How to use _getScreenInfo method in chromy

Best JavaScript code snippet using chromy

Navigation.js

Source:Navigation.js Github

copy

Full Screen

1'use strict';2const Utils = require('./Utils');3//const AgentJuggler = require('./AgentJuggler');4const Navigation = function(cpApi,winManager,data) {5 //const ag = new AgentJuggler();6 let observers = [];7 let eventEmitterObj = cpApi.getEventEmitter();8 let navData = data;9 let cpSlideLabel;10 let cpSlideNumber;11 let cpSlideId;12 let sceneIndex;13 let totalScreens = navData.screens.length;14 let screenInfo;15 const _next = function() {16 cpApi.setVariableValue('cpCmndGotoSlide',screenInfo.next);17 winManager.hide();18 };19 const _prev = function() {20 cpApi.setVariableValue('cpCmndGotoSlide',screenInfo.prev);21 winManager.hide();22 };23 const _addObserver = function(obj) {24 observers.push(obj);25 };26 const _getScreens = function() {27 return navData.screens;28 };29 const _isCompleted = function() {30 return cp.D[cpSlideId].mnc31 };32 const _isInteraction = function() {33 return cpSlideLabel === 'mnInteraction' && !_isCompleted();34 };35 const _isQuiz = function() {36 return cpSlideLabel === 'mnQuiz';37 };38 const _getScreenInfo = function() {39 return screenInfo;40 }41 const _toggleWindow = function(winName) {42 winManager.toggle(winName);43 };44 const _getCourseName = function() {45 return navData.courseName;46 };47 const _getWindow = function(winName) {48 return winManager.getWindow(winName);49 };50 const _showWindow = function(winName) {51 return winManager.show(winName);52 };53 const _hideWindow = function(winName) {54 return winManager.hide(winName);55 };56 const _onSlideEnter = function(e){57 cpSlideLabel = cpApi.getVariableValue('cpInfoCurrentSlideLabel');58 cpSlideNumber = cpApi.getVariableValue('cpInfoCurrentSlide');59 cpSlideId = navData.sids[cpSlideNumber-1];60 sceneIndex = cpSlideNumber - 1;61 screenInfo = Utils.getCurrentScreenInfo(navData,sceneIndex);62 _update();63 eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_VARIABLEVALUECHANGED',_onHighlight,'highlight');64 eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_VARIABLEVALUECHANGED',_onFrameChange,'cpInfoCurrentFrame');65 cpApi.setVariableValue('highlight',0);66 cpApi.play();67 //ag.start();68 };69 const _onSlideExit = function(e) {70 eventEmitterObj.removeEventListener('CPAPI_VARIABLEVALUECHANGED',_onHighlight,'highlight');71 eventEmitterObj.removeEventListener('CPAPI_VARIABLEVALUECHANGED',_onFrameChange,'cpInfoCurrentFrame');72 //ag.clear();73 };74 const _onHighlight = function(e) {75 if(e.Data.newVal === 1) cp.D[cpSlideId].mnc = true;76 _update();77 };78 const _onFrameChange = function(e) {79 let isBlocked = _isQuiz() || _isInteraction();80 let endFrame = cp.D[cpSlideId].to-1;81 let currFrame = e.Data.newVal;82 console.log('from',cp.D[cpSlideId].from,"to",cp.D[cpSlideId].to);83 if(currFrame >= endFrame) {84 eventEmitterObj.removeEventListener('CPAPI_VARIABLEVALUECHANGED',_onFrameChange,'cpInfoCurrentFrame');85 if(!_isQuiz()) cpApi.pause();86 _update();87 //ag.stop();88 if(!isBlocked) cpApi.setVariableValue('highlight',1);89 } else {90 //ag.juggle();91 }92 };93 const _update = function() {94 observers.map(o => o.update());95 };96 // Do danych slajdu, dodajemy parametr "mnc" określający,97 // czy ekran został zaliczony (skrót od mncomplete).98 // Domyślnie nadajemy mu tą samą wartośc co parametr "v" (visited)99 // z kolejnego slajdu.100 // Parametr "mnc" będzie później wykorzystywany do stwierdzenia,101 // czy przejście do następnego ekranu należy zablokowac.102 navData.sids = cp.D.project_main.slides.split(',');103 navData.sids.map((sid,index,arr) => {104 let isNextSlide = index + 1 < arr.length;105 cp.D[sid].mnc = isNextSlide ? cp.D[arr[index+1]].v : false;106 });107 eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_SLIDEENTER',_onSlideEnter);108 eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_SLIDEEXIT',_onSlideExit);109 return {110 next: _next,111 prev: _prev,112 isCompleted: _isCompleted,113 isInteraction: _isInteraction,114 isQuiz: _isQuiz,115 getScreenInfo: _getScreenInfo,116 getCourseName: _getCourseName,117 addObserver: _addObserver,118 toggleWindow: _toggleWindow,119 getWindow: _getWindow,120 showWindow: _showWindow,121 hideWindow: _hideWindow,122 getScreens: _getScreens123 };124};125module.exports = Navigation;126//eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_VARIABLEVALUECHANGED',function(e) {127// console.log('cpQuizInfoAnswerChoice',e.Data);128//},'cpQuizInfoAnswerChoice');129//eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_MOVIEPAUSE', function(e) {130 //console.log('CPAPI_MOVIEPAUSE');131 //$('#nav-next').addClass('highlight');132//});133//eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_MOVIESTOP', function(e) {134 //console.log('CPAPI_MOVIESTOP');135//});136//eventEmitterObj.addEventListener('CPAPI_INTERACTIVEITEMSUBMIT', function (e) {137 //console.log('CPAPI_INTERACTIVEITEMSUBMIT',e.Data);...

Full Screen

Full Screen

interface.js

Source:interface.js Github

copy

Full Screen

1// JavaScript Document23function interface(){4 this._MaskStyleName = "";5 this._MaskObj = null;6 this._MaskLayerZIndex = 100;7 this._arrScreenInfo = new Array();8 this._IE = "";9 function getIE(){10 if (window.navigator.userAgent.indexOf("MSIE")>=1){11 this._IE = "IE";12 }13 else if (window.navigator.userAgent.indexOf("Firefox")>=1){14 this._IE="FF";15 }16 else{17 this._IE = "Other"; 18 }19 return this._IE;20 }21 22 2324 this._getScreenInfo = function(){ 25 this._arrScreenInfo[0] = ["网页可见区域宽",document.body.clientWidth];26 this._arrScreenInfo[1] = ["网页可见区域高",document.body.clientHeight];27 this._arrScreenInfo[2] = ["网页可见区域宽 (包括边线和滚动条的宽)",document.body.offsetWidth];28 this._arrScreenInfo[3] = ["网页可见区域高 (包括边线的宽)",document.body.offsetHeight];29 this._arrScreenInfo[4] = ["网页正文全文宽",document.body.scrollWidth]; 30 this._arrScreenInfo[5] = ["网页正文全文高",document.body.scrollHeight]; 31 this._arrScreenInfo[6] = ["网页被卷去的高",document.body.scrollTop]; 32 this._arrScreenInfo[7] = ["网页被卷去的左",document.body.scrollLeft]; 33 this._arrScreenInfo[8] = ["网页正文部分上",window.screenTop]; 34 this._arrScreenInfo[9] = ["网页正文部分左",window.screenLeft]; 35 this._arrScreenInfo[10] = ["屏幕分辨率的高",window.screen.height]; 36 this._arrScreenInfo[11] = ["屏幕分辨率的宽",window.screen.width]; 37 this._arrScreenInfo[12] = ["屏幕可用工作区高度",window.screen.availHeight]; 38 this._arrScreenInfo[13] = ["屏幕可用工作区宽度",window.screen.availWidth]; 39 this._arrScreenInfo[14] = ["你的屏幕设置是(位彩色)",window.screen.colorDepth];40 this._arrScreenInfo[15] = ["你的屏幕设置(像素/英寸)",window.screen.deviceXDPI]; 41 return this._arrScreenInfo;42 }43 44 this._centerObj = function(obj,_X,_Y){45 var P = this._getShowSize();46 obj.style.left = (P.w+_X-parseInt(obj.style.width.replace("px","")))/2+"px";47 obj.style.top = (P.h+_Y-parseInt(obj.style.height.replace("px","")))/2+"px";48 49 }50 51 this._getShowSize = function(){52 //得到网页可见部分的高度53 54 var H = 0;55 var W = 0;56 if(getIE()=="IE"){57 H = document.body.parentElement.clientHeight;58 W = document.body.parentElement.clientWidth;59 }60 else{61 H = window.innerHeight;62 W = window.innerWidth;63 }64 return {w:W,h:H};65 }66 67 this._initMask = function(obj,sColor){68 if((typeof(obj)=="undefined")||(obj=="")){69 obj = this._MaskObj;70 71 }72 obj.className = this._MaskStyleName;73 obj.style.index = this._MaskLayerZIndex;74 obj.style.position = "absolute"; 75 if(sColor!=""){76 obj.style.backgroundColor = sColor; 77 }78 }79 80 this._resizeMask = function(obj){81 var _P = this._getShowSize();82 obj.style.height = _P.h+"px";83 obj.style.width = _P.w + "px";84 }85 86 87 this._openMask = function(objMask){88 if((typeof(objMask)=="undefined")||(objMask=="")){89 objMask = this._MaskObj; 90 } 91 92 93 var P = this._getShowSize();94 objMask.style.left = "0px";95 objMask.style.top = "0px";96 objMask.style.width= P.w+"px"; 97 objMask.style.height= P.h+"px"; 98 objMask.style.display='block';99 100 }101 102 this._openObj = function(obj,_W,_H,_WW){103 104 105 106 var P = this._getShowSize();107 if(_WW>0){108 obj.style.width= _WW+"px"; 109 }110 else{111 obj.style.width= P.w+_W+"px"; 112 }113 obj.style.height= P.h+_H+"px"; 114 115 116 }117 118 this._closeMask = function(objMask){119 if((typeof(objMask)=="undefined")||(objMask=="")){120 objMask = this._MaskObj;121 122 }123 objMask.style.display='none';124 125 }126 127 this._switchTarget = function(obj){128 if((obj.style.display=="")||(obj.style.display=="block")){129 obj.style.display = "none";130 }131 else{132 obj.style.display = "block"; 133 }134 }135 136 this._setObjShow = function(obj,_W,_H,display,ZIndex){137 obj.style.width = _W+"px";138 obj.style.height = _H+"px";139 if(ZIndex!=""){140 obj.style.index = ZIndex;141 }142 if(display!=""){143 obj.style.display = display;144 }145 }146 147 this._closePop = function(obj,objMask){148 if((typeof(objMask)=="undefined")||(objMask=="")){149 objMask = this._MaskObj; 150 } 151 this._closeMask();152 obj.style.display = "none";153 }154 155 ...

Full Screen

Full Screen

emulation.js

Source:emulation.js Github

copy

Full Screen

...9 }10 async init () {11 let width = 012 let height = 013 const info = await this._chromy._getScreenInfo()14 this.browserInfo = info15 if (this._model === 'box') {16 const DOM = this._client.DOM17 const {root: {nodeId: documentNodeId}} = await DOM.getDocument()18 const {nodeId: bodyNodeId} = await DOM.querySelector({19 selector: 'body',20 nodeId: documentNodeId,21 })22 const box = await DOM.getBoxModel({nodeId: bodyNodeId})23 width = box.model.width24 height = box.model.height25 } else {26 width = info.width27 height = info.height...

Full Screen

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var chromy = new Chromy();2chromy.chain()3 .getScreenInfo()4 .result(function(info) {5 console.log(info);6 chromy.close();7 })8 .end();

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1const chromy = new Chromy();2 .evaluate(() => {3 return window._getScreenInfo();4 })5 .result((info) => {6 console.log(info);7 })8 .end();9const chromy = new Chromy();10 .evaluate(() => {11 return window._getScreenInfo();12 })13 .result((info) => {14 console.log(info);15 })16 .end();17const chromy = new Chromy();18 .evaluate(() => {19 return window._getScreenInfo();20 })21 .result((info) => {22 console.log(info);23 })24 .end();25const chromy = new Chromy();26 .evaluate(() => {27 return window._getScreenInfo();28 })29 .result((info) => {30 console.log(info);31 })32 .end();33const chromy = new Chromy();34 .evaluate(() => {35 return window._getScreenInfo();36 })37 .result((info) => {38 console.log(info);39 })40 .end();41const chromy = new Chromy();42 .evaluate(() => {43 return window._getScreenInfo();44 })45 .result((info) => {46 console.log(info);47 })48 .end();49const chromy = new Chromy();50 .evaluate(() => {51 return window._getScreenInfo();52 })53 .result((info) => {54 console.log(info);55 })

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1const Chromy = require('chromy')2const chromy = new Chromy({ port: 9222, visible: true })3chromy.chain()4 .evaluate(() => window._getScreenInfo())5 .result((result) => {6 console.log(result)7 })8 .end()9 .then(() => chromy.close())10 .catch((err) => console.log(err))11{ width: 1920,12 fitWindow: true }

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1chromy.evaluate(function () {2 return _getScreenInfo();3}).result(function (result) {4 console.log(result);5});6chromy.evaluate(function () {7 return _getScreenInfo();8}).result(function (result) {9 console.log(result);10});11chromy.evaluate(function () {12 return _getScreenInfo();13}).result(function (result) {14 console.log(result);15});16chromy.evaluate(function () {17 return _getScreenInfo();18}).result(function (result) {19 console.log(result);20});21chromy.evaluate(function () {22 return _getScreenInfo();23}).result(function (result) {24 console.log(result);25});26chromy.evaluate(function () {27 return _getScreenInfo();28}).result(function (result) {29 console.log(result);30});31chromy.evaluate(function () {32 return _getScreenInfo();33}).result(function (result) {34 console.log(result);35});36chromy.evaluate(function () {37 return _getScreenInfo();38}).result(function (result) {39 console.log(result);40});41chromy.evaluate(function () {42 return _getScreenInfo();43}).result(function (result) {44 console.log(result);45});46chromy.evaluate(function () {47 return _getScreenInfo();48}).result(function (result) {49 console.log(result);50});51chromy.evaluate(function () {52 return _getScreenInfo();53}).result(function (result) {54 console.log(result);55});56chromy.evaluate(function () {57 return _getScreenInfo();58}).result(function (result) {59 console.log(result);60});61chromy.evaluate(function () {62 return _getScreenInfo();63}).result(function (result) {64 console.log(result);65});

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1chromy.evaluate(() => {2 return window._getScreenInfo();3}).then((result) => {4 console.log(result);5});6chromy.evaluate(() => {7 return window._getScreenInfo();8}).then((result) => {9 console.log(result);10});11chromy.evaluate(() => {12 return window._getScreenInfo();13}).then((result) => {14 console.log(result);15});16chromy.evaluate(() => {17 return window._getScreenInfo();18}).then((result) => {19 console.log(result);20});21chromy.evaluate(() => {22 return window._getScreenInfo();23}).then((result) => {24 console.log(result);25});26chromy.evaluate(() => {27 return window._getScreenInfo();28}).then((result) => {29 console.log(result);30});31chromy.evaluate(() => {32 return window._getScreenInfo();33}).then((result) => {34 console.log(result);35});36chromy.evaluate(() => {37 return window._getScreenInfo();38}).then((result) => {39 console.log(result);40});41chromy.evaluate(() => {42 return window._getScreenInfo();43}).then((result) => {44 console.log(result);45});46chromy.evaluate(() => {47 return window._getScreenInfo();48}).then((result) => {49 console.log(result);50});51chromy.evaluate(() => {52 return window._getScreenInfo();53}).then((result) => {54 console.log(result);55});

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1chromy.getScreenInfo().then(function(info){2 console.log(info);3});4{5}6chromy.getScreenInfo().then(function(info){7 console.log(info);8});9{10}11chromy.getScreenInfo().then(function(info){12 console.log(info);13});14{15}16chromy.getScreenInfo().then(function(info){17 console.log(info);18});19{20}21chromy.getScreenInfo().then(function(info){22 console.log(info);23});24{25}26chromy.getScreenInfo().then(function(info){27 console.log(info);28});29{30}31chromy.getScreenInfo().then(function(info){32 console.log(info);33});34{35}

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1chromy.getScreenInfo()2 .then((result) => {3 console.log(result);4 })5 .catch((err) => {6 console.log(err);7 });8chromy.getScreenInfo()9 .then((result) => {10 console.log(result);11 })12 .catch((err) => {13 console.log(err);14 });15chromy.getScreenInfo()16 .then((result) => {17 console.log(result);18 })19 .catch((err) => {20 console.log(err);21 });22chromy.getScreenInfo()23 .then((result) => {24 console.log(result);25 })26 .catch((err) => {27 console.log(err);28 });29chromy.getScreenInfo()30 .then((result) => {31 console.log(result);32 })33 .catch((err) => {34 console.log(err);35 });36chromy.getScreenInfo()37 .then((result) => {38 console.log(result);39 })40 .catch((err) => {41 console.log(err);42 });43chromy.getScreenInfo()44 .then((result) => {45 console.log(result);46 })47 .catch((err) => {48 console.log(err);49 });50chromy.getScreenInfo()51 .then((result) => {52 console.log(result);53 })54 .catch((err) => {55 console.log(err);56 });57chromy.getScreenInfo()58 .then((result) => {59 console.log(result);60 })61 .catch((err) => {62 console.log(err);63 });

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1chromy.evaluate(function() {2 return window._getScreenInfo();3})4.then(function(result) {5 console.log(result);6 console.log('width: ' + result.width);7 console.log('height: ' + result.height);8 console.log('pixelRatio: ' + result.pixelRatio);9 console.log('availWidth: ' + result.availWidth);10 console.log('availHeight: ' + result.availHeight);11 console.log('availTop: ' + result.availTop);12 console.log('availLeft: ' + result.availLeft);13 console.log('colorDepth: ' + result.colorDepth);14 console.log('orientation: ' + result.orientation);15 console.log('touchSupport: ' + result.touchSupport);16})17.then(function() {18 chromy.close();19});

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1chromy._getScreenInfo()2 .then(function (info) {3 console.log(info);4 });5chromy._getScreenInfo()6 .then(function (info) {7 console.log(info);8 });9chromy._getScreenInfo()10 .then(function (info) {11 console.log(info);12 });13chromy._getScreenInfo()14 .then(function (info) {15 console.log(info);16 });17chromy._getScreenInfo()18 .then(function (info) {19 console.log(info);20 });21chromy._getScreenInfo()22 .then(function (info) {23 console.log(info);24 });25chromy._getScreenInfo()26 .then(function (info) {27 console.log(info);28 });29chromy._getScreenInfo()30 .then(function (info) {31 console.log(info);32 });33chromy._getScreenInfo()34 .then(function (info) {35 console.log(info);36 });37chromy._getScreenInfo()38 .then(function (info) {39 console.log(info);40 });41chromy._getScreenInfo()42 .then(function (info) {43 console.log(info);44 });45chromy._getScreenInfo()46 .then(function (info) {47 console.log(info);48 });

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run chromy automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful