How to use ItemsMessageJson class of NBi.Framework.FailureMessage.Json package

Best NBi code snippet using NBi.Framework.FailureMessage.Json.ItemsMessageJson

ItemsMessageFormatterFactory.cs

Source:ItemsMessageFormatterFactory.cs Github

copy

Full Screen

...20 {21 case FailureReportFormat.Markdown:22 return new ItemsMessageMarkdown(samplers);23 case FailureReportFormat.Json:24 return new ItemsMessageJson(samplers);25 default:26 throw new ArgumentOutOfRangeException();27 }28 }29 }30}...

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson.cs

Source:ItemsMessageJson.cs Github

copy

Full Screen

...6using System.Text;7using System.Threading.Tasks;8namespace NBi.Framework.FailureMessage.Json9{10 class ItemsMessageJson : ItemsMessageMarkdown11 {12 public ItemsMessageJson(IDictionary<string, ISampler<string>> samplers)13 : base(samplers)14 {15 }16 }17}...

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var items = new ItemsMessageJson();2items.Add(new ItemMessageJson("Item1", "Value1"));3items.Add(new ItemMessageJson("Item2", "Value2"));4items.Add(new ItemMessageJson("Item3", "Value3"));5items.Add(new ItemMessageJson("Item4", "Value4"));6items.Add(new ItemMessageJson("Item5", "Value5"));7items.Add(new ItemMessageJson("Item6", "Value6"));8items.Add(new ItemMessageJson("Item7", "Value7"));9items.Add(new ItemMessageJson("Item8", "Value8"));10items.Add(new ItemMessageJson("Item9", "Value9"));11items.Add(new ItemMessageJson("Item10", "Value10"));12items.Add(new ItemMessageJson("Item11", "Value11"));13items.Add(new ItemMessageJson("Item12", "Value12"));14items.Add(new ItemMessageJson("Item13", "Value13"));15items.Add(new ItemMessageJson("Item14", "Value14"));16items.Add(new ItemMessageJson("Item15", "Value15"));17items.Add(new ItemMessageJson("Item16", "Value16"));18items.Add(new ItemMessageJson("Item17", "Value17"));19items.Add(new ItemMessageJson("Item18", "Value18"));20items.Add(new ItemMessageJson("Item19", "Value19"));21items.Add(new ItemMessageJson("Item20", "Value20"));22items.Add(new ItemMessageJson("Item21", "Value21"));23items.Add(new ItemMessageJson("Item22", "Value22"));24items.Add(new ItemMessageJson("Item23", "Value23"));25items.Add(new ItemMessageJson("Item24", "Value24"));26items.Add(new ItemMessageJson("Item25", "Value25"));27items.Add(new ItemMessageJson("Item26", "Value26"));28items.Add(new ItemMessageJson("Item27", "Value27"));29items.Add(new ItemMessageJson("Item28", "Value28"));30items.Add(new ItemMessageJson("Item29", "Value29"));31items.Add(new ItemMessageJson("Item30", "Value30"));32items.Add(new ItemMessageJson("Item31", "Value31"));33items.Add(new ItemMessageJson("Item32", "Value32"));34items.Add(new ItemMessageJson("Item33", "Value33"));35items.Add(new ItemMessageJson("Item34", "Value34"));36items.Add(new ItemMessageJson("Item35", "Value35"));

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1using NBi.Framework.FailureMessage.Json;2using NBi.Framework.FailureMessage;3using NBi.Framework.FailureMessage.Json;4using NBi.Framework.FailureMessage;5using NBi.Framework.FailureMessage.Json;6using NBi.Framework.FailureMessage;7using NBi.Framework.FailureMessage.Json;8using NBi.Framework.FailureMessage;9using NBi.Framework.FailureMessage.Json;10using NBi.Framework.FailureMessage;11using NBi.Framework.FailureMessage.Json;12using NBi.Framework.FailureMessage;13using NBi.Framework.FailureMessage.Json;14using NBi.Framework.FailureMessage;15using NBi.Framework.FailureMessage.Json;16using NBi.Framework.FailureMessage;17using NBi.Framework.FailureMessage.Json;18using NBi.Framework.FailureMessage;19using NBi.Framework.FailureMessage.Json;20using NBi.Framework.FailureMessage;

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var message = new ItemsMessageJson();2message.Add("item1", 1);3message.Add("item2", 2);4message.Add("item3", 3);5message.Add("item4", 4);6message.Add("item5", 5);7message.Add("item6", 6);8message.Add("item7", 7);9message.Add("item8", 8);10message.Add("item9", 9);11message.Add("item10", 10);12message.Add("item11", 11);13message.Add("item12", 12);14message.Add("item13", 13);15message.Add("item14", 14);16message.Add("item15", 15);17message.Add("item16", 16);18message.Add("item17", 17);19message.Add("item18", 18);20message.Add("item19", 19);21message.Add("item20", 20);22message.Add("item21", 21);23message.Add("item22", 22);24message.Add("item23", 23);25message.Add("item24", 24);26message.Add("item25", 25);27message.Add("item26", 26);28message.Add("item27", 27);29message.Add("item28", 28);30message.Add("item29", 29);31message.Add("item30", 30);32message.Add("item31", 31);33message.Add("item32", 32);34message.Add("item33", 33);35message.Add("item34", 34);36message.Add("item35", 35);37message.Add("item36", 36);38message.Add("item37", 37);39message.Add("item38", 38);40message.Add("item39", 39);41message.Add("item40", 40);42message.Add("item41", 41);43message.Add("item42", 42);44message.Add("item43", 43);45message.Add("item44", 44);46message.Add("item45", 45);47message.Add("item46", 46);48message.Add("item47", 47);49message.Add("item48", 48);50message.Add("item49", 49);51message.Add("item50", 50);52message.Add("item51", 51);53message.Add("item52", 52);54message.Add("item53", 53);55message.Add("item54", 54);56message.Add("item

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var json = new ItemsMessageJson();2json.Items = new List<ItemsMessageJson.Item>();3json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("A", "B"));4json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("C", "D"));5json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("E", "F"));6json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("G", "H"));7json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("I", "J"));8json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("K", "L"));9json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("M", "N"));10json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("O", "P"));11json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("Q", "R"));12json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("S", "T"));13json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("U", "V"));14json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("W", "X"));15json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("Y", "Z"));16json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("A", "B"));17json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("C", "D"));18json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("E", "F"));19json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("G", "H"));20json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("I", "J"));21json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("K", "L"));22json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("M", "N"));23json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("O", "P"));24json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("Q", "R"));25json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("S", "T"));26json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("U", "V"));27json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("W", "X"));28json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("Y", "Z"));29json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("A", "B"));30json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("C", "D"));31json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("E", "F"));32json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("G", "H"));33json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("I", "J"));34json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("K", "L"));35json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("M", "N"));36json.Items.Add(new ItemsMessageJson.Item("O", "P"));

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var items = new ItemsMessageJson();2items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));3items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));4items.Add("e", new ItemMessageJson("f"));5var items = new ItemsMessageJson();6items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));7items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));8items.Add("e", new ItemMessageJson("f"));9var items = new ItemsMessageJson();10items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));11items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));12items.Add("e", new ItemMessageJson("f"));13var items = new ItemsMessageJson();14items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));15items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));16items.Add("e", new ItemMessageJson("f"));17var items = new ItemsMessageJson();18items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));19items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));20items.Add("e", new ItemMessageJson("f"));21var items = new ItemsMessageJson();22items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));23items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));24items.Add("e", new ItemMessageJson("f"));25var items = new ItemsMessageJson();26items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));27items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));28items.Add("e", new ItemMessageJson("f"));29var items = new ItemsMessageJson();30items.Add("a", new ItemMessageJson("b"));31items.Add("c", new ItemMessageJson("d"));

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var message = new ItemsMessageJson();2message.Add("name", "John");3message.Add("age", 30);4message.Add("country", "France");5message.Add("city", "Paris");6message.Add("street", "Rue de la Paix");7message.Add("phone", 123456789);8message.Add("email", "

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var message = new ItemsMessageJson();2message.Add("Table1", new[] { "Column1", "Column2" });3message.Add("Table2", new[] { "Column1", "Column2" });4var json = message.ToJson();5var json = @"{6 'Items': {7 }8}";9var message = ItemsMessageJson.FromJson(json);10var json = @"{11 'Items': {12 }13}";14var message = ItemsMessageJson.FromJson(json);15var json = @"{16 'Items': {17 }18}";19var message = ItemsMessageJson.FromJson(json);20var json = @"{21 'Items': {22 }23}";24var message = ItemsMessageJson.FromJson(json);25var json = @"{26 'Items': {27 }28}";29var message = ItemsMessageJson.FromJson(json);30var json = @"{31 'Items': {32 }33}";

Full Screen

Full Screen

ItemsMessageJson

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var json = new ItemsMessageJson(2 new ItemMessageJson("A", "B", "C"),3 new ItemMessageJson("D", "E", "F")4);5var message = new Message(json);6var actual = message.ToString();7var json = new ItemsMessageJson(8 new ItemMessageJson("A", "B", "C"),9 new ItemMessageJson("D", "E", "F")10);11var actual = json.ToString();

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run NBi automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used methods in ItemsMessageJson

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful