How to use WebSocketServerConfigParser class of com.consol.citrus.websocket.config.annotation package

Best Citrus code snippet using com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser

Source:WebSocketClientConfigParserTest.java Github

copy

Full Screen

...103 Assert.assertEquals(validators.get("http.server").getClass(), HttpServerConfigParser.class);104 Assert.assertNotNull(validators.get("websocket.client"));105 Assert.assertEquals(validators.get("websocket.client").getClass(), WebSocketClientConfigParser.class);106 Assert.assertNotNull(validators.get("websocket.server"));107 Assert.assertEquals(validators.get("websocket.server").getClass(), WebSocketServerConfigParser.class);108 }109 @Test110 public void testLookupByQualifier() {111 Assert.assertTrue(AnnotationConfigParser.lookup("websocket.client").isPresent());112 }113}...

Full Screen

Full Screen

Source:WebSocketServerConfigParser.java Github

copy

Full Screen

...32/**33 * @author Christoph Deppisch34 * @since 2.535 */36public class WebSocketServerConfigParser extends AbstractAnnotationConfigParser<WebSocketServerConfig, WebSocketServer> {37 /**38 * Constructor matching super.39 * @param referenceResolver40 */41 public WebSocketServerConfigParser(ReferenceResolver referenceResolver) {42 super(referenceResolver);43 }44 @Override45 public WebSocketServer parse(WebSocketServerConfig annotation) {46 WebSocketServerBuilder builder = new WebSocketServerBuilder();47 List<WebSocketEndpoint> webSockets = new ArrayList<>();48 WebSocketConfig[] webSocketConfigs = annotation.webSockets();49 for (WebSocketConfig webSocketConfig : webSocketConfigs) {50 WebSocketServerEndpointConfiguration webSocketConfiguration = new WebSocketServerEndpointConfiguration();51 webSocketConfiguration.setEndpointUri(webSocketConfig.path());52 if (StringUtils.hasText(webSocketConfig.messageConverter())) {53 webSocketConfiguration.setMessageConverter(getReferenceResolver().resolve(webSocketConfig.messageConverter(), WebSocketMessageConverter.class));54 }55 webSocketConfiguration.setTimeout(webSocketConfig.timeout());...

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import org.springframework.context.annotation.Bean;2import org.springframework.context.annotation.Configuration;3import org.springframework.context.annotation.Import;4import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser;5@Import({WebSocketServerConfigParser.class})6public class CitrusConfig {7 public Citrus citrus() {8 return Citrus.newInstance(citrus -> {9 citrus.setSpringContext(this);10 });11 }12}13import org.springframework.context.annotation.Bean;14import org.springframework.context.annotation.Configuration;15import org.springframework.context.annotation.Import;16import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfigParser;17@Import({WebSocketClientConfigParser.class})18public class CitrusConfig {19 public Citrus citrus() {20 return Citrus.newInstance(citrus -> {21 citrus.setSpringContext(this);22 });23 }24}25import org.springframework.context.annotation.Bean;26import org.springframework.context.annotation.Configuration;27import org.springframework.context.annotation.Import;28import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfigParser;29@Import({WebSocketClientConfigParser.class})30public class CitrusConfig {31 public Citrus citrus() {32 return Citrus.newInstance(citrus -> {33 citrus.setSpringContext(this);34 });35 }36}37import org.springframework.context.annotation.Bean;38import org.springframework.context.annotation.Configuration;39import org.springframework.context.annotation.Import;40import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfigParser;41@Import({WebSocketClientConfigParser.class})42public class CitrusConfig {43 public Citrus citrus() {44 return Citrus.newInstance(citrus -> {45 citrus.setSpringContext(this);46 });47 }48}49import org.springframework.context.annotation.Bean;50import org.springframework.context.annotation.Configuration;51import org.springframework.context.annotation.Import;52import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfigParser;

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus;2import com.consol.citrus.annotations.CitrusTest;3import com.consol.citrus.dsl.junit.JUnit4CitrusTestRunner;4import com.consol.citrus.dsl.runner.TestRunner;5import com.consol.citrus.dsl.testng.TestNGCitrusTestRunner;6import com.consol.citrus.http.client.HttpClient;7import com.consol.citrus.message.MessageType;8import com.consol.citrus.testng.CitrusParameters;9import com.consol.citrus.websocket.client.WebSocketClient;10import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfig;11import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfig;12import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser;13import com.consol.citrus.websocket.message.WebSocketMessage;14import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;15import org.springframework.context.annotation.Bean;16import org.springframework.context.annotation.Configuration;17import org.springframework.core.io.ClassPathResource;18import org.springframework.http.HttpStatus;19import org.springframework.web.socket.WebSocketHandler;20public class TestWebSocketServerConfigParser extends JUnit4CitrusTestRunner {21 public void testWebSocketServerConfigParser() {22 WebSocketServerConfigParser parser = new WebSocketServerConfigParser();23 WebSocketServerConfig config = parser.parse(this.getClass().getAnnotation(WebSocketServerConfig.class));24 System.out.println(config);25 }26 public static class Config {27 private WebSocketHandler webSocketHandler;28 public WebSocketServerConfigParser webSocketServerConfigParser() {29 return new WebSocketServerConfigParser();30 }31 public WebSocketClient webSocketClient() {32 return CitrusEndpoints.webSocket()33 .client()34 .build();35 }36 public WebSocketHandler webSocketHandler() {37 return new WebSocketHandler() {38 public void afterConnectionEstablished(WebSocketSession session) throws Exception {39 }40 public void handleMessage(WebSocketSession session, WebSocketMessage<?> message) throws Exception {41 }42 public void handleTransportError(WebSocketSession session, Throwable exception) throws Exception {43 }44 public void afterConnectionClosed(WebSocketSession session, CloseStatus close

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.consol.citrus.annotations.CitrusTest;2import com.consol.citrus.dsl.testng.TestNGCitrusTest;3import com.consol.citrus.testng.CitrusParameters;4import org.testng.annotations.Test;5public class 3 extends TestNGCitrusTest {6 @Test(dataProvider = "citrusParameters")7 @CitrusParameters({"serverConfig"})8 public void 3(com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser serverConfig) {9 }10}11import com.consol.citrus.annotations.CitrusTest;12import com.consol.citrus.dsl.testng.TestNGCitrusTest;13import com.consol.citrus.testng.CitrusParameters;14import org.testng.annotations.Test;15public class 4 extends TestNGCitrusTest {16 @Test(dataProvider = "citrusParameters")17 @CitrusParameters({"serverConfig"})18 public void 4(com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser serverConfig) {19 }20}21import com.consol.citrus.annotations.CitrusTest;22import com.consol.citrus.dsl.testng.TestNGCitrusTest;23import com.consol.citrus.testng.CitrusParameters;24import org.testng.annotations.Test;25public class 5 extends TestNGCitrusTest {26 @Test(dataProvider = "citrusParameters")27 @CitrusParameters({"serverConfig"})28 public void 5(com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser serverConfig) {29 }30}31import com.consol.citrus.annotations.CitrusTest;32import com.consol.citrus.dsl.testng.TestNGCitrusTest;33import com.consol.citrus.testng.CitrusParameters;34import org.testng.annotations.Test;35public class 6 extends TestNGCitrusTest {36 @Test(dataProvider = "cit

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package org.example;2import com.consol.citrus.annotations.CitrusTest;3import com.consol.citrus.dsl.testng.TestNGCitrusTestRunner;4import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser;5import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;6import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;7import org.springframework.context.annotation.Bean;8import org.springframework.context.annotation.Configuration;9import org.springframework.context.annotation.Import;10import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocket;11import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketConfigurer;12import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketHandlerRegistry;13public class WebSocketServerConfigParserTest extends TestNGCitrusTestRunner {14 @Qualifier("webSocketServerConfigParser")15 private WebSocketServerConfigParser webSocketServerConfigParser;16 public void testWebSocketServerConfigParser() {

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;2import org.springframework.context.annotation.Bean;3import org.springframework.context.annotation.Configuration;4import org.springframework.context.annotation.Import;5@Import({ WebSocketServerConfigParser.class })6public class WebSocketServerConfig {7 public WebSocketServerConfigParser webSocketServerConfigParser() {8 return new WebSocketServerConfigParser();9 }10}11package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;12import org.springframework.context.annotation.Bean;13import org.springframework.context.annotation.Configuration;14import org.springframework.context.annotation.Import;15@Import({ WebSocketClientConfigParser.class })16public class WebSocketClientConfig {17 public WebSocketClientConfigParser webSocketClientConfigParser() {18 return new WebSocketClientConfigParser();19 }20}21package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;22import org.springframework.context.annotation.Bean;23import org.springframework.context.annotation.Configuration;24import org.springframework.context.annotation.Import;25@Import({ WebSocketClientConfigParser.class })26public class WebSocketClientConfig {27 public WebSocketClientConfigParser webSocketClientConfigParser() {28 return new WebSocketClientConfigParser();29 }30}31package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;32import org.springframework.context.annotation.Bean;33import org.springframework.context.annotation.Configuration;34import org.springframework.context.annotation.Import;35@Import({ WebSocketServerConfigParser.class })36public class WebSocketServerConfig {37 public WebSocketServerConfigParser webSocketServerConfigParser() {38 return new WebSocketServerConfigParser();39 }40}41package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;42import org.springframework.context.annotation.Bean;43import org.springframework.context.annotation.Configuration;44import org.springframework.context.annotation.Import;45@Import({ WebSocketClientConfigParser.class })46public class WebSocketClientConfig {47 public WebSocketClientConfigParser webSocketClientConfigParser() {48 return new WebSocketClientConfigParser();49 }50}

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket.server;2import org.springframework.context.annotation.Bean;3import org.springframework.context.annotation.Configuration;4import org.springframework.context.annotation.Import;5import org.springframework.web.socket.server.standard.ServerEndpointExporter;6import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser;7@Import(WebSocketServerConfigParser.class)8public class WebSocketServerConfig {9public ServerEndpointExporter serverEndpointExporter() {10return new ServerEndpointExporter();11}12}13package com.consol.citrus.websocket.client;14import org.springframework.context.annotation.Bean;15import org.springframework.context.annotation.Configuration;16import org.springframework.context.annotation.Import;17import org.springframework.web.socket.client.standard.StandardWebSocketClient;18import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfigParser;19@Import(WebSocketClientConfigParser.class)20public class WebSocketClientConfig {21public StandardWebSocketClient standardWebSocketClient() {22return new StandardWebSocketClient();23}24}25package com.consol.citrus.websocket.client;26import org.springframework.context.annotation.Bean;27import org.springframework.context.annotation.Configuration;28import org.springframework.context.annotation.Import;29import org.springframework.web.socket.client.standard.StandardWebSocketClient;30import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfigParser;31@Import(WebSocketClientConfigParser.class)32public class WebSocketClientConfig {33public StandardWebSocketClient standardWebSocketClient() {34return new StandardWebSocketClient();35}36}37package com.consol.citrus.websocket.server;38import org.springframework.context.annotation.Bean;39import org.springframework.context.annotation.Configuration;40import org.springframework.context.annotation.Import;41import org.springframework.web.socket.server.standard.ServerEndpointExporter;42import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser;43@Import(WebSocketServerConfigParser.class)44public class WebSocketServerConfig {45public ServerEndpointExporter serverEndpointExporter() {46return new ServerEndpointExporter();47}48}49package com.consol.citrus.websocket.client;

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;2import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusAnnotations;3import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusXmlTest;4import com.consol.citrus.websocket.client.WebSocketClient;5import com.consol.citrus.websocket.server.WebSocketServer;6import org.testng.annotations.Test;7import java.util.Collections;8public class WebSocketServerConfigParserTest {9 @CitrusXmlTest(name = "WebSocketServerConfigParserTest")10 public void webSocketServerConfigParserTest() {11 CitrusAnnotations.injectEndpoints(this, CitrusAnnotations.getCitrusContext());12 }13 private WebSocketServer server = CitrusAnnotations.createEndpoint(WebSocketServer.class);14 private WebSocketClient client = CitrusAnnotations.createEndpoint(WebSocketClient.class);15 public WebSocketServer getServer() {16 return server;17 }18 public void setServer(WebSocketServer server) {19 this.server = server;20 }21 public WebSocketClient getClient() {22 return client;23 }24 public void setClient(WebSocketClient client) {25 this.client = client;26 }27}28package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;29import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusAnnotations;30import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusXmlTest;31import com.consol.citrus.websocket.client.WebSocketClient;32import com.consol.citrus.websocket.server.WebSocketServer;33import org.testng.annotations.Test;34import java.util.Collections;35public class WebSocketClientConfigParserTest {36 @CitrusXmlTest(name = "WebSocketClientConfigParserTest")37 public void webSocketClientConfigParserTest() {38 CitrusAnnotations.injectEndpoints(this, CitrusAnnotations.getCitrusContext());39 }40 private WebSocketServer server = CitrusAnnotations.createEndpoint(WebSocketServer.class);

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;2import com.consol.citrus.context.TestContext;3import com.consol.citrus.dsl.junit.JUnit4CitrusTest;4import com.consol.citrus.dsl.runner.TestRunner;5import com.consol.citrus.exceptions.CitrusRuntimeException;6import com.consol.citrus.message.MessageType;7import com.consol.citrus.testng.AbstractTestNGUnitTest;8import org.testng.annotations.Test;9import java.io.IOException;10public class WebSocketServerConfigParserTest extends AbstractTestNGUnitTest {11 private WebSocketServerConfigParser parser = new WebSocketServerConfigParser();12 public void testParseWebSocketServerConfig() throws IOException {13 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config.xml");14 }15 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpoint() throws IOException {16 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint.xml");17 }18 @Test(expectedExceptions = CitrusRuntimeException.class)19 public void testParseWebSocketServerConfigWithMissingEndpoint() throws IOException {20 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-missing-endpoint.xml");21 }22 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResource() throws IOException {23 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource.xml");24 }25 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePath() throws IOException {26 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path.xml");27 }28 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePathAndResourceUri() throws IOException {29 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path-and-resource-uri.xml");30 }31 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePathAndResourceUriAndResourceData() throws IOException {32 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path-and-resource-uri-and-resource-data.xml");33 }34 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePathAndResourceUriAndResourceDataAndResourceMediaType() throws IOException {35 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path-and-resource-uri-and-resource-data-and-resource

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket;2import java.util.Map;3import com.consol.citrus.Citrus;4import com.consol.citrus.context.TestContext;5import com.consol.citrus.testng.AbstractTestNGUnitTest;6import org.testng.Assert;7import org.testng.annotations.Test;8public class WebSocketServerConfigParserTest extends AbstractTestNGUnitTest {9 public void testWebSocketServerConfigParser() {10 Citrus citrus = Citrus.newInstance(applicationContext);11 TestContext context = citrus.createTestContext();12 WebSocketServerConfigParser parser = new WebSocketServerConfigParser();13 WebSocketServerConfig config = new WebSocketServerConfigParserTest.TestConfig();14 Map<String, WebSocketServerConfig> beans = parser.parse(config);15 WebSocketServerConfig bean = beans.get("webSocketServerConfig");16 Assert.assertEquals(bean.getPort(), 8080);17 Assert.assertEquals(bean.getEndpointAdapter(), "webSocketEndpointAdapter");18 Assert.assertEquals(bean.getEndpoint(), "webSocketEndpoint");19 Assert.assertEquals(bean.getEndpointConfiguration(), "webSocketEndpointConfiguration");20 Assert.assertEquals(bean.getTimeout(), 10000L);21 Assert.assertEquals(bean.getEndpointInterceptor(), "webSocketEndpointInterceptor");22 Assert.assertEquals(bean.getEndpointPath(), "/test");23 Assert.assertEquals(bean.getSubProtocols(), "sub-protocol");24 Assert.assertEquals(bean.getSupportedExtensions(), "extension");25 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeHandler(), "handshakeHandler");26 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeInterceptor(), "handshakeInterceptor");27 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandler(), "webSocketHandler");28 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandlerDecoratorFactory(), "webSocketHandlerDecoratorFactory");29 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandlerDecorator(), "webSocketHandlerDecorator");30 Assert.assertEquals(bean.getTaskScheduler(), "taskScheduler");31 Assert.assertEquals(bean.getTaskExecutor(), "taskExecutor");32 Assert.assertEquals(bean.getApplicationEventPublisher(), "applicationEventPublisher");33 Assert.assertEquals(bean.getApplicationListener(), "applicationListener");34 Assert.assertEquals(bean.getExceptionResolver(), "exceptionResolver");35 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeFailureExceptionResolver(), "handshakeFailureExceptionResolver");36 private WebSocketServer server = CitrusAnnotations.createEndpoint(WebSocketServer.class);

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;2import com.consol.citrus.context.TestContext;3import com.consol.citrus.dsl.junit.JUnit4CitrusTest;4import com.consol.citrus.dsl.runner.TestRunner;5import com.consol.citrus.exceptions.CitrusRuntimeException;6import com.consol.citrus.message.MessageType;7import com.consol.citrus.testng.AbstractTestNGUnitTest;8import org.testng.annotations.Test;9import java.io.IOException;10public class WebSocketServerConfigParserTest extends AbstractTestNGUnitTest {11 private WebSocketServerConfigParser parser = new WebSocketServerConfigParser();12 public void testParseWebSocketServerConfig() throws IOException {13 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config.xml");14 }15 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpoint() throws IOException {16 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint.xml");17 }18 @Test(expectedExceptions = CitrusRuntimeException.class)19 public void testParseWebSocketServerConfigWithMissingEndpoint() throws IOException {20 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-missing-endpoint.xml");21 }22 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResource() throws IOException {23 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource.xml");24 }25 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePath() throws IOException {26 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path.xml");27 }28 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePathAndResourceUri() throws IOException {29 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path-and-resource-uri.xml");30 }31 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePathAndResourceUriAndResourceData() throws IOException {32 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path-and-resource-uri-and-resource-data.xml");33 }34 public void testParseWebSocketServerConfigWithEndpointResourceAndResourcePathAndResourceUriAndResourceDataAndResourceMediaType() throws IOException {35 parser.parse(new TestRunner(this), "websocket-server-config-with-endpoint-resource-and-resource-path-and-resource-uri-and-resource-data-and-resource

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket;2import java.util.Map;3import com.consol.citrus.Citrus;4import com.consol.citrus.context.TestContext;5import com.consol.citrus.testng.AbstractTestNGUnitTest;6import org.testng.Assert;7import org.testng.annotations.Test;8public class WebSocketServerConfigParserTest extends AbstractTestNGUnitTest {9 public void testWebSocketServerConfigParser() {10 Citrus citrus = Citrus.newInstance(applicationContext);11 TestContext context = citrus.createTestContext();12 WebSocketServerConfigParser parser = new WebSocketServerConfigParser();13 WebSocketServerConfig config = new WebSocketServerConfigParserTest.TestConfig();14 Map<String, WebSocketServerConfig> beans = parser.parse(config);15 WebSocketServerConfig bean = beans.get("webSocketServerConfig");16 Assert.assertEquals(bean.getPort(), 8080);17 Assert.assertEquals(bean.getEndpointAdapter(), "webSocketEndpointAdapter");18 Assert.assertEquals(bean.getEndpoint(), "webSocketEndpoint");19 Assert.assertEquals(bean.getEndpointConfiguration(), "webSocketEndpointConfiguration");20 Assert.assertEquals(bean.getTimeout(), 10000L);21 Assert.assertEquals(bean.getEndpointInterceptor(), "webSocketEndpointInterceptor");22 Assert.assertEquals(bean.getEndpointPath(), "/test");23 Assert.assertEquals(bean.getSubProtocols(), "sub-protocol");24 Assert.assertEquals(bean.getSupportedExtensions(), "extension");25 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeHandler(), "handshakeHandler");26 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeInterceptor(), "handshakeInterceptor");27 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandler(), "webSocketHandler");28 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandlerDecoratorFactory(), "webSocketHandlerDecoratorFactory");29 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandlerDecorator(), "webSocketHandlerDecorator");30 Assert.assertEquals(bean.getTaskScheduler(), "taskScheduler");31 Assert.assertEquals(bean.getTaskExecutor(), "taskExecutor");32 Assert.assertEquals(bean.getApplicationEventPublisher(), "applicationEventPublisher");33 Assert.assertEquals(bean.getApplicationListener(), "applicationListener");34 Assert.assertEquals(bean.getExceptionResolver(), "exceptionResolver");35 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeFailureExceptionResolver(), "handshakeFailureExceptionResolver");36public class WebSocketClientConfig {37public StandardWebSocketClient standardWebSocketClient() {38return new StandardWebSocketClient();39}40}41package com.consol.citrus.websocket.client;42import org.springframework.context.annotation.Bean;43import org.springframework.context.annotation.Configuration;44import org.springframework.context.annotation.Import;45import org.springframework.web.socket.client.standard.StandardWebSocketClient;46import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketClientConfigParser;47@Import(WebSocketClientConfigParser.class)48public class WebSocketClientConfig {49public StandardWebSocketClient standardWebSocketClient() {50return new StandardWebSocketClient();51}52}53package com.consol.citrus.websocket.server;54import org.springframework.context.annotation.Bean;55import org.springframework.context.annotation.Configuration;56import org.springframework.context.annotation.Import;57import org.springframework.web.socket.server.standard.ServerEndpointExporter;58import com.consol.citrus.websocket.config.annotation.WebSocketServerConfigParser;59@Import(WebSocketServerConfigParser.class)60public class WebSocketServerConfig {61public ServerEndpointExporter serverEndpointExporter() {62return new ServerEndpointExporter();63}64}65package com.consol.citrus.websocket.client;

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;2import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusAnnotations;3import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusXmlTest;4import com.consol.citrus.websocket.client.WebSocketClient;5import com.consol.citrus.websocket.server.WebSocketServer;6import org.testng.annotations.Test;7import java.util.Collections;8public class WebSocketServerConfigParserTest {9 @CitrusXmlTest(name = "WebSocketServerConfigParserTest")10 public void webSocketServerConfigParserTest() {11 CitrusAnnotations.injectEndpoints(this, CitrusAnnotations.getCitrusContext());12 }13 private WebSocketServer server = CitrusAnnotations.createEndpoint(WebSocketServer.class);14 private WebSocketClient client = CitrusAnnotations.createEndpoint(WebSocketClient.class);15 public WebSocketServer getServer() {16 return server;17 }18 public void setServer(WebSocketServer server) {19 this.server = server;20 }21 public WebSocketClient getClient() {22 return client;23 }24 public void setClient(WebSocketClient client) {25 this.client = client;26 }27}28package com.consol.citrus.websocket.config.annotation;29import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusAnnotations;30import com.consol.citrus.config.annotation.CitrusXmlTest;31import com.consol.citrus.websocket.client.WebSocketClient;32import com.consol.citrus.websocket.server.WebSocketServer;33import org.testng.annotations.Test;34import java.util.Collections;35public class WebSocketClientConfigParserTest {36 @CitrusXmlTest(name = "WebSocketClientConfigParserTest")37 public void webSocketClientConfigParserTest() {38 CitrusAnnotations.injectEndpoints(this, CitrusAnnotations.getCitrusContext());39 }40 private WebSocketServer server = CitrusAnnotations.createEndpoint(WebSocketServer.class);

Full Screen

Full Screen

WebSocketServerConfigParser

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.websocket;2import java.util.Map;3import com.consol.citrus.Citrus;4import com.consol.citrus.context.TestContext;5import com.consol.citrus.testng.AbstractTestNGUnitTest;6import org.testng.Assert;7import org.testng.annotations.Test;8public class WebSocketServerConfigParserTest extends AbstractTestNGUnitTest {9 public void testWebSocketServerConfigParser() {10 Citrus citrus = Citrus.newInstance(applicationContext);11 TestContext context = citrus.createTestContext();12 WebSocketServerConfigParser parser = new WebSocketServerConfigParser();13 WebSocketServerConfig config = new WebSocketServerConfigParserTest.TestConfig();14 Map<String, WebSocketServerConfig> beans = parser.parse(config);15 WebSocketServerConfig bean = beans.get("webSocketServerConfig");16 Assert.assertEquals(bean.getPort(), 8080);17 Assert.assertEquals(bean.getEndpointAdapter(), "webSocketEndpointAdapter");18 Assert.assertEquals(bean.getEndpoint(), "webSocketEndpoint");19 Assert.assertEquals(bean.getEndpointConfiguration(), "webSocketEndpointConfiguration");20 Assert.assertEquals(bean.getTimeout(), 10000L);21 Assert.assertEquals(bean.getEndpointInterceptor(), "webSocketEndpointInterceptor");22 Assert.assertEquals(bean.getEndpointPath(), "/test");23 Assert.assertEquals(bean.getSubProtocols(), "sub-protocol");24 Assert.assertEquals(bean.getSupportedExtensions(), "extension");25 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeHandler(), "handshakeHandler");26 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeInterceptor(), "handshakeInterceptor");27 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandler(), "webSocketHandler");28 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandlerDecoratorFactory(), "webSocketHandlerDecoratorFactory");29 Assert.assertEquals(bean.getWebSocketHandlerDecorator(), "webSocketHandlerDecorator");30 Assert.assertEquals(bean.getTaskScheduler(), "taskScheduler");31 Assert.assertEquals(bean.getTaskExecutor(), "taskExecutor");32 Assert.assertEquals(bean.getApplicationEventPublisher(), "applicationEventPublisher");33 Assert.assertEquals(bean.getApplicationListener(), "applicationListener");34 Assert.assertEquals(bean.getExceptionResolver(), "exceptionResolver");35 Assert.assertEquals(bean.getHandshakeFailureExceptionResolver(), "handshakeFailureExceptionResolver");

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Citrus automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used methods in WebSocketServerConfigParser

Test Your Web Or Mobile Apps On 3000+ Browsers

Signup for free

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful