') === false) {90   selector = selector + ':visible'91  }92  93  let getElement = () => {94   if (baseElement 95       && typeof(baseElement.find) === 'function') {96    return baseElement.find(selector)97   }98   else {99    return $(selector)100   }101  }102  103  if (!maxWaitMS) {104   maxWaitMS = 150000105  }106  107  let s = getElement()108  if (s.length === 0) {109   return true110  }111  return new Promise((resolve, reject) => {112   let check = () => {113    s = getElement()114    if (s.length === 0) {115     setTimeout(() => {116      resolve(true)117     }, 500)118     return 119    }120    else {121     maxWaitMS = maxWaitMS - 500122     if (maxWaitMS <= 0) {123      let message = []124      if (errorMessage) {125       message.push('\n' + errorMessage)126      }127      message.push('\nElement still visible: ' + selector)128      message.push(this.getStackTraceString())129      return reject(message.join(''))130     }131     132     setTimeout(() => {133      check()134     }, 500)135    }136   }137   138   check()139  })140 } // PACORTestManager.methods.waitForElementVisible = async function (selector, maxWaitMS) {141 142 PACORTestManager.methods.waitForElementVisibleClick = async function (selector, options = {}) {143  let $ele = await this.waitForElementVisible(selector, options)144  145  try {146   await this.click($ele)147  }148  catch (e) {149   if (options.errorMessage) {150    console.log(options.errorMessage)151   }152   throw e153  }154  //if (typeof($ele.click) === 'function') {155  // $ele.click()156  //}157  158  return $ele159 }160 161 PACORTestManager.methods.waitForElementClick = async function (selector, options = {}) {162  let $ele = await this.waitForElement(selector, options)163  164  try {165   await this.click($ele)166  }167  catch (e) {168   if (options.errorMessage) {169    console.log(options.errorMessage)170   }171   throw e172  }173  //if (typeof($ele.click) === 'function') {174  // $ele.click()175  //}176  177  return $ele178 }179 ...

Full Screen

Full Screen

initiateWait.js

Source:initiateWait.js Github

copy

Full Screen

1 /*************************************************************************2 *3 * ADOBE CONFIDENTIAL4 * __________________5 *6 * Copyright 2015 Adobe Systems Incorporated7 * All Rights Reserved.8 *9 * NOTICE: All information contained herein is, and remains10 * the property of Adobe Systems Incorporated and its suppliers,11 * if any. The intellectual and technical concepts contained12 * herein are proprietary to Adobe Systems Incorporated and its13 * suppliers and may be covered by U.S. and Foreign Patents,14 * patents in process, and are protected by trade secret or copyright law.15 * Dissemination of this information or reproduction of this material16 * is strictly forbidden unless prior written permission is obtained17 * from Adobe Systems Incorporated.18 **************************************************************************/19;(function ($, undefined) {20  var waitTime,  //Time for which wait component needs to be shown.21    $overallWaitElement,  //The complete wait element div + coral-wait.22    hideEvent,  //The event on which wait component hides.23    //TODO needs to be shifted to a seperate namespace.24    INITIATE_WAIT_FALLBACK_TIME = 300;  //When nor event neither time is provided wait component will be shown for this time.25  $(document).on("initiateWait" , function (e) {26    if (!$('.initiateWaitWrapperDiv').length) {27      var wait = new Coral.Wait(),28        $wait = $(wait),29        wrapperDiv = "<div class = 'initiateWaitWrapperDiv'></div>",30        $wrapperDiv = $(wrapperDiv);31      $overallWaitElement = $(wrapperDiv).append($wait);32      wait.centered = true;33      wait.size = "L";34      $('body').append($overallWaitElement);35      $overallWaitElement.addClass("initiateWaitWrapperDiv");36    } else {37      $overallWaitElement = $('.initiateWaitWrapperDiv');38    }39    var $wrapperElement = e.wrapperElement ? e.wrapperElement : $("body"),40      divHeight = $wrapperElement.height(),41      divWidth = $wrapperElement.width(),42      divTop = $wrapperElement.offset().top,43      divLeft = $wrapperElement.offset().left;44    $overallWaitElement.show();45    $overallWaitElement.height(divHeight).width(divWidth);46    $overallWaitElement.offset({47      top : divTop,48      left : divLeft49    });50    if (!e.hideEvent) {51      waitTime = e.waitTime ? e.waitTime : INITIATE_WAIT_FALLBACK_TIME;52    } else {53      hideEvent = e.hideEvent;54      $(document).one(hideEvent, function () {55        $overallWaitElement.hide();56      });57    }58    if (waitTime) {59      setTimeout(function () {60        $overallWaitElement.hide();61      }, waitTime);62    }63  });...

Full Screen

Full Screen

loginCGCS.frag

Source:loginCGCS.frag Github

copy

Full Screen

1PASS2# not used for now3PROMPT (.*:~#\s)(.*:~\$)|(.*\]:\s)|(.*\)\]#\s)|(.*\]#\s)|(.*\)\]\$\s)4Con1 PROMPT (.*:~#\s)(.*:~\$)|(.*\]:\s)|(.*\)\]#\s)|(.*\]#\s)|(.*\)\]\$\s)5Con2 PROMPT (.*:~#\s)(.*:~\$)|(.*\]:\s)|(.*\)\]#\s)|(.*\]#\s)|(.*\)\]\$\s)6Com1 PROMPT (.*:~#\s)(.*:~\$)|(.*\]:\s)|(.*\)\]#\s)|(.*\]#\s)|(.*\)\]\$\s)7Com2 PROMPT (.*:~#\s)(.*:~\$)|(.*\]:\s)|(.*\)\]#\s)|(.*\]#\s)|(.*\)\]\$\s)8TYPE \n9WAIT 5 SEC {ignoreTimeout:True} login:10TYPE ${WRSUSER}\n11WAIT 5 SEC {ignoreTimeout:True} assword: 12TYPE ${WRSPASS}\n13WAIT 5 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s 14TYPE source /etc/nova/openrc\n15WAIT 5 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s 16TYPE export TMOUT=0\n17WAIT 5 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s 18Con2 TYPE \n19Con2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} login:20Con2 TYPE ${WRSUSER}\n21Con2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} assword:22Con2 TYPE ${WRSPASS}\n23Con2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s24Con2 TYPE source /etc/nova/openrc\n25Con2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s26TYPE export TMOUT=0\n27WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s 28Com1 TYPE \n29Com1 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} login:30Com1 TYPE ${WRSUSER}\n31Com1 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} assword:32Com1 TYPE ${WRSPASS}\n33Com1 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s34Com1 TYPE source /etc/nova/openrc\n35Com1 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s36TYPE export TMOUT=0\n37WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s 38Com2 TYPE \n39Com2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} login:40Com2 TYPE ${WRSUSER}\n41Com2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} assword:42Com2 TYPE ${WRSPASS}\n43Com2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s44Com2 TYPE source /etc/nova/openrc\n45Com2 WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s46TYPE export TMOUT=0\n47WAIT 1 SEC {ignoreTimeout:True} .*\s ...

Full Screen

Full Screen

Coroutine.js

Source:Coroutine.js Github

copy

Full Screen

1/*2using UnityEngine;3using System.Collections;4public class Coroutine : MonoBehaviour {5  IEnumerator WaitAndPrint(float waitTime) {6    yield return new WaitForSeconds(waitTime);7    yield return 5;8    yield return null;9    print("WaitAndPrint " + Time.time);10  }11  IEnumerator Example() {12    print("Starting " + Time.time);13    StartCoroutine(WaitAndPrint(2.0F));14    print("Before WaitAndPrint Finishes " + Time.time);15    yield return StartCoroutine(WaitAndPrint(2.0F));16  }17}18*/19/*20import UnityEngine21import System.Collections22class Coroutine(MonoBehaviour):23	def WaitAndPrint(waitTime as single) as IEnumerator:24		yield WaitForSeconds(waitTime)25		yield 526		yield 27		print(('WaitAndPrint ' + Time.time))28	def Example() as IEnumerator:29		print(('Starting ' + Time.time))30		StartCoroutine(WaitAndPrint(2.0F))31		print(('Before WaitAndPrint Finishes ' + Time.time))32		yield StartCoroutine(WaitAndPrint(2.0F))33*/34print ("Starting " + Time.time);35StartCoroutine(WaitAndPrint(2.0));36print ("Before WaitAndPrint Finishes " + Time.time);37yield StartCoroutine(WaitAndPrint(2.0));38function WaitAndPrint (waitTime : float) {39  // suspend execution for waitTime seconds40  yield WaitForSeconds (waitTime);41  yield 5;42  yield;43  print ("WaitAndPrint "+ Time.time);...

Full Screen

Full Screen

waiting.spec.js

Source:waiting.spec.js Github

copy

Full Screen

...5 })6 // BE CAREFUL of adding unnecessary wait times.7 // https://on.cypress.io/best-practices#Unnecessary-Waiting8 // https://on.cypress.io/wait9 it('cy.wait() - wait for a specific amount of time', () => {10  cy.get('.wait-input1').type('Wait 1000ms after typing')11  cy.wait(1000)12  cy.get('.wait-input2').type('Wait 1000ms after typing')13  cy.wait(1000)14  cy.get('.wait-input3').type('Wait 1000ms after typing')15  cy.wait(1000)16 })17 it('cy.wait() - wait for a specific route', () => {18  cy.server()19  // Listen to GET to comments/120  cy.route('GET', 'comments/*').as('getComment')21  // we have code that gets a comment when22  // the button is clicked in scripts.js23  cy.get('.network-btn').click()24  // wait for GET comments/125  cy.wait('@getComment').its('status').should('eq', 200)26 })...

Full Screen

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test Suite', function() 2{3  it('My FirstTest case',function() {4    cy.get('.search-keyword').type('ca')5    cy.wait(2000)6    cy.get('.product:visible').should('have.length',4)7    cy.get('.products').as('productLocator')8    cy.get('@productLocator').find('.product').should('have.length',4)9    cy.get('@productLocator').find('.product').eq(2).contains('ADD TO CART').click()10    cy.get('@productLocator').find('.product').each(($el, index, $list) => {11      const textVeg=$el.find('h4.product-name').text()12      if(textVeg.includes('Cashews'))13      {14        $el.find('button').click()15      }16    })17    cy.get('.brand').should('have.text','GREENKART')18    cy.get('.brand').then(function(logoelement)19    {20      cy.log(logoelement.text())21    })22    cy.get('.cart-icon > img').click()23    cy.contains('PROCEED TO CHECKOUT').click()24    cy.contains('Place Order').click()25  })26})

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test', function() {2  it('Does not do much!', function() {3   cy.contains('type').click()4   cy.url().should('include', '/commands/actions')5   cy.get('.action-email')6    .type('fake@email')7    .should('have.value', 'fake@email')8  })9 })10 describe('My First Test', function() {11  it('Does not do much!', function() {12   cy.contains('type').click()13   cy.url().should('include', '/commands/actions')14   cy.get('.action-email')15    .type('fake@email')16    .should('have.value', 'fake@email')17   cy.get('.action-disabled')18    .should('be.disabled')19  })20 })21 describe('My First Test', function() {22  it('Does not do much!', function() {23   cy.contains('type').click()24   cy.url().should('include', '/commands/actions')25   cy.get('.action-email')26    .type('fake@email')27    .should('have.value', 'fake@email')28   cy.get('.action-disabled')29    .should('be.disabled')30   cy.get('.action-enabled')31    .should('not.be.disabled')32  })33 })34 describe('My First Test', function() {35  it('Does not do much!', function() {36   cy.contains('type').click()37   cy.url().should('include', '/commands/actions')38   cy.get('.action-email')39    .type('fake@email')40    .should('have.value', 'fake@email')41   cy.get('.action-disabled')42    .should('be.disabled')43   cy.get('.action-enabled')44    .should('not.be.disabled')45   cy.get('.action-clear')46    .type('Clear this text')47    .should('have.value', 'Clear this text')48    .clear()49    .should('have.value', '')50  })51 })52 describe('My First Test', function() {53  it('Does not do much!', function() {54   cy.visit('

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test', function() {2  it('Does not do much!', function() {3   cy.contains('type').click()4   cy.url().should('include', '/commands/actions')5   cy.get('.action-email')6    .type('fake@email')7    .should('have.value', 'fake@email')8  })9 })10describe('My First Test', function() {11  it('Does not do much!', function() {12   cy.contains('type').click()13   cy.url().should('include', '/commands/actions')14   cy.get('.action-email')15    .type('fake@email')16    .should('have.value', 'fake@email')17  })18 })19describe('My First Test', function() {20  it('Does not do much!', function() {21   cy.contains('type').click()22   cy.url().should('include', '/commands/actions')23   cy.get('.action-email')24    .type('fake@email')25    .should('have.value', 'fake@email')26  })27 })28describe('My First Test', function() {29  it('Does not do much!', function() {30   cy.contains('type').click()31   cy.url().should('include', '/commands/actions')32   cy.get('.action-email')33    .type('fake@email')34    .should('have.value', 'fake@email')35  })36 })37describe('My First Test', function() {38  it('Does not do much!', function() {39   cy.contains('type').click()40   cy.url().should('include', '/commands/actions')41   cy.get('.action-email')42    .type('fake@email')43    .should('have.value', 'fake@email')44  })45 })46describe('My First Test', function() {47  it('Does not do much!', function()

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test', function() {2  it('Does not do much!', function() {3   cy.pause()4   cy.contains('type').click()5   cy.url().should('include', '/commands/actions')6   cy.get('.action-email')7    .type('

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test Suite', function() {2  it('My FirstTest case',function() {3    cy.get('#checkBoxOption1').check().should('be.checked').and('have.value','option1')4    cy.get('#checkBoxOption1').uncheck().should('not.be.checked')5    cy.get('input[type="checkbox"]').check(['option2','option3'])6    cy.get('select').select('option2').should('have.value','option2')7    cy.get('#autocomplete').type('ind')8    cy.get('.ui-menu-item div').each(($el, index, $list) => {9      if($el.text()==="India")10      {11        $el.click()12      }13    })14    cy.get('#autocomplete').should('have.value','India')15    cy.get('#displayed-text').should('be.visible')16    cy.get('#hide-textbox').click()17    cy.get('#displayed-text').should('not.be.visible')18    cy.get('#radioButton').check().should('be.checked')19    cy.get('tr td:nth-child(2)').each(($el, index, $list) => {20      const text=$el.text()21      if(text.includes('Python'))22      {23        cy.get('tr td:nth-child(2)').eq(index).next().then(function(price)24        {25          const priceText=price.text()26          expect(priceText).to.equal('25')27        })28      }29    })30    cy.get('.mouse-hover-content').invoke('show')31    cy.contains('Top').click()32    cy.get('#alertbtn').click()33    cy.on('window:alert',(str)=>34    {35      expect(str).to.equal('Hello , share this practice page and share your knowledge')36    })37    cy.get('#confirmbtn').click()38    cy.on('window:confirm',(str)=>39    {40      expect(str).to.equal('Hello , Are you sure you want to confirm?')41    })42    cy.get('#opentab').invoke('removeAttr','target').click()43    cy.url().should('include','rahulshettyacademy')

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test', function() {2  it('Does not do much!', function() {3   cy.get('#data-table').invoke('removeAttr', 'target').click({force:true})4   cy.wait(3000)5   cy.get('#thumbnail-1 td').each(($el, index, $list) => {6     const text = $el.text()7     if(text.includes('Python')){8       cy.get($el).invoke('wrap').children().first().click()9     }10   })11  })12 })

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test', function() {2 it('Does not do much!', function() {3  cy.wait(1000)4 })5})6describe('My First Test', function() {7 it('Does not do much!', function() {8  cy.wait('@getTodos')9 })10})11describe('My First Test', function() {12 it('Does not do much!', function() {13  cy.wait('@getTodos', { timeout: 10000 })14 })15})16describe('My First Test', function() {17 it('Does not do much!', function() {18  cy.wait('@getTodos', { timeout: 10000 })19 })20})21describe('My First Test', function() {22 it('Does not do much!', function() {23  cy.wait('@getTodos', { timeout: 10000 })24 })25})26describe('My First Test', function() {27 it('Does not do much!', function() {28  cy.wait('@getTodos', { timeout: 10000 })29 })30})31describe('My First Test', function() {32 it('Does not do much!', function() {33  cy.wait('@getTodos', { timeout: 10000 })34 })35})36describe('My First Test', function() {37 it('Does not do much!', function() {38  cy.wait('@getTodos', { timeout: 10000 })39 })40})41describe('My First Test', function() {42 it('Does not do much!', function() {

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test', function() {2  it('Does not do much!', function() {3    cy.get('#search_query_top').type('Dress')4    cy.get('[name="submit_search"]').click()5    cy.get('.heading-counter').should('contain','results have been found.')6    cy.get('.product_list > :nth-child(1) > .right-block > .button-container > .ajax_add_to_cart_button > span').click()7    cy.get('.layer_cart_product > h2').should('contain','Product successfully added to your shopping cart')8    cy.get('.button-container > .button-medium > span').click()9    cy.get('.cart_navigation > .button > span').click()10    cy.get('#email').type('testuser@gmail')11    cy.get('#passwd').type('testuser')12    cy.get('#SubmitLogin > span').click()13    cy.get('.cart_navigation > .button > span').click()14    cy.get('#cgv').check()15    cy.get('.cart_navigation > .button > span').click()16    cy.get('.cheque').click()17    cy.get('.cart_navigation > .button > span').click()18    cy.get('.cheque-indent > .dark').should('contain','Your order on My Store is complete.')19  })20})

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test Suite', function() {2  it('My FirstTest case', function() {3    cy.get('@productLocator').find('.product').eq(2).contains('ADD TO CART').click().then(function() {4      console.log('sf')5    })6    cy.get('@productLocator').find('.product').each(($el, index, $list) => {7      const textVeg = $el.find('h4.product-name').text()8      if (textVeg.includes('Cashews')) {9        $el.find('button').click()10      }11    })12    cy.get('.brand').then(function(logoelement) {13    })14      cy.log(logoText

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('My First Test', function() {2  it('Does not do much!', function() {3    cy.contains('type').click()4    cy.wait(1000)5    cy.url().should('include', '/commands/actions')6  })7})8describe('My First Test', function() {9  it('Does not do much!', function() {10    cy.contains('type').click()11    cy.wait(1000)12    cy.url().should('include', '/commands/actions')13  })14})15describe('My First Test', function() {16  it('Does not do much!', function() {17    cy.contains('type').click()18    cy.wait(1000)19    cy.url().should('include', '/commands/actions')20  })21})22describe('My First Test', function() {23  it('Does not do much!', function() {24    cy.contains('type').click()25    cy.wait(1000)26    cy.url().should('include', '/commands/actions')27  })28})29describe('My First Test', function() {30  it('Does not do much!', function() {31    cy.contains('type').click()32    cy.wait(1000)33    cy.url().should('include', '/commands/actions')34  })35})36describe('My First Test', function()

Full Screen

Cypress Tutorial

Cypress is a renowned Javascript-based open-source, easy-to-use end-to-end testing framework primarily used for testing web applications. Cypress is a relatively new player in the automation testing space and has been gaining much traction lately, as evidenced by the number of Forks (2.7K) and Stars (42.1K) for the project. LambdaTest’s Cypress Tutorial covers step-by-step guides that will help you learn from the basics till you run automation tests on LambdaTest.

Chapters:

 1. What is Cypress? -
 2. Why Cypress? - Learn why Cypress might be a good choice for testing your web applications.
 3. Features of Cypress Testing - Learn about features that make Cypress a powerful and flexible tool for testing web applications.
 4. Cypress Drawbacks - Although Cypress has many strengths, it has a few limitations that you should be aware of.
 5. Cypress Architecture - Learn more about Cypress architecture and how it is designed to be run directly in the browser, i.e., it does not have any additional servers.
 6. Browsers Supported by Cypress - Cypress is built on top of the Electron browser, supporting all modern web browsers. Learn browsers that support Cypress.
 7. Selenium vs Cypress: A Detailed Comparison - Compare and explore some key differences in terms of their design and features.
 8. Cypress Learning: Best Practices - Take a deep dive into some of the best practices you should use to avoid anti-patterns in your automation tests.
 9. How To Run Cypress Tests on LambdaTest? - Set up a LambdaTest account, and now you are all set to learn how to run Cypress tests.

Certification

You can elevate your expertise with end-to-end testing using the Cypress automation framework and stay one step ahead in your career by earning a Cypress certification. Check out our Cypress 101 Certification.

YouTube

Watch this 3 hours of complete tutorial to learn the basics of Cypress and various Cypress commands with the Cypress testing at LambdaTest.

Run Cypress automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful