How to use MethodInfoMatcherTreeNode class of Telerik.JustMock.Core.MatcherTree package

Best JustMockLite code snippet using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.MethodInfoMatcherTreeNode

MethodInfoMatcherTreeNode.cs

Source:MethodInfoMatcherTreeNode.cs Github

copy

Full Screen

...16using System.Linq;17using System.Reflection;18namespace Telerik.JustMock.Core.MatcherTree19{20 internal class MethodInfoMatcherTreeNode : MatcherTreeNode21 {22 public MethodBase MethodInfo { get; private set; }23 public MethodInfoMatcherTreeNode(MethodBase m)24 : base(null)25 {26 this.MethodInfo = m;27 }28 public override IMatcherTreeNode Clone()29 {30 return new MethodInfoMatcherTreeNode(MethodInfo);31 }32 public void AddChild(CallPattern callPattern, MethodMockMatcherTreeNode node)33 {34 AddChildInternal(callPattern, 0, node);35 }36 public void AddChild(CallPattern callPattern, IMethodMock methodMock,int id)37 {38 var node = new MethodMockMatcherTreeNode(methodMock, id);39 callPattern.MethodMockNode = node;40 AddChildInternal(callPattern, 0, node);41 }42 public List<MethodMockMatcherTreeNode> GetAllMethodMocks(CallPattern callPattern)43 {44 List<MethodMockMatcherTreeNode> results = new List<MethodMockMatcherTreeNode>();...

Full Screen

Full Screen

OccurrencesMatcherTreeNode.cs

Source:OccurrencesMatcherTreeNode.cs Github

copy

Full Screen

...45 public string GetDebugView()46 {47 var matchers = new List<IMatcherTreeNode>();48 var parent = this.Parent;49 while (!(parent is MethodInfoMatcherTreeNode))50 {51 matchers.Add(parent);52 parent = parent.Parent;53 }54 matchers.Reverse();55 var method = ((MethodInfoMatcherTreeNode)parent).MethodInfo;56 var sb = new StringBuilder();57 bool isInstance = !method.IsStatic || method.IsExtensionMethod();58 var argMatchers = isInstance ? matchers.Skip(1) : matchers;59 if (isInstance)60 sb.AppendFormat("({0}).", matchers[0].Matcher.DebugView);61 else62 sb.AppendFormat("{0}.", method.DeclaringType);63 sb.AppendFormat("{0}({1}) called {2} time{3}; (signature: {4})",64 method.Name,65 ", ".Join(argMatchers.Select(m => m.Matcher.DebugView)),66 this.Calls, this.Calls != 1 ? "s" : "",67 method);68 return sb.ToString();69 }...

Full Screen

Full Screen

MethodMockMatcherTreeNode.cs

Source:MethodMockMatcherTreeNode.cs Github

copy

Full Screen

...45 }46 public void ReattachMethodMock()47 {48 var root = DetachMethodMock();49 ((MethodInfoMatcherTreeNode)root).AddChild(MethodMock.CallPattern, this);50 }51 }52}...

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System;2using System.Collections.Generic;3using System.Linq;4using System.Text;5using System.Threading.Tasks;6using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;7{8 {9 static void Main(string[] args)10 {11 var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode();12 var methodInfo = typeof(string).GetMethod("ToString");13 matcher.Match(methodInfo);14 Console.WriteLine(matcher.ToString());15 Console.ReadLine();16 }17 }18}

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System;2using System.Collections.Generic;3using System.Linq;4using System.Text;5using System.Threading.Tasks;6using Telerik.JustMock;7using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;8using Telerik.JustMock.Helpers;9{10 {11 static void Main(string[] args)12 {13 var mock = Mock.Create<IFoo>();14 var matcherTree = new MatcherTree();15 matcherTree.Add(new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Bar")));16 matcherTree.Add(new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Baz")));17 Mock.Arrange(() => mock.Bar(Arg.Matches(matcherTree))).Returns(1);18 Mock.Arrange(() => mock.Baz(Arg.Matches(matcherTree))).Returns(2);19 Console.WriteLine(mock.Bar());20 Console.WriteLine(mock.Baz());21 Console.ReadLine();22 }23 }24 {25 int Bar();26 int Baz();27 }28}29using System;30using System.Collections.Generic;31using System.Linq;32using System.Text;33using System.Threading.Tasks;34using Telerik.JustMock;35using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;36using Telerik.JustMock.Helpers;37{38 {39 static void Main(string[] args)40 {41 var mock = Mock.Create<IFoo>();42 var matcherTree = new MatcherTree();43 matcherTree.Add(new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Bar")));44 matcherTree.Add(new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Baz")));45 Mock.Arrange(() => mock.Bar(Arg.Matches(matcherTree))).Returns(1);46 Mock.Arrange(() => mock.Baz(Arg.Matches(matcherTree))).Returns(2);47 Console.WriteLine(mock.Bar());48 Console.WriteLine(mock.Baz());49 Console.ReadLine();50 }51 }52 {53 int Bar();54 int Baz();55 }56}57using System;58using System.Collections.Generic;59using System.Linq;60using System.Text;61using System.Threading.Tasks;62using Telerik.JustMock;

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System;2using System.Reflection;3using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;4{5 {6 static void Main(string[] args)7 {8 var mock = Mock.Create<ISample>();9 var methodInfo = typeof(ISample).GetMethod("Method");10 var matcherTree = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo, null);11 Mock.Arrange(() => mock.Method()).DoInstead(() => Console.WriteLine("Method Called"));12 mock.Method();13 Console.ReadLine();14 }15 }16 {17 void Method();18 }19}20using System;21using System.Reflection;22using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;23{24 {25 static void Main(string[] args)26 {27 var mock = Mock.Create<ISample>();28 var methodInfo = typeof(ISample).GetMethod("Method");29 var matcherTree = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo, null);30 Mock.Arrange(() => mock.Method()).DoInstead(() => Console.WriteLine("Method Called"));31 mock.Method();32 Console.ReadLine();33 }34 }35 {36 void Method();37 }38}39Mock.Arrange(() => _mockedService.DoSomething()).Returns(Task.FromResult(true));40Mock.Arrange(() => _mockedService.DoSomething()).Returns(Task.FromResult(true)).TaskResult;41public async Task<bool> DoSomething()42{43}44Mock.Arrange(() => _mockedService

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;2using Telerik.JustMock.Core;3{4 public static void Main()5 {6 var mock = Mock.Create<IFoo>();7 var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Bar"));8 Mock.Arrange(() => mock.Bar(Arg.Matches(matcher))).Returns(1);9 Console.WriteLine(mock.Bar(1));10 }11}12using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;13using Telerik.JustMock.Core;14{15 public static void Main()16 {17 var mock = Mock.Create<IFoo>();18 var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Bar"));19 Mock.Arrange(() => mock.Bar(Arg.Matches(matcher))).Returns(1);20 Console.WriteLine(mock.Bar(1));21 }22}23using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;24using Telerik.JustMock.Core;25{26 public static void Main()27 {28 var mock = Mock.Create<IFoo>();29 var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Bar"));30 Mock.Arrange(() => mock.Bar(Arg.Matches(matcher))).Returns(1);31 Console.WriteLine(mock.Bar(1));32 }33}34using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;35using Telerik.JustMock.Core;36{37 public static void Main()38 {39 var mock = Mock.Create<IFoo>();40 var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Bar"));41 Mock.Arrange(() => mock.Bar(Arg.Matches(matcher))).Returns(1);42 Console.WriteLine(mock.Bar(1));43 }44}45using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;46using Telerik.JustMock.Core;47{48 public static void Main()49 {50 var mock = Mock.Create<IFoo>();51 var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(IFoo).GetMethod("Bar"));

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;2using Telerik.JustMock.Helpers;3{4 {5 public void TestMethod()6 {7 var mock = Mock.Create<TestClass>();8 var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(TestClass).GetMethod("TestMethod"));9 Mock.Arrange(() => mock.TestMethod()).IgnoreArguments().DoInstead(() => { });10 Mock.Arrange(() => mock.TestMethod()).IgnoreArguments().DoInstead(() => { });11 }12 }13}

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System;2using System.Reflection;3using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;4using Telerik.JustMock.Core;5{6 {7 static void Main(string[] args)8 {9 var root = new MethodInfoMatcherTreeNode();10 var method = typeof (Program).GetMethod("TestMethod", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);11 root.Add(method);12 root.Add(typeof (Program).GetMethod("TestMethod1", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance));13 root.Add(typeof (Program).GetMethod("TestMethod2", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance));14 var methodInfo = typeof (Program).GetMethod("TestMethod3", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);15 root.Add(methodInfo);16 root.Add(typeof (Program).GetMethod("TestMethod4", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance));17 root.Add(typeof (Program).GetMethod("TestMethod5", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance));18 var result = root.Match(methodInfo);19 Console.WriteLine("Matched method: {0}", result.MethodInfo.Name);20 Console.ReadLine();21 }22 private void TestMethod()23 {24 }25 private void TestMethod1()26 {27 }28 private void TestMethod2()29 {30 }31 private void TestMethod3()32 {33 }34 private void TestMethod4()35 {36 }37 private void TestMethod5()38 {39 }40 }41}

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var methodInfo = typeof(Repository).GetMethod("GetAll");2var mock = Mock.Create<Repository>();3var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo);4Mock.Arrange(() => mock.GetAll()).DoInstead(() => { }).MustBeCalled(matcher);5var methodInfo = typeof(Repository).GetMethod("GetAll");6var mock = Mock.Create<Repository>();7var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo);8Mock.Arrange(() => mock.GetAll()).DoInstead(() => { }).MustBeCalled(matcher);9var methodInfo = typeof(Repository).GetMethod("GetAll");10var mock = Mock.Create<Repository>();11var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo);12Mock.Arrange(() => mock.GetAll()).DoInstead(() => { }).MustBeCalled(matcher);13var methodInfo = typeof(Repository).GetMethod("GetAll");14var mock = Mock.Create<Repository>();15var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo);16Mock.Arrange(() => mock.GetAll()).DoInstead(() => { }).MustBeCalled(matcher);17var methodInfo = typeof(Repository).GetMethod("GetAll");18var mock = Mock.Create<Repository>();19var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo);20Mock.Arrange(() => mock.GetAll()).DoInstead(() => { }).MustBeCalled(matcher);21var methodInfo = typeof(Repository).GetMethod("GetAll");22var mock = Mock.Create<Repository>();23var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(methodInfo);24Mock.Arrange(() => mock.GetAll()).DoInstead(() => { }).MustBeCalled(matcher);

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var matcher = new MethodInfoMatcherTreeNode(typeof(1).GetMethod("2", new[] { typeof(3) }));2matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(0, new IsAnythingMatcher()));3matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(1, new IsAnythingMatcher()));4matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(2, new IsAnythingMatcher()));5matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(3, new IsAnythingMatcher()));6matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(4, new IsAnythingMatcher()));7matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(5, new IsAnythingMatcher()));8matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(6, new IsAnythingMatcher()));9matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(7, new IsAnythingMatcher()));10matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(8, new IsAnythingMatcher()));11matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(9, new IsAnythingMatcher()));12matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(10, new IsAnythingMatcher()));13matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(11, new IsAnythingMatcher()));14matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(12, new IsAnythingMatcher()));15matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(13, new IsAnythingMatcher()));16matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(14, new IsAnythingMatcher()));17matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(15, new IsAnythingMatcher()));18matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(16, new IsAnythingMatcher()));19matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(17, new IsAnythingMatcher()));20matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(18, new IsAnythingMatcher()));21matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(19, new IsAnythingMatcher()));22matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(20, new IsAnythingMatcher()));23matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(21, new IsAnythingMatcher()));24matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(22, new IsAnythingMatcher()));25matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(23, new IsAnythingMatcher()));26matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(24, new IsAnythingMatcher()));27matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(25, new IsAnythingMatcher()));28matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(26, new IsAnythingMatcher()));29matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(27, new IsAnythingMatcher()));30matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(28, new IsAnythingMatcher()));31matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(29, new IsAnythingMatcher()));32matcher.AddChild(new ArgumentMatcherTreeNode(30, new

Full Screen

Full Screen

MethodInfoMatcherTreeNode

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using System.Reflection;2using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree;3using Telerik.JustMock.Core;4using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes;5using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode;6using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes;7using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode;8using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes;9using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode;10using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes;11using Telerik.JustMock.Core.MatcherTree.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode.Nodes.MethodInfoMatcherTreeNode;12{13 {14 void Method1();15 void Method2();16 void Method3();17 }18 {19 public void Method1()20 {

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run JustMockLite automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful