How to use convertInbound method of com.consol.citrus.vertx.message.VertxMessageConverter class

Best Citrus code snippet using com.consol.citrus.vertx.message.VertxMessageConverter.convertInbound

Source:VertxMessageConverterTest.java Github

copy

Full Screen

...34 reset(vertxMessage);35 when(vertxMessage.body()).thenReturn("Hello Citrus!");36 when(vertxMessage.address()).thenReturn("hello");37 when(vertxMessage.replyAddress()).thenReturn("answer");38 Message message = messageConverter.convertInbound(vertxMessage, new VertxEndpointConfiguration(), context);39 Assert.assertEquals(message.getPayload(), "Hello Citrus!");40 Assert.assertEquals(message.getHeader(CitrusVertxMessageHeaders.VERTX_ADDRESS), "hello");41 Assert.assertEquals(message.getHeader(CitrusVertxMessageHeaders.VERTX_REPLY_ADDRESS), "answer");42 }43 @Test44 public void testConvertInboundNullMessage() {45 Assert.assertNull(messageConverter.convertInbound(null, new VertxEndpointConfiguration(), context));46 }47 @Test(expectedExceptions = UnsupportedOperationException.class)48 public void testConvertOutbound() {49 messageConverter.convertOutbound(new DefaultMessage("This is a test!"), new VertxEndpointConfiguration(), context);50 }51 @Test(expectedExceptions = UnsupportedOperationException.class)52 public void testConvertOutboundOnExternalMessage() {53 messageConverter.convertOutbound(vertxMessage, new DefaultMessage("This is a test!"), new VertxEndpointConfiguration(), context);54 }55}...

Full Screen

Full Screen

Source:VertxMessageConverter.java Github

copy

Full Screen

...26 * @since 1.4.127 */28public class VertxMessageConverter implements MessageConverter<io.vertx.core.eventbus.Message, io.vertx.core.eventbus.Message, VertxEndpointConfiguration> {29 @Override30 public Message convertInbound(io.vertx.core.eventbus.Message vertxMessage, VertxEndpointConfiguration endpointConfiguration, TestContext context) {31 if (vertxMessage == null) {32 return null;33 }34 Message message = new DefaultMessage(vertxMessage.body())35 .setHeader(CitrusVertxMessageHeaders.VERTX_ADDRESS, vertxMessage.address())36 .setHeader(CitrusVertxMessageHeaders.VERTX_REPLY_ADDRESS, vertxMessage.replyAddress());37 return message;38 }39 @Override40 public io.vertx.core.eventbus.Message convertOutbound(Message internalMessage, VertxEndpointConfiguration endpointConfiguration, TestContext context) {41 throw new UnsupportedOperationException("Unable to convert Vert.x outbound message");42 }43 @Override44 public void convertOutbound(io.vertx.core.eventbus.Message externalMessage, Message internalMessage, VertxEndpointConfiguration endpointConfiguration, TestContext context) {...

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import com.consol.citrus.message.Message;2import com.consol.citrus.message.MessageDirection;3import com.consol.citrus.message.MessageType;4import com.consol.citrus.vertx.message.VertxMessageConverter;5import io.vertx.core.Vertx;6import io.vertx.core.VertxOptions;7import io.vertx.core.json.JsonObject;8import io.vertx.ext.unit.Async;9import io.vertx.ext.unit.TestContext;10import io.vertx.ext.unit.junit.VertxUnitRunner;11import org.junit.Before;12import org.junit.Test;13import org.junit.runner.RunWith;14import java.util.HashMap;15import java.util.Map;16import static org.hamcrest.CoreMatchers.is;17import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;18@RunWith(VertxUnitRunner.class)19public class VertxMessageConverterTest {20 private Vertx vertx;21 private VertxMessageConverter vertxMessageConverter;22 public void setup() {23 VertxOptions options = new VertxOptions();24 options.setBlockedThreadCheckInterval(100000000);25 vertx = Vertx.vertx(options);26 vertxMessageConverter = new VertxMessageConverter();27 }28 public void testJsonMessage(TestContext context) {29 JsonObject jsonObject = new JsonObject();30 jsonObject.put("name", "test");31 jsonObject.put("value", 1);32 Message message = vertxMessageConverter.convertInbound(jsonObject, MessageDirection.INBOUND, MessageType.JSON.name());33 assertThat(message.getPayload(), is(jsonObject.toString()));34 assertThat(message.getHeaderData().size(), is(0L));35 }36 public void testJsonMessageWithHeaders(TestContext context) {37 JsonObject jsonObject = new JsonObject();38 jsonObject.put("name", "test");39 jsonObject.put("value", 1);40 Map<String, Object> headers = new HashMap<>();41 headers.put("operation", "create");42 headers.put("type", "user");43 Message message = vertxMessageConverter.convertInbound(jsonObject, MessageDirection.INBOUND, MessageType.JSON.name(), headers);44 assertThat(message.getPayload(), is(jsonObject.toString()));45 assertThat(message.getHeaderData().size(), is(2L));46 assertThat(message.getHeader("operation"), is("create"));47 assertThat(message.getHeader("type"), is("user"));48 }49 public void testTextMessage(TestContext context) {50 String textMessage = "Hello World!";51 Message message = vertxMessageConverter.convertInbound(textMessage, MessageDirection.IN

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus;2import com.consol.citrus.message.Message;3import com.consol.citrus.message.MessageDirection;4import com.consol.citrus.message.MessageType;5import com.consol.citrus.vertx.message.VertxMessageConverter;6import io.vertx.core.json.JsonObject;7import org.testng.Assert;8import org.testng.annotations.Test;9public class VertxMessageConverterTest {10 public void testConvertInbound() {11 VertxMessageConverter converter = new VertxMessageConverter();12 JsonObject json = new JsonObject();13 json.put("name", "John");14 json.put("age", 30);15 Message message = converter.convertInbound(json, MessageDirection.INBOUND, MessageType.PLAINTEXT);16 Assert.assertEquals(message.getPayload(), json.toString());17 }18}19package com.consol.citrus;20import com.consol.citrus.message.Message;21import com.consol.citrus.message.MessageDirection;22import com.consol.citrus.message.MessageType;23import com.consol.citrus.vertx.message.VertxMessageConverter;24import io.vertx.core.json.JsonObject;25import org.testng.Assert;26import org.testng.annotations.Test;27public class VertxMessageConverterTest {28 public void testConvertOutbound() {29 VertxMessageConverter converter = new VertxMessageConverter();30 JsonObject json = new JsonObject();31 json.put("name", "John");32 json.put("age", 30);33 Message message = converter.convertOutbound(json, MessageDirection.OUTBOUND, MessageType.PLAINTEXT);34 Assert.assertEquals(message.getPayload(), json.toString());35 }36}37package com.consol.citrus;38import com.consol.citrus.message.Message;39import com.consol.citrus.message.MessageDirection;40import com.consol.citrus.message.MessageType;41import com

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.vertx.message;2import com.consol.citrus.message.Message;3import io.vertx.core.eventbus.Message;4import org.testng.annotations.Test;5import java.util.HashMap;6import java.util.Map;7import static org.testng.Assert.assertEquals;8import static org.testng.Assert.assertNotNull;9public class VertxMessageConverterTest {10 public void testConvertInbound() {11 Map<String, Object> headers = new HashMap<>();12 headers.put("operation", "sayHello");13 headers.put("citrus_http_request_uri", "/sayHello");14 headers.put("citrus_http_request_method", "GET");15 Message message = new DefaultMessage("Hello Citrus!").setHeaders(headers);16 VertxMessageConverter converter = new VertxMessageConverter();17 io.vertx.core.eventbus.Message convertedMessage = converter.convertInbound(message, io.vertx.core.eventbus.Message.class);18 assertNotNull(convertedMessage);19 assertEquals(convertedMessage.body(), "Hello Citrus!");20 assertEquals(convertedMessage.headers().size(), 3L);21 assertEquals(convertedMessage.headers().get("operation"), "sayHello");22 assertEquals(convertedMessage.headers().get("citrus_http_request_uri"), "/sayHello");23 assertEquals(convertedMessage.headers().get("citrus_http_request_method"), "GET");24 }25 public void testConvertOutbound() {26 io.vertx.core.eventbus.Message message = io.vertx.core.eventbus.Message.newInstance("Hello Citrus!");27 message.headers().add("operation", "sayHello");28 message.headers().add("citrus_http_request_uri", "/sayHello");29 message.headers().add("citrus_http_request_method", "GET");30 VertxMessageConverter converter = new VertxMessageConverter();31 Message convertedMessage = converter.convertOutbound(message, Message.class);32 assertNotNull(convertedMessage);33 assertEquals(convertedMessage.getPayload(), "Hello Citrus!");34 assertEquals(convertedMessage.getHeaders().size(), 3L);35 assertEquals(convertedMessage.getHeaders().get("operation"), "sayHello");36 assertEquals(convertedMessage.getHeaders().get("citrus_http_request_uri"), "/sayHello");37 assertEquals(convertedMessage.getHeaders().get("citrus_http_request_method"), "GET

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.vertx;2import com.consol.citrus.message.Message;3import io.vertx.core.eventbus.Message;4import io.vertx.core.json.JsonObject;5public class VertxMessageConverter {6 public Message convertInbound(io.vertx.core.eventbus.Message<JsonObject> vertxMessage) {7 Message message = new Message();8 message.setPayload(vertxMessage.body().encode());9 message.setHeader("address", vertxMessage.address());10 return message;11 }12 public io.vertx.core.eventbus.Message<JsonObject> convertOutbound(Message message) {13 return io.vertx.core.eventbus.Message<JsonObject>.builder()14 .address(message.getHeader("address"))15 .body(JsonObject.mapFrom(message.getPayload(String.class)))16 .build();17 }18}19package com.consol.citrus.vertx;20import com.consol.citrus.endpoint.adapter.mapping.HeaderMapper;21import com.consol.citrus.endpoint.adapter.mapping.PayloadMappingKeyExtractor;22import com.consol.citrus.endpoint.adapter.mapping.PayloadMappingStrategy;23import com.consol.citrus.endpoint.adapter.mapping.PlainHeaderMapper;24import com.consol.citrus.endpoint.adapter.mapping.PlainPayloadMappingKeyExtractor;25import com.consol.citrus.endpoint.adapter.mapping.PlainPayloadMappingStrategy;26import com.consol.citrus.message.Message;27import com.consol.citrus.vertx.message.VertxMessageConverter;28import io.vertx.core.eventbus.Message;29import io.vertx.core.json.JsonObject;30public class VertxMessageConverter {31 public Message convertInbound(io.vertx.core.eventbus.Message<JsonObject>

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1public void testVertxMessageConverter() {2 VertxMessageConverter messageConverter = new VertxMessageConverter();3 VertxMessage vertxMessage = new VertxMessage();4 vertxMessage.setPayload("Hello");5 Message message = messageConverter.convertInbound(vertxMessage, null, null);6 System.out.println(message.getPayload());7}

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.vertx;2import io.vertx.core.eventbus.Message;3import io.vertx.core.json.JsonObject;4import org.testng.annotations.Test;5import static org.testng.Assert.assertEquals;6import static org.testng.Assert.assertNotNull;7public class VertxMessageConverterTest {8 public void testConvertInbound() {9 VertxMessageConverter messageConverter = new VertxMessageConverter();10 JsonObject jsonObject = new JsonObject();11 jsonObject.put("key", "value");12 Message<JsonObject> message = new MessageImpl<>(jsonObject);13 org.citrusframework.yaks.vertx.message.Message convertedMessage = messageConverter.convertInbound(message, org.citrusframework.yaks.vertx.message.Message.class);14 assertNotNull(convertedMessage);15 assertEquals(convertedMessage.getHeader("key"), "value");16 }17}18package com.consol.citrus.vertx;19import io.vertx.core.eventbus.Message;20import io.vertx.core.json.JsonObject;21import org.testng.annotations.Test;22import static org.testng.Assert.assertEquals;23import static org.testng.Assert.assertNotNull;24public class VertxMessageConverterTest {25 public void testConvertOutbound() {26 VertxMessageConverter messageConverter = new VertxMessageConverter();27 JsonObject jsonObject = new JsonObject();28 jsonObject.put("key", "value");29 Message<JsonObject> message = new MessageImpl<>(jsonObject);30 org.citrusframework.yaks.vertx.message.Message convertedMessage = messageConverter.convertInbound(message, org.citrusframework.yaks.vertx.message.Message.class);31 assertNotNull(convertedMessage);32 assertEquals(convertedMessage.getHeader("key"), "value");33 }34}35package com.consol.citrus.vertx;36import io.vertx.core.eventbus.Message;37import io.vertx.core.json.JsonObject;38import org.testng.annotations.Test;39import static org.testng.Assert.assertEquals;40import static org.testng.Assert.assertNotNull;41public class VertxMessageConverterTest {42 public void testConvertInbound() {

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1public void testConvertInbound() {2 VertxMessageConverter vertxMessageConverter = new VertxMessageConverter();3 VertxMessage vertxMessage = new VertxMessage(new JsonObject().put("name", "kumar"));4 Message message = vertxMessageConverter.convertInbound(vertxMessage, new DefaultMessageHeaders(), new DefaultMessageCorrelator());5 Assert.assertEquals(message.getPayload(), "{\"name\":\"kumar\"}");6}7public void testConvertOutbound() {8 VertxMessageConverter vertxMessageConverter = new VertxMessageConverter();9 Message message = new DefaultMessage(new JsonObject().put("name", "kumar").toString());10 VertxMessage vertxMessage = vertxMessageConverter.convertOutbound(message, new DefaultMessageHeaders(), new DefaultMessageCorrelator());11 Assert.assertEquals(vertxMessage.getPayload().getString("name"), "kumar");12}

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.consol.citrus.vertx.message;2import com.consol.citrus.message.Message;3import com.consol.citrus.message.MessageConverter;4import com.consol.citrus.message.MessageType;5import io.vertx.core.buffer.Buffer;6import io.vertx.core.eventbus.MessageCodec;7import io.vertx.core.eventbus.impl.codecs.StringMessageCodec;8import io.vertx.core.json.JsonObject;9import org.slf4j.Logger;10import org.slf4j.LoggerFactory;11import java.util.HashMap;12import java.util.Map;13public class VertxMessageConverter implements MessageConverter<VertxMessage> {14 private static final Logger LOG = LoggerFactory.getLogger(VertxMessageConverter.class);15 private final Map<String, MessageCodec> messageCodecs = new HashMap<>();16 public VertxMessageConverter() {17 messageCodecs.put("string", new StringMessageCodec());18 }19 public VertxMessage convertInbound(Message message, MessageType messageType) {20 VertxMessage vertxMessage = new VertxMessage();21 vertxMessage.setAddress(message.getHeader("address"));22 vertxMessage.setReplyAddress(message.getHeader("replyAddress"));23 vertxMessage.setHeaders(message.getHeaders());24 vertxMessage.setBody(message.getPayload());25 vertxMessage.setCodec(message.getHeader("codec"));26 return vertxMessage;27 }28 public Message convertOutbound(VertxMessage vertxMessage, MessageType messageType) {29 Message message = new Message();30 message.setHeader("address", vertxMessage.getAddress());31 message.setHeader("replyAddress", vertxMessage.getReplyAddress());32 message.setHeaders(vertxMessage.getHeaders());33 message.setPayload(vertxMessage.getBody());34 message.setHeader("codec", vertxMessage.getCodec());35 return message;36 }37 public VertxMessage convertInbound(io.vertx.core.eventbus.Message vertxMessage) {38 VertxMessage message = new VertxMessage();39 message.setAddress(vertxMessage.address());40 message.setReplyAddress(vertxMessage.replyAddress());41 message.setHeaders(vert

Full Screen

Full Screen

convertInbound

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1public void testVertxMessageConverter() {2 VertxMessageConverter vertxMessageConverter = new VertxMessageConverter();3 VertxMessage vertxMessage = VertxMessageBuilder.withPayload("Hello World").build();4 Message message = vertxMessageConverter.convertInbound(vertxMessage, new MessageHeaders(), new DefaultMessageConverter(), null);5 System.out.println("Message payload: " + message.getPayload());6}7public void testVertxMessageConverter() {8 VertxMessageConverter vertxMessageConverter = new VertxMessageConverter();9 VertxMessage vertxMessage = VertxMessageBuilder.withPayload("Hello World").build();10 Message message = vertxMessageConverter.convertOutbound(vertxMessage, new MessageHeaders(), new DefaultMessageConverter(), null);11 System.out.println("Message payload: " + message.getPayload());12}13public void testVertxMessageConverter() {14 VertxMessageConverter vertxMessageConverter = new VertxMessageConverter();15 VertxMessage vertxMessage = VertxMessageBuilder.withPayload("Hello World").build();16 Message message = vertxMessageConverter.convertOutbound(vertxMessage, new MessageHeaders(), new DefaultMessageConverter(), null);17 System.out.println("Message payload: " + message.getPayload());18}19public void testVertxMessageConverter() {

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Citrus automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used method in VertxMessageConverter

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful