How to use insertItem method in devicefarmer-stf

Best JavaScript code snippet using devicefarmer-stf

9900004_28.js

Source:9900004_28.js Github

copy

Full Screen

1/*2 * Íæ¼Ò··Âôµã×° ×°±¸ ºǫ́ϵͳ3 * Ææ»ÃðÏÕµº¹¤×÷ÊÒÖÆ×÷4 * ±¸·ÝÊý¾Ý¿â cashtradesystemStore5 */6var status = 0;7var tradetype;8var itemid;9var ItemPrice;10var insertItem = Array();//´æ´¢¹ÜÀíÔ±ÊäÈëµÄµÀ¾ßÊôÐÔ11var insertItemName = Array();//´æ´¢¹ÜÀíÔ±ÊäÈëµÄµÀ¾ßÊôÐÔÃû³Æ12var aaa = "#fUI/UIWindow4/PQRank/rank/gold#";13var xxx = "#fUI/UIWindow.img/Shop/meso#";14var eff4 = "#fUI/Basic/BtHide3/mouseOver/0#";15function start() {16 status = -1;17 action(1, 0, 0);18}19function action(mode, type, selection) {20 if (status == 0 && mode == 0) {21 cm.sendOk("×£ÄúÓÎÏ·Óä¿ì!!!");22 cm.dispose();23 return;24 }25 if (mode == 1) {26 status++;27 } else {28 status--;29 }30 if (status == 0) {31 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÄúÒªÌí¼ÓµÄµÀ¾ßID£º", 0, 0, 2100000000);32 } else if (status == 1) {33 itemid = selection;34 insertItem.push(itemid)//itemid35 insertItemName.push("µÀ¾ßID")//±¸×¢36 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÁ¦Á¿", 0, 0, 30000);37 } else if (status == 2) {38 insertItem.push(selection)39 insertItemName.push("Á¦Á¿")40 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÃô½Ý", 0, 0, 30000)41 } else if (status == 3) {42 insertItem.push(selection)//dex43 insertItemName.push("Ãô½Ý")44 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÖÇÁ¦", 0, 0, 30000)45 } else if (status == 4) {46 insertItem.push(selection)//int47 insertItemName.push("ÖÇÁ¦")48 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÔËÆø", 0, 0, 30000)49 } else if (status == 5) {50 insertItem.push(selection)//luk51 insertItemName.push("ÔËÆø")52 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëHP", 0, 0, 30000)53 } else if (status == 6) {54 insertItem.push(selection)//hp55 insertItemName.push("hp")56 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëMP", 0, 0, 30000)57 } else if (status == 7) {58 insertItem.push(selection)//mp59 insertItemName.push("mp")60 cm.sendGetNumber("#rÇëÊäÈëÎïÀí¹¥»÷Á¦", 0, 0, 30000)61 } else if (status == 8) {62 insertItem.push(selection)//ÎïÀí¹¥»÷Á¦63 insertItemName.push("ÎïÀí¹¥»÷Á¦")64 cm.sendGetNumber("#rÇëÊäÈëħ·¨¹¥»÷Á¦", 0, 0, 30000)65 } else if (status == 9) {66 insertItem.push(selection)//ħ·¨¹¥»÷Á¦67 insertItemName.push("ħ·¨¹¥»÷Á¦")68 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÎïÀí·ÀÓùÁ¦", 0, 0, 30000)69 } else if (status == 10) {70 insertItem.push(selection)//ÎïÀí·ÀÓùÁ¦71 insertItemName.push("ÎïÀí·ÀÓùÁ¦")72 cm.sendGetNumber("ħ·¨·ÀÓùÁ¦", 0, 0, 30000)73 } else if (status == 11) {74 insertItem.push(selection)//ħ·¨·ÀÓùÁ¦75 insertItemName.push("ħ·¨·ÀÓùÁ¦")76 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÃüÖÐÂÊ", 0, 0, 30000)77 } else if (status == 12) {78 insertItem.push(selection)//ÃüÖÐÂÊ79 insertItemName.push("ÃüÖÐÂÊ")80 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈë»Ø±ÜÂÊ", 0, 0, 30000)81 } else if (status == 13) {82 insertItem.push(selection)//»Ø±ÜÂÊ83 insertItemName.push("»Ø±ÜÂÊ")84 cm.sendGetNumber("Òƶ¯ËÙ¶È", 0, 0, 30000)85 } else if (status == 14) {86 insertItem.push(selection)//Òƶ¯ËÙ¶È87 insertItemName.push("Òƶ¯ËÙ¶È")88 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÌøÔ¾Á¦", 0, 0, 100)89 } else if (status == 15) {90 insertItem.push(selection)//ÌøÔ¾Á¦91 insertItemName.push("ÌøÔ¾Á¦")92 //cm.sendSimple("ÊÇ·ñËø¶¨×°±¸?#b\r\n#L0#²»Ëø¶¨#l\r\n#L1#Ëø¶¨#l");93 cm.sendGetNumber("¿ÉÉý¼¶´ÎÊý", 0, 0, 100);94 } else if (status == 16) {95 insertItem.push(selection)//ÌøÔ¾Á¦96 insertItemName.push("¿ÉÉý¼¶´ÎÊý");97 cm.sendGetNumber("Í»ÆÆÉÏÏÞ", 0, 0, 99999999);98 } else if (status == 17) {99 insertItem.push(selection)//Í»ÆÆÉÏÏÞ100 insertItemName.push("Í»ÆÆÉÏÏÞ");101 cm.sendGetNumber("DZÄÜ1£¨Ïêϸ´úÂëÇëË÷Òª£¬²»ÖªÐ´0£©", 0, 0, 99999999);102 } else if (status == 18) {103 insertItem.push(selection)//DZÄÜ104 insertItemName.push("DZÄÜ1");105 cm.sendGetNumber("DZÄÜ2£¨Ïêϸ´úÂëÇëË÷Òª£¬²»ÖªÐ´0£©", 0, 0, 99999999);106 } else if (status == 19) {107 insertItem.push(selection)//DZÄÜ108 insertItemName.push("DZÄÜ2");109 cm.sendGetNumber("DZÄÜ3£¨Ïêϸ´úÂëÇëË÷Òª£¬²»ÖªÐ´0£©", 0, 0, 99999999);110 } else if (status == 20) {111 insertItem.push(selection)//DZÄÜ112 insertItemName.push("DZÄÜ3");113 cm.sendGetNumber("¸½¼ÓDZÄÜ1£¨Ïêϸ´úÂëÇëË÷Òª£¬²»ÖªÐ´0£©", 0, 0, 99999999);114 } else if (status == 21) {115 insertItem.push(selection)//DZÄÜ116 insertItemName.push("¸½¼ÓDZÄÜ1");117 cm.sendGetNumber("¸½¼ÓDZÄÜ2£¨Ïêϸ´úÂëÇëË÷Òª£¬²»ÖªÐ´0£©", 0, 0, 99999999);118 } else if (status == 22) {119 insertItem.push(selection)//DZÄÜ120 insertItemName.push("¸½¼ÓDZÄÜ2");121 cm.sendGetNumber("¸½¼ÓDZÄÜ3£¨Ïêϸ´úÂëÇëË÷Òª£¬²»ÖªÐ´0£©", 0, 0, 99999999);122 } else if (status == 23) {123 insertItem.push(selection)//DZÄÜ124 insertItemName.push("¸½¼ÓDZÄÜ3");125 cm.sendGetNumber("ÐǼ¶", 0, 0, 20);126 } else if (status == 24) {127 insertItem.push(selection)//ÐǼ¶128 insertItemName.push("ÐǼ¶");129 cm.sendGetNumber("ÒªÇóµÈ¼¶", 0, 0, 250);130 } else if (status == 25) {131 insertItem.push(selection)//ÒªÇóµÈ¼¶132 insertItemName.push("ÒªÇóµÈ¼¶");133 cm.sendGetNumber("¾íÖáЧ¹û£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);134 } else if (status == 26) {135 insertItem.push(selection)//¾íÖáЧ¹û136 insertItemName.push("¾íÖáЧ¹û");137 cm.sendGetNumber("BOSS°Ù·Ö±ÈÉ˺¦£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);138 } else if (status == 27) {139 insertItem.push(selection)//BOSS°Ù·Ö±ÈÉ˺¦140 insertItemName.push("BOSS°Ù·Ö±ÈÉ˺¦");141 cm.sendGetNumber("×ÜÉ˺¦°Ù·Ö±È£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);142 } else if (status == 28) {143 insertItem.push(selection)//×ÜÉ˺¦°Ù·Ö±È144 insertItemName.push("×ÜÉ˺¦°Ù·Ö±È");145 cm.sendGetNumber("È«ÊôÐԼӳɣ¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);146 } else if (status == 29) {147 insertItem.push(selection)//È«ÊôÐÔ¼Ó³É148 insertItemName.push("È«ÊôÐÔ¼Ó³É");149 cm.sendGetNumber("¿ÉÓüôµ¶´ÎÊý£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);150 } else if (status == 30) {151 insertItem.push(-1)//¼ôµ¶¶îÍâÉý¼¶´ÎÊý152 insertItemName.push("¿ÉÓüôµ¶´ÎÊý");153 cm.sendGetNumber("ÊÖ¼¼", 0, 0, 30000);154 } else if (status == 31) {155 insertItem.push(selection)//ÊÖ¼¼156 insertItemName.push("ÊÖ¼¼");157 cm.sendGetNumber("µÀ¾ß¾­ÑéÖµ£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);158 } else if (status == 32) {159 insertItem.push(selection)//µÀ¾ß¾­ÑéÖµ160 insertItemName.push("µÀ¾ß¾­ÑéÖµ");161 cm.sendGetNumber("·âÓ¡µÀ¾ßµÈ¼¶", 0, 0, 3);162 } else if (status == 33) {163 insertItem.push(selection)//·âÓ¡µÀ¾ßµÈ¼¶164 insertItemName.push("·âÓ¡µÀ¾ßµÈ¼¶");165 cm.sendGetNumber("·âÓ¡µÀ¾ß¾­ÑéÖµ£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);166 } else if (status == 34) {167 insertItem.push(0)//·âÓ¡µÀ¾ß¾­ÑéÖµ168 insertItemName.push("·âÓ¡µÀ¾ß¾­ÑéÖµ");169 cm.sendGetText("µÀ¾ßËùÓÐȨÈË£º");170 } else if (status == 35) {171 insertItem.push(cm.getText())//µÀ¾ßËùÓÐȨÈË172 insertItemName.push("µÀ¾ßËùÓÐȨÈË");173 cm.sendGetNumber("ÒѾ­Éý¼¶´ÎÊý£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);174 } else if (status == 36) {175 insertItem.push(selection)//ÒѾ­Éý¼¶´ÎÊý176 insertItemName.push("ÒѾ­Éý¼¶´ÎÊý");177 cm.sendGetNumber("ÆäËü£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);178 } else if (status == 37) {179 insertItem.push(selection)//ÆäËü180 insertItemName.push("ÆäËü");181 cm.sendGetNumber("·ÀÓù°Ù·Ö±È£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);182 } else if (status == 38) {183 insertItem.push(selection)//·ÀÓù°Ù·Ö±È184 insertItemName.push("·ÀÓù°Ù·Ö±È");185 cm.sendGetNumber("½ð´¸×Ó´ÎÊý£¨Õâ¸öд0¼´¿É£¬²»ÒªÐ´ÆäËü£©", 0, 0, 0);186 } else if (status == 39) {187 insertItem.push(selection)//½ð´¸×Ó´ÎÊý188 insertItemName.push("½ð´¸×Ó´ÎÊý");189 var text = "ÔÙÈ·ÈÏÒ»ÏÂÄú¶¨ÖƵÄ×°±¸ÊôÐÔ:\r\n#b";190 for (var i = 0; i < insertItem.length; i++) {191 text += "" + insertItemName[i] + " : " + insertItem[i] + "\r\n"192 }193 text += insertItem.length + "\r\n#e#rÄúÈ·¶¨ÒÔÉϵÄ×°±¸ÊôÐÔÕýÈ·Âð£¿"194 cm.sendNextS(text, 3)195 } else if (status == 40) {196 cm.sendSimple("ÇëÑ¡Ôñ½»Ò×µÄÀàÐÍ£º\r\n#L0# " + xxx + " #e#r ½ð±Ò#n#k#l #L1# " + xxx + " #e#r µãȯ#n#k#l #L2# " + xxx + " #e#d Óà¶î#n#k#l");197 } else if (status == 41) {//´æÈëÊý¾Ý¿â198 tradetype = selection;199 cm.sendGetNumber("ÇëÊäÈëÄúÏëÒª··ÂôµÄ¼Û¸ñ£º", 0, 0, 2100000000);200 } else if (status == 42) {201 ItemPrice = selection;202 var insertEquipData = cm.getConnection().prepareStatement("INSERT INTO cashtradesystem(id,cid,itemid,itemtype,tradeType,itemPrice,str,dex,ints,luk,hp,mp,watk,matk,wdef,mdef,acc,avoid,speed,jump,upgradeSlots,limitBreak,potential1,potential2,potential3,potential4,potential5,potential6,enhance,reqLevel,yggdrasilWisdom,bossDamage,totalDamage,allStat,karmaCount,hands,ItemEXP,sealedlevel,sealedExp,Owner,level,expiredate,ignorePDR,ViciousHammer) VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"); // ÔØÈëÊý¾Ý203 insertEquipData.setString(1, null);//id×Ô¶¯µÝÔö204 insertEquipData.setString(2, -1);//Èç¹ûcidÊÇ-1¾ÍÊǹÜÀíÔ±Ôö¼ÓµÄ205 insertEquipData.setString(3, itemid);//206 insertEquipData.setString(4, 0);//itemtype207 insertEquipData.setString(5, tradetype);//tradeType208 insertEquipData.setString(6, selection);//itemPrice209 insertEquipData.setString(7, insertItem[1]);210 insertEquipData.setString(8, insertItem[2]);211 insertEquipData.setString(9, insertItem[3]);212 insertEquipData.setString(10, insertItem[4]);213 insertEquipData.setString(11, insertItem[5]);214 insertEquipData.setString(12, insertItem[6]);215 insertEquipData.setString(13, insertItem[7]);216 insertEquipData.setString(14, insertItem[8]);217 insertEquipData.setString(15, insertItem[9]);218 insertEquipData.setString(16, insertItem[10]);219 insertEquipData.setString(17, insertItem[11]);220 insertEquipData.setString(18, insertItem[12]);221 insertEquipData.setString(19, insertItem[13]);222 insertEquipData.setString(20, insertItem[14]);223 insertEquipData.setString(21, insertItem[15]);224 insertEquipData.setString(22, insertItem[16]);225 insertEquipData.setString(23, insertItem[17]);226 insertEquipData.setString(24, insertItem[18]);227 insertEquipData.setString(25, insertItem[19]);228 insertEquipData.setString(26, insertItem[20]);229 insertEquipData.setString(27, insertItem[21]);230 insertEquipData.setString(28, insertItem[22]);231 insertEquipData.setString(29, insertItem[23]);232 insertEquipData.setString(30, insertItem[24]);233 insertEquipData.setString(31, insertItem[25]);234 insertEquipData.setString(32, insertItem[26]);235 insertEquipData.setString(33, insertItem[27]);236 insertEquipData.setString(34, insertItem[28]);237 insertEquipData.setString(35, insertItem[29]);238 insertEquipData.setString(36, insertItem[30]);239 insertEquipData.setString(37, insertItem[31]);240 insertEquipData.setString(38, insertItem[32]);241 insertEquipData.setString(39, insertItem[33]);242 insertEquipData.setString(40, insertItem[34]);243 insertEquipData.setString(41, insertItem[35]);244 insertEquipData.setString(42, insertItem[36]);245 insertEquipData.setString(43, insertItem[37]);246 insertEquipData.setString(44, insertItem[38]);247 insertEquipData.executeUpdate(); //¸üÐÂ248 cm.sendOk("¹§Ï²ÄúÌí¼Ó³É¹¦£¡")249 cm.dispose();250 }251}...

Full Screen

Full Screen

state-operators.insert-item.lint.ts

Source:state-operators.insert-item.lint.ts Github

copy

Full Screen

...13 strs: ['1', '2', '3'],14 bools: [true, false]15 };16 patch<Original>({ nums: insertItem<number>(123) })(original); // $ExpectType Original17 patch<Original>({ nums: insertItem(123) })(original); // $ExpectType Original18 patch<Original>({ nums: insertItem(0) })(original); // $ExpectType Original19 patch<Original>({ nums: insertItem<number>(123, 0) })(original); // $ExpectType Original20 patch<Original>({ nums: insertItem(123, 0) })(original); // $ExpectType Original21 patch<Original>({ nums: insertItem(0, 0) })(original); // $ExpectType Original22 patch<Original>({ nums: insertItem(null!) })(original); // $ExpectType Original23 patch<Original>({ nums: insertItem(undefined!) })(original); // $ExpectType Original24 patch<Original>({ strs: insertItem<string>('123') })(original); // $ExpectType Original25 patch<Original>({ strs: insertItem('123') })(original); // $ExpectType Original26 patch<Original>({ strs: insertItem('') })(original); // $ExpectType Original27 patch<Original>({ strs: insertItem<string>('123', 0) })(original); // $ExpectType Original28 patch<Original>({ strs: insertItem('123', 0) })(original); // $ExpectType Original29 patch<Original>({ strs: insertItem('', 0) })(original); // $ExpectType Original30 patch<Original>({ strs: insertItem(null!) })(original); // $ExpectType Original31 patch<Original>({ strs: insertItem(undefined!) })(original); // $ExpectType Original32 patch<Original>({ bools: insertItem<boolean>(true) })(original); // $ExpectType Original33 patch<Original>({ bools: insertItem<boolean>(true, 0) })(original); // $ExpectType Original34 patch<Original>({ bools: insertItem(true) })(original); // $ExpectType Original35 patch<Original>({ bools: insertItem(true, 0) })(original); // $ExpectType Original36 patch<Original>({ bools: insertItem(false) })(original); // $ExpectType Original37 patch<Original>({ bools: insertItem(false, 0) })(original); // $ExpectType Original38 patch<Original>({ bools: insertItem(null!) })(original); // $ExpectType Original39 patch<Original>({ bools: insertItem(undefined!) })(original); // $ExpectType Original40 });41 it('should have the following valid complex usage', () => {42 interface Stock {43 beer: Beer[];44 controller: string[];45 nestedStock?: {46 wine: Wine[];47 nestedStock?: {48 whiskey: Whiskey[];49 };50 };51 }52 interface Beer {53 name: string;54 quantity: number;55 }56 interface Wine {57 name: string;58 quantity: number;59 }60 interface Whiskey {61 name: string;62 }63 const original: Stock = {64 beer: [65 {66 name: 'Colessi',67 quantity: 1068 },69 {70 name: 'BUNK!',71 quantity: 572 }73 ],74 controller: ['Artur Androsovych', 'Mark Whitfield']75 };76 patch<Stock>({77 beer: insertItem({ name: 'Alchemist', quantity: 10 }),78 controller: insertItem('Max Ivanov'),79 nestedStock: {80 wine: [{ name: 'Centine', quantity: 10 }],81 nestedStock: {82 whiskey: [{ name: 'Jack Daniels' }]83 }84 }85 })(original); // $ExpectType Stock86 patch<Stock>({87 nestedStock: patch({88 wine: insertItem({ name: 'Chablis', quantity: 20 }),89 nestedStock: patch({90 whiskey: insertItem({ name: 'Chivas' })91 })92 })93 })(original); // $ExpectType Stock94 });95 it('should not accept the following usages', () => {96 interface Original {97 nums: number[];98 strs: string[];99 bools: boolean[];100 }101 const original: Original = {102 nums: [1, 2, 3],103 strs: ['1', '2', '3'],104 bools: [true, false]105 };106 patch<Original>({ nums: insertItem('1') })(original); // $ExpectError107 patch<Original>({ nums: insertItem(true) })(original); // $ExpectError108 patch<Original>({ nums: insertItem([]) })(original); // $ExpectError109 patch<Original>({ nums: insertItem({}) })(original); // $ExpectError110 patch<Original>({ nums: insertItem<string>('1') })(original); // $ExpectError111 patch<Original>({ nums: insertItem<boolean>(true) })(original); // $ExpectError112 patch<Original>({ nums: insertItem<number[]>([]) })(original); // $ExpectError113 patch<Original>({ nums: insertItem<object>({}) })(original); // $ExpectError114 patch<Original>({ strs: insertItem(1) })(original); // $ExpectError115 patch<Original>({ strs: insertItem(true) })(original); // $ExpectError116 patch<Original>({ strs: insertItem([]) })(original); // $ExpectError117 patch<Original>({ strs: insertItem({}) })(original); // $ExpectError118 patch<Original>({ strs: insertItem<number>(1) })(original); // $ExpectError119 patch<Original>({ strs: insertItem<boolean>(true) })(original); // $ExpectError120 patch<Original>({ strs: insertItem<number[]>([]) })(original); // $ExpectError121 patch<Original>({ strs: insertItem<object>({}) })(original); // $ExpectError122 patch<Original>({ bools: insertItem(1) })(original); // $ExpectError123 patch<Original>({ bools: insertItem('1') })(original); // $ExpectError124 patch<Original>({ bools: insertItem([]) })(original); // $ExpectError125 patch<Original>({ bools: insertItem({}) })(original); // $ExpectError126 patch<Original>({ bools: insertItem<number>(1) })(original); // $ExpectError127 patch<Original>({ bools: insertItem<string>('1') })(original); // $ExpectError128 patch<Original>({ bools: insertItem<number[]>([]) })(original); // $ExpectError129 patch<Original>({ bools: insertItem<object>({}) })(original); // $ExpectError130 });...

Full Screen

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var stf = require('devicefarmer-stf-client');2var client = stf.connect({3});4client.insertItem({5}, function(err, res) {6 if (err) {7 console.log('Error: ' + err);8 } else {9 console.log('Result: ' + res);10 }11});12var stf = require('devicefarmer-stf-client');13var client = stf.connect({14});15client.removeItem({16}, function(err, res) {17 if (err) {18 console.log('Error: ' + err);19 } else {20 console.log('Result: ' + res);21 }22});23var stf = require('devicefarmer-stf-client');24var client = stf.connect({25});26client.listItems(function(err, res) {27 if (err) {28 console.log('Error: ' + err);29 } else {30 console.log('Result: ' + res);31 }32});33var stf = require('devicefarmer-stf-client');34var client = stf.connect({35});36client.listChannels(function(err, res) {37 if (err) {38 console.log('Error: ' + err);39 } else {40 console.log('Result: ' + res);41 }42});43var stf = require('devicefarmer-stf-client');44var client = stf.connect({

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var devicefarmer = require('devicefarmer-stf');2var stf = new devicefarmer.STF({3});4var device = new devicefarmer.Device(stf);5var serial = "emulator-5554";6device.insertItem(serial, {7}, function (err, data) {8 if (err) {9 console.log(err);10 } else {11 console.log(data);12 }13});14var devicefarmer = require('devicefarmer-stf');15var stf = new devicefarmer.STF({16});17var device = new devicefarmer.Device(stf);18var serial = "emulator-5554";19device.insertItem(serial, {20}, function (err, data) {21 if (err) {22 console.log(err);23 } else {24 console.log(data);25 }26});27var devicefarmer = require('devicefarmer-stf');28var stf = new devicefarmer.STF({29});30var device = new devicefarmer.Device(stf);31var serial = "emulator-5554";32device.insertItem(serial, {33}, function (err, data) {34 if (err) {35 console.log(err);36 } else {37 console.log(data);38 }39});40var devicefarmer = require('devicefarmer-stf');41var stf = new devicefarmer.STF({42});43var device = new devicefarmer.Device(stf);44var serial = "emulator-5554";45device.insertItem(serial, {46}, function (err, data) {47 if (err) {48 console.log(err);49 } else {50 console.log(data);51 }52});

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var insertItem = require('devicefarmer-stf').insertItem;2var item = {3};4insertItem(item, function (err, result) {5 if (err) {6 console.log('Error: ', err);7 } else {8 console.log('Success: ', result);9 }10});11var updateItem = require('devicefarmer-stf').updateItem;12var item = {13};14updateItem(item, function (err, result) {15 if (err) {16 console.log('Error: ', err);17 } else {18 console.log('Success: ', result);19 }20});21var deleteItem = require('devicefarmer-stf').deleteItem;22var item = {23};24deleteItem(item, function (err, result) {25 if (err) {26 console.log('Error: ', err);27 } else {28 console.log('Success: ', result);29 }30});31var getDevices = require('devicefarmer-stf').getDevices;32getDevices(function (err, result) {33 if (err) {34 console.log('Error: ', err);35 } else {36 console.log('Success: ', result);37 }38});

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var devicefarmer = require('devicefarmer-stf-client');2var client = devicefarmer.createClient({3});4client.insertItem('item', function(err, item) {5if (err) {6console.log(err);7} else {8console.log(item);9}10});11var devicefarmer = require('devicefarmer-stf-client');12var client = devicefarmer.createClient({13});14client.insertItem('item', function(err, item) {15if (err) {16console.log(err);17} else {18console.log(item);19}20});21insertItem(item, callback)22getDevices(callback)23getDevice(serial, callback)24deleteDevice(serial, callback)25updateDevice(serial, callback)26getDeviceStatus(serial, callback)27getDeviceOwner(serial, callback)28setDeviceOwner(serial, owner, callback)

Full Screen

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1var client = require('devicefarmer-stf-client');2var device = client.getDevice('device-serial');3device.insertItem('test.jpg');4var client = require('devicefarmer-stf-client');5var device = client.getDevice('device-serial');6device.insertItem('test.jpg');7var client = require('devicefarmer-stf-client');8var device = client.getDevice('device-serial');9device.insertItem('test.jpg');10var client = require('devicefarmer-stf-client');11var device = client.getDevice('device-serial');12device.insertItem('test.jpg');13var client = require('devicefarmer-stf-client');14var device = client.getDevice('device-serial');15device.insertItem('test.jpg');16var client = require('devicefarmer-stf-client');17var device = client.getDevice('device-serial');18device.insertItem('test.jpg');19var client = require('devicefarmer-stf-client');20var device = client.getDevice('device-serial');21device.insertItem('test.jpg');

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run devicefarmer-stf automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful