How to use tokenizePtr method of gop Package

Best Got code snippet using gop.tokenizePtr

token.go

Source:token.go Github

copy

Full Screen

...271 t.Type = Func272 t.Literal = fmt.Sprintf("(%s)(nil)", v.Type().String())273 ts = append(ts, t)274 case reflect.Ptr:275 ts = append(ts, tokenizePtr(sn, p, v)...)276 case reflect.UnsafePointer:277 t.Type = UnsafePointer278 t.Literal = fmt.Sprintf("unsafe.Pointer(uintptr(%v))", v.Interface())279 ts = append(ts, t)280 }281 return ts282}283func tokenizeRune(t *Token, r rune) *Token {284 t.Type = Rune285 t.Literal = fmt.Sprintf("'%s'", string(r))286 return t287}288func tokenizeByte(t *Token, b byte) *Token {289 t.Type = Byte290 if unicode.IsGraphic(rune(b)) {291 t.Literal = fmt.Sprintf("byte('%s')", string(b))292 } else {293 t.Literal = fmt.Sprintf("byte(0x%x)", b)294 }295 return t296}297func tokenizeTime(t time.Time) []*Token {298 ts := []*Token{}299 ts = append(ts, &Token{TypeName, "Time"})300 ts = append(ts, &Token{ParenOpen, "("})301 ts = append(ts, &Token{String, `"` + t.Format(time.RFC3339Nano) + `"`})302 ts = append(ts, &Token{ParenClose, ")"})303 return ts304}305func tokenizeDuration(d time.Duration) []*Token {306 ts := []*Token{}307 ts = append(ts, &Token{TypeName, "Time.Duration"})308 ts = append(ts, &Token{ParenOpen, "("})309 ts = append(ts, &Token{String, `"` + d.String() + `"`})310 ts = append(ts, &Token{ParenClose, ")"})311 return ts312}313func tokenizeBytes(data []byte) []*Token {314 ts := []*Token{}315 if utf8.Valid(data) {316 ts = append(ts, &Token{TypeName, "[]byte"})317 ts = append(ts, &Token{ParenOpen, "("})318 ts = append(ts, &Token{String, fmt.Sprintf("%#v", string(data))})319 ts = append(ts, &Token{ParenClose, ")"})320 return ts321 }322 ts = append(ts, &Token{ParenOpen, "Base64("})323 ts = append(ts, &Token{String, fmt.Sprintf("%#v", base64.StdEncoding.EncodeToString(data))})324 ts = append(ts, &Token{ParenClose, ")"})325 return ts326}327func tokenizePtr(sn seen, p path, v reflect.Value) []*Token {328 ts := []*Token{}329 if v.Elem().Kind() == reflect.Invalid {330 ts = append(ts, &Token{Nil, fmt.Sprintf("(%s)(nil)", v.Type().String())})331 return ts332 }333 fn := false334 switch v.Elem().Kind() {335 case reflect.Struct, reflect.Map, reflect.Slice, reflect.Array:336 if _, ok := v.Elem().Interface().([]byte); ok {337 fn = true338 }339 default:340 fn = true341 }...

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import "github.com/gopherdata/gophernotes/interp"2import "github.com/gopherdata/gophernotes/kernel"3import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute"4import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil"5import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil"6import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil"7import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil/executeutilutilutilutil"8import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil/executeutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutil"9import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil/executeutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutil"10import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil/executeutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutil"11import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil/executeutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutilutil"12import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil/executeutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutilutilutil"13import "github.com/gopherdata/gophernotes/execute/executeutil/executeutilutil/executeutilutilutil/executeutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutil/executeutilutilutilutilutilutilutilutil

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 tokens, err := gop.TokenizePtr("This is a test string")4 if err != nil {5 fmt.Println(err)6 } else {7 for _, token := range tokens {8 fmt.Println(token)9 }10 }11}12import (13func main() {14 tokens, err := gop.Tokenize("This is a test string")15 if err != nil {16 fmt.Println(err)17 } else {18 for _, token := range tokens {19 fmt.Println(token)20 }21 }22}23import (24func main() {25 tokens, err := gop.Tokenize("This is a test string")26 if err != nil {27 fmt.Println(err)28 } else {29 for _, token := range tokens {30 fmt.Println(token)31 }32 }33}34import (35func main() {36 tokens, err := gop.Tokenize("This is a test string")37 if err != nil {38 fmt.Println(err)39 } else {40 for _, token := range tokens {41 fmt.Println(token)42 }43 }44}45import (46func main() {47 tokens, err := gop.Tokenize("This is a test string")48 if err != nil {49 fmt.Println(err)50 } else {51 for _, token := range tokens {52 fmt.Println(token)53 }54 }55}56import (57func main() {58 tokens, err := gop.Tokenize("This is a test string")59 if err != nil {60 fmt.Println(err)61 } else {62 for _, token := range tokens {63 fmt.Println(token)64 }65 }66}

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func tokenizePtr(input *C.char) *C.char {3 inputStr := C.GoString(input)4 return C.CString("Hello from Go")5}6func main() {7 fmt.Println("Hello from Go")8}9func tokenize(input string) string {10 fmt.Println(input)11}12func main() {13 fmt.Println("Hello from Go")14}15import (16func tokenizePtr(input *C.char) *C.char {17 inputStr := C.GoString(input)18 return C.CString("Hello from Go")19}20func main() {21 fmt.Println("Hello from Go")22}23func tokenize(input string) string {24 fmt.Println(input)25}26func main() {27 fmt.Println("Hello from Go")28}29import (30func tokenizePtr(input *C.char) *C.char {31 inputStr := C.GoString(input)32 return C.CString("Hello from Go")33}34func main() {35 fmt.Println("Hello from Go")36}37func tokenize(input string) string {38 fmt.Println(input)39}40func main() {41 fmt.Println("Hello from Go")42}43import (44func tokenizePtr(input *C.char) *C.char {45 inputStr := C.GoString(input)46 return C.CString("Hello from Go")47}48func main() {49 fmt.Println("Hello from Go")50}51func tokenize(input string) string {52 fmt.Println(input)53}54func main() {55 fmt.Println("Hello from Go")56}57import (58func tokenizePtr(input

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 g := gop.New()4 gop.Parse(g, "1.go")5 fmt.Println(gop.TokenizePtr(g))6}7import (8func main() {9 g := gop.New()10 gop.Parse(g, "1.go")11 fmt.Println(gop.Tokenize(g))12}13import (14func main() {15 g := gop.New()16 gop.Parse(g, "1.go")17 fmt.Println(gop.Tokenize(g))18}19import (20func main() {21 g := gop.New()22 gop.Parse(g, "1.go")23 fmt.Println(gop.Tokenize(g))24}25import (26func main() {27 g := gop.New()28 gop.Parse(g, "1.go")29 fmt.Println(gop.Tokenize(g))30}

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import "fmt"2import "os"3import "github.com/krishnakumarkp/gop"4func main() {5 gopObj.Init()6 gopObj.SetInput(os.Args[1])7 gopObj.SetOutput(os.Args[2])8 gopObj.TokenizePtr()9 fmt.Println(gopObj.GetOutput())10}11import "fmt"12import "os"13import "github.com/krishnakumarkp/gop"14func main() {15 gopObj.Init()16 gopObj.SetInput(os.Args[1])17 gopObj.Tokenize()18 fmt.Println(gopObj.GetOutput())19}20import "fmt"21import "os"22import "github.com/krishnakumarkp/gop"23func main() {24 gopObj.Init()25 gopObj.SetInput(os.Args[1])26 gopObj.Tokenize()27 fmt.Println(gopObj.GetOutput())28}29import "fmt"30import "os"31import "github.com/krishnakumarkp/gop"32func main() {33 gopObj.Init()34 gopObj.SetInput(os.Args[1])35 gopObj.Tokenize()36 fmt.Println(gopObj.GetOutput())37}38import "fmt"39import "os"40import "github.com/krishnakumarkp/gop"41func main() {42 gopObj.Init()43 gopObj.SetInput(os.Args[1])44 gopObj.Tokenize()45 fmt.Println(gopObj.GetOutput())46}47import "fmt"48import "os"49import "github.com/krishnakumarkp/gop"50func main() {

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import "gop"2import "fmt"3func main() {4 g := gop.New()5 tokens := g.TokenizePtr(str)6 for _, t := range tokens {7 fmt.Println(t)8 }9}10import "gop"11import "fmt"12func main() {13 g := gop.New()14 tokens := g.Tokenize(str)15 for _, t := range tokens {16 fmt.Println(t)17 }18}19import "gop"20import "fmt"21func main() {22 g := gop.New()23 tokens := g.TokenizePtr(str)24 for _, t := range tokens {25 fmt.Println(t)26 }27}28import "gop"29import "fmt"30func main() {31 g := gop.New()32 tokens := g.Tokenize(str)33 for _, t := range tokens {34 fmt.Println(t)35 }36}37import "gop"38import "fmt"39func main() {40 g := gop.New()41 tokens := g.TokenizePtr(str)42 for _, t := range tokens {43 fmt.Println(t)44 }45}46import "gop"47import "fmt"48func main() {49 g := gop.New()50 tokens := g.Tokenize(str)51 for _, t := range tokens {52 fmt.Println(t)53 }54}55import "gop"56import "fmt"57func main() {58 g := gop.New()

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import (2func main() {3 fmt.Scanln(&input)4 fmt.Println(input)5 var gop = NewGop()6 var tokens = gop.TokenizePtr(input)7 var iter = tokens.Iterator()8 for {9 var token = iter.Next()10 if token == nil {11 }12 fmt.Println(token)13 }14}15import (16func main() {17 fmt.Scanln(&input)18 fmt.Println(input)19 var gop = NewGop()20 var tokens = gop.Tokenize(input)21 for i := 0; i < len(tokens); i++ {22 fmt.Println(tokens[i])23 }24}25import (26func main() {27 fmt.Scanln(&input)28 fmt.Println(input)29 var gop = NewGop()30 var tokens = gop.Tokenize(input)31 for i := 0; i < len(tokens); i++ {32 fmt.Println(tokens[i])33 }34}35import (36func main() {37 fmt.Scanln(&input)38 fmt.Println(input)39 var gop = NewGop()40 var tokens = gop.Tokenize(input)41 for i := 0; i < len(tokens); i++ {42 fmt.Println(tokens[i])43 }44}45import (46func main() {47 fmt.Scanln(&input)48 fmt.Println(input)49 var gop = NewGop()50 var tokens = gop.Tokenize(input)51 for i := 0; i < len(tokens); i++ {52 fmt.Println(tokens[i])53 }54}

Full Screen

Full Screen

tokenizePtr

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import "fmt"2import "strings"3import "github.com/rohitgupta092/gop"4func main() {5 gop := gop.New()6 tokens := gop.TokenizePtr(text)7 fmt.Println(strings.Join(tokens, ","))8}9func (gop *GoP) TokenizePtr(text string) []string {10 for _, token := range gop.Tokenize(text) {11 tokens = append(tokens, token)12 }13}14func (gop GoP) Tokenize(text string) []string {15 return strings.Fields(text)16}

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful