How to use throwErr method in Cypress

Best JavaScript code snippet using cypress

assert.js

Source:assert.js Github

copy

Full Screen

...6 * @throws {errType}7 * @returns {assert}8 */9const assert = module.exports = function (value, errMsg = 'invalid', errType = Error) {10 if (!value) throwErr(assert, errType, errMsg);11 return assert;12};13/**14 * @param {undefined|null|NaN|0|''} value 15 * @param {string} [errMsg=''] 16 * @param {function} [errType=Error] 17 * @throws {errType}18 * @returns {assert}19 */20assert.not = function (value, errMsg = 'invalid', errType = Error) {21 if (value) throwErr(assert.not, errType, errMsg);22 return assert;23};24/**25 * @param {any} value 26 * @param {any} other 27 * @throws {Error}28 * @returns {assert}29 */30assert.equal = function (value, other) {31 if (value !== other) throwErr(assert.equal, Error, 'expected to be equal');32 return assert;33};34/**35 * @param {any} value 36 * @param {any} other 37 * @throws {Error}38 * @returns {assert}39 */40assert.not.equal = function (value, other) {41 if (value === other) throwErr(assert.not.equal, Error, 'expected not to be equal');42 return assert;43};44/**45 * @param {boolean} value 46 * @param {integer} [min] 47 * @param {integer} [max] 48 * @throws {TypeError|Error}49 * @returns {assert}50 */51assert.boolean = function (value) {52 if (!_.is.boolean(value)) throwErr(assert.number, TypeError, 'expected to be a boolean');53 return assert;54};55/**56 * @param {number} value 57 * @param {integer} [min] 58 * @param {integer} [max] 59 * @throws {TypeError|Error}60 * @returns {assert}61 */62assert.number = function (value, min = -Infinity, max = Infinity) {63 if (!_.is.number(value)) throwErr(assert.number, TypeError, 'expected to be a number');64 if (value < min) throwErr(assert.number, Error, 'expected to be at minimum ' + min);65 if (value > max) throwErr(assert.number, Error, 'expected to be at maximum ' + max);66 return assert;67};68/**69 * @param {integer} value 70 * @param {integer} [min] 71 * @param {integer} [max] 72 * @throws {TypeError|Error}73 * @returns {assert}74 */75assert.number.integer = function (value, min = Number.MIN_SAFE_INTEGER, max = Number.MAX_SAFE_INTEGER) {76 if (!_.is.number.integer(value)) throwErr(assert.number.integer, TypeError, 'expected to be an integer');77 if (value < min) throwErr(assert.number.integer, Error, 'expected to be at minimum ' + min);78 if (value > max) throwErr(assert.number.integer, Error, 'expected to be at maximum ' + max);79 return assert;80};81/**82 * @param {string} value 83 * @param {RegExp} [pattern] 84 * @param {integer} [min] 85 * @param {integer} [max] 86 * @throws {TypeError|Error}87 * @returns {assert}88 */89assert.string = function (value, pattern, min = 0, max = Number.MAX_SAFE_INTEGER) {90 if (!_.is.string(value)) throwErr(assert.string, TypeError, 'expected to be a string');91 if (pattern && !pattern.test(value)) throwErr(assert.string, Error, 'expected to match pattern ' + pattern);92 if (value.length < min) throwErr(assert.string, Error, 'expected to have minimum length of ' + min);93 if (value > max) throwErr(assert.string, Error, 'expected to have maximum length of ' + max);94 return assert;95};96/**97 * @param {IRI} value 98 * @param {RegExp} [pattern] 99 * @param {integer} [min] 100 * @param {integer} [max] 101 * @throws {TypeError|Error}102 * @returns {assert}103 */104assert.string.IRI = function (value) {105 if (!_.is.string(value)) throwErr(assert.string.IRI, TypeError, 'expected to be a string');106 if (!_.pattern.IRI.test(value)) throwErr(assert.string.IRI, Error, 'expected to match IRI pattern');107 return assert;108};109/**110 * @param {function} value 111 * @throws {TypeError}112 * @returns {assert}113 */114assert.function = function (value) {115 if (!_.is.function(value)) throwErr(assert.function, TypeError, 'expected to be a function');116 return assert;117};118/**119 * @param {object} value 120 * @param {{[key: string]: (value: any, key: string|number) => boolean}} [checkObj] 121 * @param {number} [min] 122 * @param {number} [max] 123 * @throws {TypeError|Error}124 * @returns {assert}125 */126assert.object = function (value, checkObj) {127 if (!_.is.object(value)) throwErr(assert.object, TypeError, 'expected to be an object');128 if (checkObj) for (let [key, checkFn] of Object.entries(checkObj))129 if (!checkFn(value[key], key)) throwErr(assert.object, Error, 'expected entry "' + key + '" is invalid');130 return assert;131};132/**133 * @param {object} value 134 * @param {...function} classFns 135 * @throws {TypeError}136 * @returns {assert}137 */138assert.instance = function (value, ...classFns) {139 if (!classFns.some(classFn => value instanceof classFn)) throwErr(140 assert.instance, TypeError,141 'expected to be instance of ' + classFns.map(classFn => classFn.name).join(' or ')142 );143 return assert;144};145/**146 * @param {object} value 147 * @param {...function} classFns 148 * @throws {TypeError}149 * @returns {assert}150 */151assert.not.instance = function (value, ...classFns) {152 if (classFns.some(classFn => value instanceof classFn)) throwErr(153 assert.instance, TypeError,154 'expected not to be instance of ' + classFns.map(classFn => classFn.name).join(' or ')155 );156 return assert;157};158/**159 * @param {Array} value 160 * @param {(value: any, index: number) => boolean} [checkFn] 161 * @param {number} [min] 162 * @param {number} [max] 163 * @throws {TypeError|Error}164 * @returns {assert}165 */166assert.array = function (value, checkFn, min = 0, max = Number.MAX_SAFE_INTEGER) {167 if (!_.is.array(value)) throwErr(assert.array, TypeError, 'expected to be an array');168 if (checkFn) for (let i = 0; i < value.length; i++)169 if (!checkFn(value[i], i)) throwErr(assert.array, Error, 'expected entry [' + i + '] is invalid');170 if (value.length < min) throwErr(assert.array, Error, 'expected to have minimum length of ' + min);171 if (value > max) throwErr(assert.array, Error, 'expected to have maximum length of ' + max);172 return assert;173};174/**175 * @param {function} source 176 * @param {function} errType 177 * @param {...any} args 178 * @throws {errType}179 */180function throwErr(source, errType, ...args) {181 const err = new errType(...args);182 Error.captureStackTrace(err, source);183 throw err;...

Full Screen

Full Screen

register.js

Source:register.js Github

copy

Full Screen

...17 });18 await new Promise(r => setTimeout(r, 4000));19 document.getElementById("errorMsg").innerHTML = "";20}21function throwErr(msg, isSuccess) {22 if (isSuccess) {23 document.getElementById("errorMsg").innerHTML = `<b style="color: darkgreen">${msg}</b>`;24 } else {25 document.getElementById("errorMsg").innerHTML = `<b style="color: red">${msg}</b>`;26 fadeAway();27 throw new Error(msg);28 }29}30window.onload = async function onLoad() {31 insertDateMonthYear(1, 31, document.getElementById("ngaysinh"));32 insertDateMonthYear(1, 12, document.getElementById("thangsinh"));33 insertDateMonthYear(1900, new Date().getFullYear(), document.getElementById("namsinh"));34 document.getElementById("regform").onsubmit = async function onSubmit(e) {35 e.preventDefault();36 let target = e.target;37 if (!target[12].checked) throwErr("Bạn chưa đồng ý với các điều lệ.");38 // Kiểm tra giới tính39 let gender = "";40 if (target[6].checked) gender = "male";41 if (target[7].checked) gender = "female";42 if (target[8].checked) gender = "other";43 if (gender === "") throwErr("Bạn chưa chọn giới tính.");44 let ngaysinh = parseInt(target[9].value);45 let thangsinh = parseInt(target[10].value);46 let namsinh = parseInt(target[11].value);47 if (isNaN(ngaysinh) || isNaN(thangsinh) || isNaN(namsinh)) throwErr("Bạn chưa nhập ngày tháng năm sinh.");48 // Kiểm tra năm nhuận + kiểm tra ngày sinh có hợp lệ hay không.49 if (thangsinh % 2 === 0 && thangsinh !== 2) {50 if (ngaysinh === 31) throwErr("Ngày sinh không hợp lệ.");51 } else if (thangsinh === 2) {52 switch (ngaysinh) {53 case 30:54 case 31:55 throwErr("Ngày sinh không hợp lệ.");56 case 29:57 let isLeapYear = namsinh % 4 === 0 && (namsinh % 100 !== 0 || namsinh % 400 === 0);58 if (!isLeapYear) throwErr("Ngày sinh không hợp lệ.");59 }60 }61 let password = target[4].value;62 let confirmPass = target[5].value;63 if (password !== confirmPass) throwErr("Mật khẩu và mật khẩu nhập lại không khớp.");64 if (!password.length) throwErr("Mật khẩu không được bỏ trống.");65 let firstname = target[0].value.trim();66 let lastname = target[1].value.trim();67 if (!firstname.length || !lastname.length) throwErr("Vui lòng nhập đầy đủ họ và tên.");68 let email = target[2].value.trim();69 console.log(email, /^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}$/i.test(email));70 if (!/^[A-Z0-9._%+-]+@[A-Z0-9.-]+\.[A-Z]{2,}$/i.test(email)) throwErr("Vui lòng nhập đúng địa chỉ email.");71 let username = target[3].value.trim().replace(/ /g, "");72 if (!username.length) throwErr("Vui lòng nhập tên đăng nhập hợp lệ (khoảng trống sẽ tự động bị loại bỏ).");73 try {74 await firebase.auth().createUserWithEmailAndPassword(email, password);75 76 throwErr("Đăng kí tài khoản thành công! Chuyển hướng sau 3s...", true);77 await new Promise(r => setTimeout(r, 3000));78 window.location.href = "login.html";79 } catch (ex) {80 throwErr(ex.message ?? ex, false);81 }82 }...

Full Screen

Full Screen

test-promises-unhandled-proxy-rejections.js

Source:test-promises-unhandled-proxy-rejections.js Github

copy

Full Screen

...14 'node process on unhandled promise rejection, ' +15 'use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see ' +16 'https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). ' +17 '(rejection id: 1)'];18function throwErr() {19 throw new Error('Error from proxy');20}21const thorny = new Proxy({}, {22 getPrototypeOf: throwErr,23 setPrototypeOf: throwErr,24 isExtensible: throwErr,25 preventExtensions: throwErr,26 getOwnPropertyDescriptor: throwErr,27 defineProperty: throwErr,28 has: throwErr,29 get: throwErr,30 set: throwErr,31 deleteProperty: throwErr,32 ownKeys: throwErr,...

Full Screen

Full Screen

aflprep_test-promises-unhandled-proxy-rejections.js

Source:aflprep_test-promises-unhandled-proxy-rejections.js Github

copy

Full Screen

1'use strict';2function throwErr() {3 throw new Error('Error from proxy');4}5const thorny = new Proxy({}, {6 getPrototypeOf: throwErr,7 setPrototypeOf: throwErr,8 isExtensible: throwErr,9 preventExtensions: throwErr,10 getOwnPropertyDescriptor: throwErr,11 defineProperty: throwErr,12 has: throwErr,13 get: throwErr,14 set: throwErr,15 deleteProperty: throwErr,16 ownKeys: throwErr,...

Full Screen

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1module.exports = (on, config) => {2 on('task', {3 throwErr (msg) {4 throw new CypressError(msg)5 }6 })7}8describe('Test', () => {9 it('should throw an error', () => {10 cy.task('throwErr', 'This is an error message')11 })12})13describe('Test', () => {14 it('should throw an error', () => {15 cy.task('throwErr', 'This is an error message').then(() => {16 }).catch((err) => {17 })18 })19})20describe('Test', () => {21 it('should throw an error', () => {22 cy.task('throwErr', 'This is an error message').then(() => {23 }).catch((err) => {24 }).finally(() => {25 })26 })27})28describe('Test', () => {29 it('should throw an error', () => {30 cy.task('throwErr', 'This is an error message').then(() => {31 }).catch((err) => {32 }).finally(() => {33 }).then(() => {34 })35 })36})37describe('Test', () => {38 it('should throw an error', () => {39 cy.task('throwErr', 'This is an error message').then(() => {40 }).catch((err) => {41 }).finally(() => {42 }).then(() => {43 }).catch((err) => {44 })45 })46})47describe('Test

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import {CypressError} from 'cypress/support/commands'2CypressError.throwErr('This is a test Error')3import {CypressError} from 'cypress/support/commands'4CypressError.throwErr('This is a test Error')5import {CypressError} from 'cypress/support/commands'6CypressError.throwErr('This is a test Error')7import {CypressError} from 'cypress/support/commands'8CypressError.throwErr('This is a test Error')9import {CypressError} from 'cypress/support/commands'10CypressError.throwErr('This is a test Error')11import {CypressError} from 'cypress/support/commands'12CypressError.throwErr('This is a test Error')13import {CypressError} from 'cypress/support/commands'14CypressError.throwErr('This is a test Error')15import {CypressError} from 'cypress/support/commands'16CypressError.throwErr('This is a test Error')17import {CypressError} from 'cypress/support/commands'18CypressError.throwErr('This is a test Error')19import {CypressError} from 'cypress/support/commands'20CypressError.throwErr('This is a test Error')21import {CypressError} from 'cypress/support/commands'22CypressError.throwErr('This is a test Error')23import {CypressError} from 'cypress/support/commands'24CypressError.throwErr('This is a test Error')25import {CypressError} from 'cypress/support/commands'26CypressError.throwErr('This is a test Error')27import {C

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1const {CypressError} = require('cypress')2throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')3const {CypressError} = require('cypress')4throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')5const {CypressError} = require('cypress')6throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')7const {CypressError} = require('cypress')8throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')9const {CypressError} = require('cypress')10throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')11const {CypressError} = require('cypress')12throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')13const {CypressError} = require('cypress')14throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')15const {CypressError} = require('cypress')16throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')17const {CypressError} = require('cypress')18throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')19const {CypressError} = require('cypress')20throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')21const {CypressError} = require('cypress')22throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')23const {CypressError} = require('cypress')24throw new CypressError('Throwing an error from cypress error class')

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1const {CypressError} = require('cypress-error');2const cypressError = new CypressError();3cypressError.throwErr('Some error message');4const cypressError = new CypressError();5cypressError.throwErr('Some error message');6const cypressError = new CypressError();7cypressError.throwErr('Some error message');8const cypressError = new CypressError();9cypressError.throwErr('Some error message');10const cypressError = new CypressError();11cypressError.throwErr('Some error message');12const cypressError = new CypressError();13cypressError.throwErr('Some error message');14const cypressError = new CypressError();15cypressError.throwErr('Some error message');16const cypressError = new CypressError();17cypressError.throwErr('Some error message');18const cypressError = new CypressError();19cypressError.throwErr('Some error message');20const cypressError = new CypressError();21cypressError.throwErr('Some error message');22const cypressError = new CypressError();23cypressError.throwErr('Some error message');24const cypressError = new CypressError();25cypressError.throwErr('Some error message');26const cypressError = new CypressError();27cypressError.throwErr('Some error message');28const cypressError = new CypressError();29cypressError.throwErr('Some error message');30const cypressError = new CypressError();31cypressError.throwErr('Some error message');32const cypressError = new CypressError();33cypressError.throwErr('Some error message');

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');2CypressError.throwErr('error message', 'error name');3CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');4CypressError.throwErr('error message', 'error name');5CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');6CypressError.throwErr('error message', 'error name');7CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');8CypressError.throwErr('error message', 'error name');9CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');10CypressError.throwErr('error message', 'error name');11CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');12CypressError.throwErr('error message', 'error name');13CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');14CypressError.throwErr('error message', 'error name');15CypressError.throwErr('error message', 'error name', 'error stack');

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1describe('Test suite', () => {2 it('Test case', () => {3 cy.log('test log');4 cy.throwErr('test error');5 });6});7Cypress.Commands.add('throwErr', (msg) => {8 throw new Error(msg);9});10{11 "reporterOptions": {12 }13}14body {15 font-family: "Open Sans", sans-serif;16 font-size: 14px;17 line-height: 1.42857143;18 color: #333;19 background-color: #fff;20}21(function () {22 var report = {23 stats: {24 },25 {

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1const err = new CypressError('test error');2err.throwErr();3it('should throw error', () => {4 cy.on('uncaught:exception', (err, runnable) => {5 expect(err.message).to.include('test error');6 return false;7 });8});

Full Screen

Cypress Tutorial

Cypress is a renowned Javascript-based open-source, easy-to-use end-to-end testing framework primarily used for testing web applications. Cypress is a relatively new player in the automation testing space and has been gaining much traction lately, as evidenced by the number of Forks (2.7K) and Stars (42.1K) for the project. LambdaTest’s Cypress Tutorial covers step-by-step guides that will help you learn from the basics till you run automation tests on LambdaTest.

Chapters:

  1. What is Cypress? -
  2. Why Cypress? - Learn why Cypress might be a good choice for testing your web applications.
  3. Features of Cypress Testing - Learn about features that make Cypress a powerful and flexible tool for testing web applications.
  4. Cypress Drawbacks - Although Cypress has many strengths, it has a few limitations that you should be aware of.
  5. Cypress Architecture - Learn more about Cypress architecture and how it is designed to be run directly in the browser, i.e., it does not have any additional servers.
  6. Browsers Supported by Cypress - Cypress is built on top of the Electron browser, supporting all modern web browsers. Learn browsers that support Cypress.
  7. Selenium vs Cypress: A Detailed Comparison - Compare and explore some key differences in terms of their design and features.
  8. Cypress Learning: Best Practices - Take a deep dive into some of the best practices you should use to avoid anti-patterns in your automation tests.
  9. How To Run Cypress Tests on LambdaTest? - Set up a LambdaTest account, and now you are all set to learn how to run Cypress tests.

Certification

You can elevate your expertise with end-to-end testing using the Cypress automation framework and stay one step ahead in your career by earning a Cypress certification. Check out our Cypress 101 Certification.

YouTube

Watch this 3 hours of complete tutorial to learn the basics of Cypress and various Cypress commands with the Cypress testing at LambdaTest.

Run Cypress automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful