How to use addWhiteListedMethod method of MockConfigurationBuilder class

Best Mockery code snippet using MockConfigurationBuilder.addWhiteListedMethod

MockConfigurationBuilder.php

Source:MockConfigurationBuilder.php Github

copy

Full Screen

...66 {67 $this->blackListedMethods = $blackListedMethods;68 return $this;69 }70 public function addWhiteListedMethod($whiteListedMethod)71 {72 $this->whiteListedMethods[] = $whiteListedMethod;73 return $this;74 }75 public function addWhiteListedMethods(array $whiteListedMethods)76 {77 foreach ($whiteListedMethods as $method) {78 $this->addWhiteListedMethod($method);79 }80 return $this;81 }82 public function setWhiteListedMethods(array $whiteListedMethods)83 {84 $this->whiteListedMethods = $whiteListedMethods;85 return $this;86 }87 public function setInstanceMock($instanceMock)88 {89 $this->instanceMock = (bool) $instanceMock;90 }91 public function setParameterOverrides(array $overrides)92 {...

Full Screen

Full Screen

addWhiteListedMethod

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$mockConfigurationBuilder = new MockConfigurationBuilder();2$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method1");3$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method2");4$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method3");5$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method4");6$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method5");7$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method6");8$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method7");9$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method8");10$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method9");11$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method10");12$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method11");13$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method12");14$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method13");15$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method14");16$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method15");17$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method16");18$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method17");19$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method18");20$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method19");21$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method20");22$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method21");23$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method22");24$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method23");25$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method24");26$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method25");27$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method26");28$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method27");29$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method28");30$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method29");31$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method30");32$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method31");33$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method32");34$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method33");35$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method34");36$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("method

Full Screen

Full Screen

addWhiteListedMethod

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$mockConfigurationBuilder = new MockConfigurationBuilder();2$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("get");3$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("post");4$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("put");5$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("delete");6$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("head");7$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("patch");8$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("options");9$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("trace");10$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("connect");11$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("get");12$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("post");13$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("put");14$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("delete");15$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("head");16$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("patch");17$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("options");18$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("trace");19$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("connect");20$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("get");21$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("post");22$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("put");23$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("delete");24$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("head");25$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("patch");26$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("options");27$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("trace");28$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("connect");29$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("get");30$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("post");31$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("put");32$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("delete");33$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("head");34$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("patch");35$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("options");36$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("trace");37$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("connect");38$mockConfigurationBuilder->addWhiteListedMethod("get");

Full Screen

Full Screen

addWhiteListedMethod

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();2$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');3$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');4$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();5$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');6$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');7$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();8$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');9$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');10$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();11$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');12$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');13$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();14$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');15$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');16$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();17$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');18$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');19$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();20$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');21$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');22$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();23$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');24$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');25$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();26$mockBuilder->addWhiteListedMethod('foo');27$mockBuilder->addWhiteListedMethod('bar');

Full Screen

Full Screen

addWhiteListedMethod

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$builder = new MockConfigurationBuilder();2$builder->addWhiteListedMethod("myMethod");3$builder->addWhiteListedMethod("myMethod2");4$builder->addWhiteListedMethod("myMethod3");5$builder->addWhiteListedMethod("myMethod4");6$builder->addWhiteListedMethod("myMethod5");7$builder->addWhiteListedMethod("myMethod6");8$builder->addWhiteListedMethod("myMethod7");9$builder->addWhiteListedMethod("myMethod8");10$builder->addWhiteListedMethod("myMethod9");11$builder->addWhiteListedMethod("myMethod10");12$builder->addWhiteListedMethod("myMethod11");13$builder->addWhiteListedMethod("myMethod12");14$builder->addWhiteListedMethod("myMethod13");15$builder->addWhiteListedMethod("myMethod14");16$builder->addWhiteListedMethod("myMethod15");17$builder->addWhiteListedMethod("myMethod16");18$builder->addWhiteListedMethod("myMethod17");19$builder->addWhiteListedMethod("myMethod18");20$builder->addWhiteListedMethod("myMethod19");21$builder->addWhiteListedMethod("myMethod20");22$builder->addWhiteListedMethod("myMethod21");23$builder->addWhiteListedMethod("myMethod22");24$builder->addWhiteListedMethod("myMethod23");25$builder->addWhiteListedMethod("myMethod24");26$builder->addWhiteListedMethod("myMethod25");27$builder->addWhiteListedMethod("myMethod26");28$builder->addWhiteListedMethod("myMethod27");29$builder->addWhiteListedMethod("myMethod28");30$builder->addWhiteListedMethod("myMethod29");31$builder->addWhiteListedMethod("myMethod30");32$builder->addWhiteListedMethod("myMethod31");33$builder->addWhiteListedMethod("myMethod32");34$builder->addWhiteListedMethod("myMethod33");35$builder->addWhiteListedMethod("myMethod34");36$builder->addWhiteListedMethod("myMethod35");37$builder->addWhiteListedMethod("myMethod36");38$builder->addWhiteListedMethod("myMethod37");39$builder->addWhiteListedMethod("my

Full Screen

Full Screen

addWhiteListedMethod

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$mockBuilder = new MockConfigurationBuilder();2$mockBuilder->addWhiteListedMethod('add');3$mockBuilder->addWhiteListedMethod('sub');4$mockBuilder->addWhiteListedMethod('mul');5$mockBuilder->addWhiteListedMethod('div');6$mockBuilder->addWhiteListedMethod('mod');7$mockBuilder->addWhiteListedMethod('pow');8$mockBuilder->addWhiteListedMethod('root');9$mockBuilder->addWhiteListedMethod('log');10$mockBuilder->addWhiteListedMethod('abs');11$mockBuilder->addWhiteListedMethod('neg');12$mockBuilder->addWhiteListedMethod('fac');13$mockBuilder->addWhiteListedMethod('sin');14$mockBuilder->addWhiteListedMethod('cos');15$mockBuilder->addWhiteListedMethod('tan');16$mockBuilder->addWhiteListedMethod('cot');17$mockBuilder->addWhiteListedMethod('sec');18$mockBuilder->addWhiteListedMethod('cosec');19$mockBuilder->addWhiteListedMethod('sinh');20$mockBuilder->addWhiteListedMethod('cosh');21$mockBuilder->addWhiteListedMethod('tanh');22$mockBuilder->addWhiteListedMethod('coth');23$mockBuilder->addWhiteListedMethod('sech');24$mockBuilder->addWhiteListedMethod('cosech');25$mockBuilder->addWhiteListedMethod('asin');26$mockBuilder->addWhiteListedMethod('acos');27$mockBuilder->addWhiteListedMethod('atan');28$mockBuilder->addWhiteListedMethod('acot');29$mockBuilder->addWhiteListedMethod('asec');30$mockBuilder->addWhiteListedMethod('acosec');31$mockBuilder->addWhiteListedMethod('asinh');32$mockBuilder->addWhiteListedMethod('acosh');33$mockBuilder->addWhiteListedMethod('atanh');34$mockBuilder->addWhiteListedMethod('acoth');35$mockBuilder->addWhiteListedMethod('asech');36$mockBuilder->addWhiteListedMethod('acosech');37$mockBuilder->addWhiteListedMethod('exp');38$mockBuilder->addWhiteListedMethod('log');39$mockBuilder->addWhiteListedMethod('log10');40$mockBuilder->addWhiteListedMethod('log2

Full Screen

Full Screen

addWhiteListedMethod

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1use PHPUnit\Framework\TestCase;2use PHPUnit\Framework\MockObject\MockObject;3use PHPUnit\Framework\MockObject\MockConfigurationBuilder;4{5 public function testAddWhiteListedMethod()6 {7 $mock = $this->getMockBuilder(TestClass::class)8 ->addWhiteListedMethod('method')9 ->getMock();10 }11}12use PHPUnit\Framework\TestCase;13use PHPUnit\Framework\MockObject\MockObject;14use PHPUnit\Framework\MockObject\MockConfigurationBuilder;15{16 public function testAddBlackListedMethod()17 {18 $mock = $this->getMockBuilder(TestClass::class)19 ->addBlackListedMethod('method')20 ->getMock();21 }22}23use PHPUnit\Framework\TestCase;24use PHPUnit\Framework\MockObject\MockObject;25use PHPUnit\Framework\MockObject\MockConfigurationBuilder;26{27 public function testAddBlackListedFunction()28 {29 $mock = $this->getMockBuilder(TestClass::class)30 ->addBlackListedFunction('method')31 ->getMock();32 }33}34use PHPUnit\Framework\TestCase;35use PHPUnit\Framework\MockObject\MockObject;36use PHPUnit\Framework\MockObject\MockConfigurationBuilder;37{38 public function testAddBlackListedStaticMethod()39 {40 $mock = $this->getMockBuilder(TestClass::class)41 ->addBlackListedStaticMethod('method')42 ->getMock();43 }44}45use PHPUnit\Framework\TestCase;46use PHPUnit\Framework\MockObject\MockObject;47use PHPUnit\Framework\MockObject\MockConfigurationBuilder;48{49 public function testAddBlackListedGlobalFunction()50 {51 $mock = $this->getMockBuilder(TestClass::class)52 ->addBlackListedGlobalFunction('method')53 ->getMock();54 }55}

Full Screen

Full Screen

addWhiteListedMethod

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1$configurationBuilder = new MockConfigurationBuilder();2$configurationBuilder->addWhiteListedMethod('getSomething');3$configurationBuilder->addWhiteListedMethod('setSomething');4$configurationBuilder->addWhiteListedMethod('doSomething');5$configurationBuilder->addWhiteListedMethod('hasSomething');6$configurationBuilder->addWhiteListedMethod('isSomething');7$configurationBuilder->addWhiteListedMethod('something');8$configuration = new MockConfiguration();9$configuration->addWhiteListedMethod('getSomething');10$configuration->addWhiteListedMethod('setSomething');11$configuration->addWhiteListedMethod('doSomething');12$configuration->addWhiteListedMethod('hasSomething');13$configuration->addWhiteListedMethod('isSomething');14$configuration->addWhiteListedMethod('something');15$configurationBuilder = new MockConfigurationBuilder();16$configurationBuilder->setWhiteListedMethods(array('getSomething', 'setSomething', 'doSomething', 'hasSomething', 'isSomething', 'something'));17$configuration = new MockConfiguration();18$configuration->setWhiteListedMethods(array('getSomething', 'setSomething', 'doSomething', 'hasSomething', 'isSomething', 'something'));19$configurationBuilder = new MockConfigurationBuilder();20$configurationBuilder->addBlackListedMethod('getSomething');21$configurationBuilder->addBlackListedMethod('setSomething');22$configurationBuilder->addBlackListedMethod('doSomething');23$configurationBuilder->addBlackListedMethod('hasSomething');24$configurationBuilder->addBlackListedMethod('isSomething');25$configurationBuilder->addBlackListedMethod('something');26$configuration = new MockConfiguration();27$configuration->addBlackListedMethod('getSomething');28$configuration->addBlackListedMethod('setSomething');29$configuration->addBlackListedMethod('doSomething');30$configuration->addBlackListedMethod('hasSomething');

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Mockery automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Trigger addWhiteListedMethod code on LambdaTest Cloud Grid

Execute automation tests with addWhiteListedMethod on a cloud-based Grid of 3000+ real browsers and operating systems for both web and mobile applications.

Test now for Free

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful