How to use ERR_TEXT method in Best

Best JavaScript code snippet using best

groups.js

Source:groups.js Github

copy

Full Screen

1const express = require("express");2const router_timetable_group = express.Router();3const timetable_schema = require('../models/timetable')4const err_list = require('../errors.js')5const verifyToken = require('./verifyTokens');6const verifyRoleAdmin = require('./verifyRole_admin');7// ВКЛЮЧИТЬ ВСЕХ (РАБОТАЕТ)8// router_timetable_group.post('/enable_all', async (req, res) => {9// const data = await timetable_schema.group.find({})10// var flag = true11// var promises = []12// for (let i = 0; i < data.length; i++) {13// promises.push(timetable_schema.group.findOneAndUpdate({ _id: data[i]._id }, { todelete: false }))14// }15// const results = await Promise.all(promises);16// console.log(results);17// res.status(200).json({ "status": true, "count": data.length, results })18// });19router_timetable_group.get('/', async (req, res) => {20 var flag_deleted = req.query.hasOwnProperty('deleted')21 if (flag_deleted) {22 if (req.query.delete == true) {23 var find = {}24 }25 }26 else {27 var find = { todelete: false }28 }29 try {30 const data = await timetable_schema.group.find(find)31 res.json(data);32 } catch (err) {33 let err_code = 9934 let err_text = err_list[err_code]35 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })36 }37});38router_timetable_group.post('/',verifyToken, verifyRoleAdmin, async (req, res) => {39 var flag_id = false40 var flag_name = false41 // Если в теле МАССИВ, значит нужно обновить name42 if (Array.isArray(req.body)) {43 var groups_arr = await timetable_schema.group.find({})44 for (let i = 0; i < req.body.length; i++) {45 var flag_ok = true46 if (!req.body[i].hasOwnProperty('_id') || !req.body[i].hasOwnProperty('name')) { // Если в массиве нет _id или name47 flag_ok = false48 let err_code = 1249 let err_text = err_list[err_code]50 console.log(err_text)51 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body[i] })52 break53 }54 else if ((groups_arr.filter(elem => elem._id == req.body[i]._id)).length == 0) { // Или если _id из массива не найден в базе55 flag_ok = false56 let err_code = 1357 let err_text = err_list[err_code]58 console.log(req.body[i]._id, err_text)59 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body[i] })60 break61 }62 else { // Все id найдены в базе, можно обновлять.63 }64 }65 if (flag_ok) {66 try {67 for (let i = 0; i < req.body.length; i++) {68 await timetable_schema.group.findOneAndUpdate({ _id: req.body[i]._id }, { name: req.body[i].name })69 }70 res.status(200).json({ "status": true })71 }72 catch (err) {73 let err_code = 9974 let err_text = err_list[err_code]75 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })76 }77 }78 }79 else {80 flag_id = req.body.hasOwnProperty('_id')81 flag_name = req.body.hasOwnProperty('name')82 if (!flag_id && !flag_name) {83 let err_code = 1184 let err_text = err_list[err_code]85 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body })86 }87 else if (flag_id && !flag_name) {88 let err_code = 1189 let err_text = err_list[err_code]90 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body })91 }92 else if (!flag_id && flag_name) {93 // если только name, значит добавить новую группу94 var data = await timetable_schema.group.findOne({ name: { $regex: '^' + req.body.name + '$', $options: 'i' } })95 if (data) {96 if (data.todelete) {97 try {98 await timetable_schema.group.findOneAndUpdate({ _id: data._id }, { todelete: false })99 res.status(200).json({ "status": true })100 }101 catch (err) {102 let err_code = 99103 let err_text = err_list[err_code]104 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })105 }106 }107 else {108 let err_code = 21109 let err_text = err_list[err_code]110 res.status(200).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body, data })111 }112 }113 else {114 var group = new timetable_schema.group115 group.name = req.body.name116 try {117 data = await group.save()118 res.status(200).json({ "status": true, data })119 }120 catch (err) {121 let err_code = 99122 let err_text = err_list[err_code]123 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })124 }125 }126 }127 else if (flag_id && flag_name) {128 // если есть _id, значит нужно name поменять на тот, что в запросе129 try {130 await timetable_schema.group.findOneAndUpdate({ _id: req.body._id }, { name: req.body.name })131 res.status(200).json({ "status": true })132 }133 catch (err) {134 let err_code = 99135 let err_text = err_list[err_code]136 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })137 }138 }139 else {140 let err_code = 99141 let err_text = err_list[err_code]142 console.log(err_text)143 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text })144 }145 }146});147router_timetable_group.delete('/',verifyToken, verifyRoleAdmin, async (req, res) => {148 flag_id = req.body.hasOwnProperty('_id')149 if (Array.isArray(req.body)) {150 let err_code = 15151 let err_text = err_list[err_code]152 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body })153 }154 else if (!flag_id) {155 let err_code = 11156 let err_text = err_list[err_code]157 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body })158 }159 else {160 try {161 const data = await timetable_schema.timetable.find({ group_id: req.body._id })162 if (data.length != 0) {163 let err_code = 31164 let err_text = err_list[err_code]165 console.log(err_text)166 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body, data })167 }168 else {169 try {170 await timetable_schema.group.findOneAndUpdate({ _id: req.body._id }, { todelete: true })171 res.status(200).json({ "status": true })172 }173 catch (err) {174 let err_code = 99175 let err_text = err_list[err_code]176 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })177 }178 }179 } catch (err) {180 let err_code = 99181 let err_text = err_list[err_code]182 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })183 }184 }185});186router_timetable_group.delete('/remove_from_db',verifyToken, verifyRoleAdmin, async (req, res) => {187 var removed = await timetable_schema.group.deleteMany({ todelete: true })188 console.log (removed)189 return res.status(200).json({ "status": true, removed })190});191router_timetable_group.post('/enable',verifyToken, verifyRoleAdmin, async (req, res) => {192 flag_id = req.body.hasOwnProperty('_id')193 if (Array.isArray(req.body)) {194 let err_code = 15195 let err_text = err_list[err_code]196 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body })197 }198 else if (!flag_id) {199 let err_code = 11200 let err_text = err_list[err_code]201 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "request": req.body })202 }203 else {204 try {205 await timetable_schema.group.findOneAndUpdate({ _id: req.body._id }, { todelete: false })206 res.status(200).json({ "status": true })207 }208 catch (err) {209 let err_code = 99210 let err_text = err_list[err_code]211 res.status(400).json({ "status": false, "err_code": err_code, "err_text": err_text, "message": err })212 }213 }214});...

Full Screen

Full Screen

register.js

Source:register.js Github

copy

Full Screen

1var Fields = new Array('login', 'password', 'password2', 'email', 'u_name', 'sex');2for (i = 0; i < Fields.length; i++) {3 eval ("var "+Fields[i]+"=0;");4}5function validate () {6 ok = 1;7 for (i = 0; i < Fields.length; i++) {8 tmp = document.all[Fields[i]+"_i"].src;9 tmp2 = tmp.split('markfalse');10 if (tmp2.length == 2) {11 ok=012 }13 }14 if (!document.reg.law.checked) ok=0;15 if (ok) {return true} else {return false};16}17function check_correct(name, check_length){18 var freg=document.reg;19 var value = freg[name].value;20 var name2='';21 if (name == 'day' || name == 'month' || name == 'year') {name2=name; name='d_ro'}22 document.all[name+"_err"].innerHTML = "";23 if (name!='city') document.all[name+"_i"].src='i/markfalse.gif';24 if (!value) return ;25 var err_text = '';26 if (name == 'login' && value != 's!.') {27 if ( value.match(/[^À-ßà-ÿ¨¸a-zA-Z0-9_ ]/) ) {28 err_text = "<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> ñîäåðæèò çàïðåùåííûå<br /> ñèìâîëû. <br />Ðàçðåøåíû ðóñ. èëè àíãë.<br /> áóêâû îáîèõ ðåãèñòðîâ, öèôðû, ñèìâîëû:<br /> ïðîáåë, _ \n";29 } else {30 if ((value.length < 3 || value.length > 12)) {31 if (check_length==1)32 err_text += "Äëèíà <b>Èìåíè ïåðñîíàæà</b> äîëæíà áûòü<br /> îò 3-õ äî 12-è ñèìâîëîâ<br>\n";33 else err_text+= " ";34 }35 if (value.match(/[a-zA-Z]/) && value.match(/[À-ßà-ÿ¨¸]/)) {36 err_text += "<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> äîëæíî<br />ñîñòîÿòü èç áóêâ îäíîãî àëôàâèòà<br>\n";37 }38 if (value.match(/(.)\1\1/)) {39 err_text += "<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> íå ìîæåò ñîäåðæàòü 3 îäèíàêîâûõ ñèìâîëà ïîäðÿä<br>\n";40 }41 if (value.match(/^(\s|_|!|~|-|\.|@)|(\s|_|!|~|-|\.|@)$/)) {42 err_text += "<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> íå ìîæåò ñîäåðæàòü<br /> ïî êðàÿì ñèìâîëû: ïðîáåë, _, !, ~, -, .,@<br>\n";43 }44 if (value.match(/^[0-9]+$/)){45 err_text += "<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> íå ìîæåò ñîñòîÿòü òîëüêî èç öèôð!<br>";}46 }47 }48 if (name == 'password') {49 err_text = '';50 if (value.match(/^[À-ßà-ÿ¨¸a-zA-Z0-9]+$/)) {51 if (value.match(/(.)\1\1/)) {52 err_text += "Ïàðîëü íå ìîæåò ñîäåðæàòü 3<br /> îäèíàêîâûõ ñèìâîëà ïîäðÿä<br>\n";53 }54 if ((value.length < 6 || value.length > 25))55 if (check_length==1) err_text += "Äëèíà ïàðîëÿ äîëæíà áûòü îò 6 äî<br /> 25 ñèìâîëîâ<br>\n"; else err_text += " ";56 } else {57 err_text = 'Ïàðîëü ñîäåðæèò çàïðåùåííûé ñèìâîë.<br /> Ðàçðåøåíû ðóññêèå è àíãëèéñêèå<br /> áóêâû îáîèõ ðåãèñòðîâ è öèôðû<br>';58 }59 }60 if (name == 'password2') {61 if (freg.password.value != value && freg.password.value) {62 err_text = 'Ïàðîëü è êîïèÿ ïàðîëÿ íå ñîâïàäàþò';63 }64 }65 if (name == 'email') {66 if (!value.match(/^[_\.0-9a-zA-Z-]{1,}@[_\.0-9a-zA-Z-]{1,}\.[_\.0-9a-zA-Z-]{2,}$/)) {67 if (check_length==1) err_text = "Ââåäèòå, ïîæàëóéñòà,<br /> êîððåêòíûé ïî÷òîâûé àäðåñ<br>\n"; else err_text = " ";68 }69 if ((value.length < 8 || value.length > 40)) {70 if (check_length==1) err_text = "Äëèíà ïî÷òîâîãî àäðåñà äîëæíà áûòü îò<br /> 8 äî 40 çíàêîâ<br>\n"; else err_text = " ";71 }72 }73 if (name == 'u_name') {74 if (value.match(/[^À-ßà-ÿ¨¸a-zA-Z]/)) {75 err_text = "<b>Ðåàëüíîå èìÿ</b> ñîäåðæèò çàïðåùåííûå<br /> ñèìâîëû. Ðàçðåøåíû ðóñ. èëè àíãë.<br /> áóêâû îáîèõ ðåãèñòðîâ.<br>\n";76 } else {77 if ((value.length < 2 || value.length > 15)) {78 if (check_length==1)79 err_text += "Äëèíà <b>Ðåàëüíîãî èìÿ</b> äîëæíà áûòü îò 2 äî 15 ñèìâîëîâ<br>\n";80 else err_text+= " ";81 }82 if (value.match(/[a-zA-Z]/) && value.match(/[À-ßà-ÿ¨¸]/)) {83 err_text += "<b>Ðåàëüíîå èìÿ</b> äîëæíî ñîñòîÿòü èç áóêâ îäíîãî àëôàâèòà<br>\n";84 }85 if (value.match(/(.)\1\1/)) {86 err_text += "<b>Ðåàëüíîå èìÿ</b> íå ìîæåò ñîäåðæàòü 3<br /> îäèíàêîâûõ ñèìâîëà ïîäðÿä<br>\n";87 }88 }89 }90 if (name == 'sex') {91 if (value != '1' && value != '2') {92 err_text = "Âûáåðèòå âàø ïîë";93 }94 }95 if (name2 == 'day' || name2 == 'month' || name2 == 'year') {96 value2 = freg['day'].value;97 value3 = freg['month'].value;98 value4 = freg['year'].value;99 if (value2 == '0' || value3 == '0' || value4 == '0') err_text=" ";100 if ((value < 1 || value > 31) && name2 == 'day')101 err_text = "Âûáåðèòå Äåíü ðîæäåíèÿ<br>";102 if ((value < 1 || value > 12) && name2 == 'month')103 err_text = "Âûáåðèòå Ìåñÿö ðîæäåíèÿ<br>";104 if ((value < 1950 || value > 2000) && name2 == 'year')105 err_text = "Âûáåðèòå Ãîä ðîæäåíèÿ<br>";106 }107 if (err_text)108 document.all[name+"_err"].innerHTML = "<font color=#dd3333>"+err_text+"</font>";109 if (name!='city')110 document.all[name+"_i"].src='i/mark'+((err_text)?'false':'ok')+'.gif';111}112function genpass() {113 var r1 = new RegExp("[a-z]");114 var r2 = new RegExp("[A-Z]");115 var r3 = new RegExp("[0-9]");116 var symbols = 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';117 var slen = symbols.length;118 var f=0;119 while (f==0) {120 var pass='';121 var len=6+Math.floor(Math.random()*8);122 for (var i=0;i<len;i++) {123 pass += symbols.substr((Math.floor(Math.random()*slen)-1),1);124 }125 var s=3;126 if (pass.match(r1)) { s--;}127 if (pass.match(r2)) { s--;}128 if (pass.match(r3)) { s--;}129 if (s==0) { f=1; }130 }131 if (prompt ('Óñòàíîâèòü ïàðîëü?', pass)) {132 document.reg.password.value=pass;133 document.reg.password2.value=pass;134 document.all.password_i.src='i/markok.gif';135 document.all.password2_i.src='i/markok.gif';136 document.all.password_err.innerHTML = '';137 document.all.password2_err.innerHTML = '';138 }...

Full Screen

Full Screen

register2.js

Source:register2.js Github

copy

Full Screen

1var mail_ok=false,login_auth_ok=false,upwd_ok=false,sex_ok=false,day_ok=false,month_ok=false,year_ok=false;2var ok=0;3$("#register_pls").click(function()4{{ if(login_auth_ok==true&&upwd_ok==true&&mail_ok==true&&sex_ok==true&&month_ok==true&&year_ok==true)5 $('#myform').submit();6 else7 alert('Ââåäèòå âñþ èíôîðìàöèþ êîððåêòíî.');8 }9});10$('input').keyup(function() {11 check_correct(this);12});13check_correct=function(name)14{ var id=(name=='day'||name=='month'||name=='year'||name=='sex')?name:name.id;15 var elem_id = $('#'+id);16 var value = elem_id.val();17 if(!value)return;18 var err_text='';19 var reg_mail = /^([A-Za-z0-9_\-\.])+\@([A-Za-z0-9_\-\.])+\.([A-Za-z]{2,4})$/;20 var reg_login = /[A-Za-zÀ-ßà-ÿ0-9_]/;21 var reg_login_rus = /[À-ßà-ÿ]/;22 var reg_login_eng = /[A-Za-z]/;23 var reg_only_int = /^[0-9]+$/;24 if(id=="login_auth")25 { if( reg_login.test(value) == false )26 err_text="<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> ñîäåðæèò çàïðåùåííûå<br /> ñèìâîëû. Ðàçðåøåíû ðóñ. èëè àíãë.<br /> áóêâû îáîèõ ðåãèñòðîâ, öèôðû, ñèìâîëû:<br /> ïðîáåë, _ \n";27 else28 { if( value.length<3||value.length>12 )29 err_text+="Äëèíà <b>Èìåíè ïåðñîíàæà</b> äîëæíà áûòü<br /> îò 3-õ äî 12-è ñèìâîëîâ<br>\n";30 if( reg_login_rus.test(value) && reg_login_eng.test(value) )31 err_text+="<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> äîëæíî ñîñòîÿòü èç áóêâ îäíîãî àëôàâèòà<br>\n";32 if(value.match(/(.)\1\1/))33 err_text+="<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> íå ìîæåò ñîäåðæàòü 3 îäèíàêîâûõ ñèìâîëà ïîäðÿä<br>\n";34 if( reg_only_int.test(value) )35 err_text+="<b>Èìÿ ïåðñîíàæà</b> íå ìîæåò ñîñòîÿòü òîëüêî èç öèôð!<br>"}36 if(err_text=='')37 login_auth_ok=true38 }39 if(id=="upwd")40 { if( reg_login.test(value) )41 { if( value.match(/(.)\1\1/) )42 err_text+="Ïàðîëü íå ìîæåò ñîäåðæàòü 3 îäèíàêîâûõ ñèìâîëà ïîäðÿä<br>\n";43 if( value.length<6||value.length>25 )44 err_text+="Äëèíà ïàðîëÿ äîëæíà áûòü îò 6 äî<br /> 25 ñèìâîëîâ<br>\n"45 }46 else47 err_text='Ïàðîëü ñîäåðæèò çàïðåùåííûé ñèìâîë. Ðàçðåøåíû ðóññêèå è àíãëèéñêèå<br /> áóêâû îáîèõ ðåãèñòðîâ è öèôðû<br>';48 if(err_text=='')49 upwd_ok=true50 }51 if(id=="upwd2")52 { if($('#upwd').val()!=value&&$('#upwd').val())53 { err_text='Ïàðîëü è êîïèÿ ïàðîëÿ íå ñîâïàäàþò';54 upwd_ok=false55 }56 else57 upwd_ok=true58 }59 if(id=="umail")60 { if(reg_mail.test(value) == false)61 err_text="Ââåäèòå, ïîæàëóéñòà,<br /> êîððåêòíûé ïî÷òîâûé àäðåñ<br>\n";62 if( value.length<8 || value.length>40 )63 err_text="Äëèíà ïî÷òîâîãî àäðåñà äîëæíà áûòü îò<br /> 8 äî 40 çíàêîâ<br>\n";64 if(err_text=='')65 mail_ok=true66 }67 if(id=="sex")68 { if(value!=1&&value!=2)69 err_text="Âûáåðèòå âàø ïîë";70 else71 sex_ok=true72 }73 if(id=="day")74 { if(value<1||value>31)75 err_text="Âûáåðèòå Äåíü ðîæäåíèÿ";76 else77 day_ok=true78 }79 if(id=="month")80 { if(value<1||value>12)81 err_text="Âûáåðèòå Ìåñÿö ðîæäåíèÿ";82 else83 month_ok=true84 }85 if(id=="year")86 { if(value<1950||value>2005)87 err_text="Âûáåðèòå Ãîä ðîæäåíèÿ";88 else year_ok=true89 }90 $('#'+id+'_err').html('<font color="red">'+err_text+'</font>')...

Full Screen

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var http = new XMLHttpRequest();2http.send();3http.onload = function() {4 if (http.status == 200) {5 var jsonResponse = JSON.parse(http.responseText);6 console.log(jsonResponse);7 } else {8 console.log("Error: " + http.status + " " + http.statusText);9 }10};11var http = new XMLHttpRequest();12http.send();13http.onload = function() {14 if (http.status == 200) {15 var jsonResponse = JSON.parse(http.responseText);16 console.log(jsonResponse);17 } else {18 console.log("Error: " + http.status + " " + http.statusText);19 }20};21var http = new XMLHttpRequest();22http.send();23http.onload = function() {24 if (http.status == 200) {25 var jsonResponse = JSON.parse(http.responseText);26 console.log(jsonResponse);27 } else {28 console.log("Error: " + http.status + " " + http.statusText);29 }30};31var http = new XMLHttpRequest();32http.send();33http.onload = function() {34 if (http.status == 200) {35 var jsonResponse = JSON.parse(http.responseText);36 console.log(jsonResponse);37 } else {38 console.log("Error: " + http.status + " " + http.statusText);39 }40};41var http = new XMLHttpRequest();42http.send();43http.onload = function() {44 if (http.status == 200) {45 var jsonResponse = JSON.parse(http.responseText);46 console.log(jsonResponse);47 } else {48 console.log("Error: " + http.status + " " + http.statusText);49 }50};51var http = new XMLHttpRequest();

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');2var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');3console.log(err.toString());4var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');5var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');6console.log(err.toString());7var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');8var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');9console.log(err.toString());10var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');11var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');12console.log(err.toString());13var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');14var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');15console.log(err.toString());16var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');17var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');18console.log(err.toString());19var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');20var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');21console.log(err.toString());22var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');23var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');24console.log(err.toString());25var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');26var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');27console.log(err.toString());28var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');29var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');30console.log(err.toString());31var ERR_TEXT = require('./ERR_TEXT');32var err = new ERR_TEXT(1, 'test.js');33console.log(err.toString());

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var myError = new Error("This is a test");2var myErrorText = myError.message;3var myErrorString = myError.toString();4var myErrorNumber = myError.number;5var myErrorDescription = myError.description;6var myErrorName = myError.name;7var myErrorStack = myError.stack;8var myErrorFileName = myError.fileName;9var myErrorLineNumber = myError.lineNumber;10var myErrorColumnNumber = myError.columnNumber;11var myErrorSourceURL = myError.sourceURL;12var myErrorLine = myError.line;13var myErrorType = myError.type;14var myErrorStackTrace = myError.stackTrace;15var myErrorInnerException = myError.innerException;16var myErrorHelpURL = myError.helpURL;17var myErrorMessage = myError.message;18var myErrorData = myError.data;19var myErrorInnerError = myError.innerError;20var myErrorErrorCode = myError.errorCode;21var myErrorErrorDetails = myError.errorDetails;22var myErrorErrorType = myError.errorType;23var myErrorErrorSubType = myError.errorSubType;24var myErrorErrorReason = myError.errorReason;25var myErrorErrorInfo = myError.errorInfo;26var myErrorErrorId = myError.errorId;27var myErrorErrorDescription = myError.errorDescription;28var myErrorErrorDetail = myError.errorDetail;29var myErrorErrorCategory = myError.errorCategory;30var myErrorError = myError.error;31var myErrorErrorText = myError.errorText;32var myErrorErrorString = myError.errorString;33var myErrorErrorNumber = myError.errorNumber;34var myErrorErrorDescription = myError.errorDescription;35var myErrorErrorName = myError.errorName;36var myErrorErrorStack = myError.errorStack;37var myErrorErrorFileName = myError.errorFileName;38var myErrorErrorLineNumber = myError.errorLineNumber;39var myErrorErrorColumnNumber = myError.errorColumnNumber;40var myErrorErrorSourceURL = myError.errorSourceURL;41var myErrorErrorLine = myError.errorLine;42var myErrorErrorType = myError.errorType;43var myErrorErrorStackTrace = myError.errorStackTrace;44var myErrorErrorInnerException = myError.errorInnerException;45var myErrorErrorHelpURL = myError.errorHelpURL;46var myErrorErrorMessage = myError.errorMessage;

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1request.Send();2if (request.State == HTTPRequestStates.Finished)3{4 Debug.Log(request.Response.DataAsText);5}6request.Send();7if (request.State == HTTPRequestStates.Finished)8{9 Debug.Log(request.Response.DataAsText);10}11request.Send();12if (request.State == HTTPRequestStates.Finished)13{14 Debug.Log(request.Response.DataAsText);15}16request.Send();17if (request.State == HTTPRequestStates.Finished)18{19 Debug.Log(request.Response.DataAsText);20}21request.Send();22if (request.State == HTTPRequestStates.Finished)23{24 Debug.Log(request.Response.DataAsText);25}26request.Send();27if (request.State ==

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var http = require('BestHTTP');2var req = new http.HTTPRequest();3req.Open('GET', url, true);4req.Send();5if (req.Status == 200) {6 console.log(req.ResponseText);7}8else {9 console.log('Error: ' + req.Status + ' ' + req.ErrorText);10}11var http = require('BestHTTP');12var req = new http.HTTPRequest();13req.Open('GET', url, true);14req.Send();15if (req.Status == 200) {16 console.log(req.ResponseText);17}18else {19 console.log('Error: ' + req.Status + ' ' + req.ErrorText);20}21var http = require('BestHTTP');22var req = new http.HTTPRequest();23req.Open('GET', url, true);24req.Send();25if (req.Status == 200) {26 console.log(req.ResponseText);27}28else {29 console.log('Error: ' + req.Status + ' ' + req.ErrorText);30}31var http = require('BestHTTP');32var req = new http.HTTPRequest();33req.Open('GET', url, true);34req.Send();35if (req.Status == 200) {36 console.log(req.ResponseText);37}38else {39 console.log('Error: ' + req.Status + ' ' + req.ErrorText);40}

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Best automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful