How to use testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching method of ArgumentMatchingTests class

Best Mockingbird code snippet using ArgumentMatchingTests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

ArgumentMatchingTests.swift

Source:ArgumentMatchingTests.swift Github

copy

Full Screen

...152 }153 154 // MARK: - Optional arguments + notNil wildcard matching155 156 func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {157 given(concreteMock.method(optionalStructType: notNil())) ~> true158 XCTAssertTrue(concreteInstance.method(optionalStructType: StructType()))159 verify(concreteMock.method(optionalStructType: notNil())).wasCalled()160 }161 162 func testArgumentMatching_optionalClassType_usingNotNilWildcardMatching() {163 given(concreteMock.method(optionalClassType: notNil())) ~> true164 XCTAssertTrue(concreteInstance.method(optionalClassType: ClassType()))165 verify(concreteMock.method(optionalClassType: notNil())).wasCalled()166 }167 168 func testArgumentMatching_optionalEnumType_usingNotNilWildcardMatching() {169 given(concreteMock.method(optionalEnumType: notNil())) ~> true170 XCTAssertTrue(concreteInstance.method(optionalEnumType: .failure))...

Full Screen

Full Screen

testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1let tests = ArgumentMatchingTests()2tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()3let tests = ArgumentMatchingTests()4tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()5let tests = ArgumentMatchingTests()6tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()7let tests = ArgumentMatchingTests()8tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()9let tests = ArgumentMatchingTests()10tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()11let tests = ArgumentMatchingTests()12tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()13let tests = ArgumentMatchingTests()14tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()15let tests = ArgumentMatchingTests()16tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()17let tests = ArgumentMatchingTests()18tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()19let tests = ArgumentMatchingTests()20tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()21let tests = ArgumentMatchingTests()22tests.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()

Full Screen

Full Screen

testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import ArgumentMatchingTests2let testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching = ArgumentMatchingTests().testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching3testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()4import ArgumentMatchingTests5let testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching = ArgumentMatchingTests().testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching6testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()7import ArgumentMatchingTests8let testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching = ArgumentMatchingTests().testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching9testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()10import ArgumentMatchingTests11let testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching = ArgumentMatchingTests().testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching12testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()13import ArgumentMatchingTests14let testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching = ArgumentMatchingTests().testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching15testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()16import ArgumentMatchingTests17let testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching = ArgumentMatchingTests().testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching18testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching()19import ArgumentMatchingTests20let testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching = ArgumentMatchingTests().testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

Full Screen

Full Screen

testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import XCTest2import Mockingbird3@testable import Testable4class ArgumentMatchingTests: XCTestCase {5 func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {6 let mock = mock(TestableProtocol.self)7 given(mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: notNil())) ~> "result"8 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: nil))9 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: .some(StructType())))10 }11}12import XCTest13import Mockingbird14@testable import Testable15class ArgumentMatchingTests: XCTestCase {16 func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {17 let mock = mock(TestableProtocol.self)18 given(mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: notNil())) ~> "result"19 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: nil))20 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: .some(StructType())))21 }22}23import XCTest24import Mockingbird25@testable import Testable26class ArgumentMatchingTests: XCTestCase {27 func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {28 let mock = mock(TestableProtocol.self)29 given(mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: notNil())) ~> "result"30 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: nil))31 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: .some(StructType())))32 }33}34import XCTest35import Mockingbird36@testable import Testable37class ArgumentMatchingTests: XCTestCase {38 func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {39 let mock = mock(TestableProtocol.self)40 given(mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: notNil())) ~> "result"41 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: nil))42 XCTAssertEqual("result", mock.methodWithOptionalStructTypeParameter(parameter: .some(StructType())))43 }44}

Full Screen

Full Screen

testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {2 let mock = MockArgumentMatchingTests()3 let argument = TestStruct()4 mock.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching(argument)5}6func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {7 let mock = MockArgumentMatchingTests()8 let argument = TestStruct()9 mock.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching(argument)10}11func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {12 let mock = MockArgumentMatchingTests()13 let argument = TestStruct()14 mock.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching(argument)15}16func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {17 let mock = MockArgumentMatchingTests()18 let argument = TestStruct()19 mock.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching(argument)20}21func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {22 let mock = MockArgumentMatchingTests()23 let argument = TestStruct()24 mock.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching(argument)25}26func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {27 let mock = MockArgumentMatchingTests()28 let argument = TestStruct()29 mock.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching(argument)30}31func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {32 let mock = MockArgumentMatchingTests()33 let argument = TestStruct()34 mock.testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching(argument)35}

Full Screen

Full Screen

testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import XCTest2class ArgumentMatchingTests: XCTestCase {3 func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {4 let mock = Mock()5 let expected = MyStruct(value: 1)6 mock.methodWithOptionalStructType(optionalStructType: .notNil(expected))7 mock.methodWithOptionalStructType(optionalStructType: .notNil(MyStruct(value: 2)))8 mock.methodWithOptionalStructType(optionalStructType: .notNil(MyStruct(value: 3)))9 mock.methodWithOptionalStructType(optionalStructType: .notNil(MyStruct(value: 4)))10 mock.methodWithOptionalStructType(optionalStructType: .notNil(MyStruct(v

Full Screen

Full Screen

testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {2 let mock = MockArgumentMatchingTests()3 mock.expect().method(withOptionalStruct: .notNil()).andDoNothing()4 mock.method(withOptionalStruct: .init())5 mock.verify()6}7func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {8 let mock = MockArgumentMatchingTests()9 mock.expect().method(withOptionalStruct: .notNil()).andDoNothing()10 mock.method(withOptionalStruct: .init())11 mock.verify()12}13func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {14 let mock = MockArgumentMatchingTests()15 mock.expect().method(withOptionalStruct: .notNil()).andDoNothing()16 mock.method(withOptionalStruct: .init())17 mock.verify()18}19func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {20 let mock = MockArgumentMatchingTests()21 mock.expect().method(withOptionalStruct: .notNil()).andDoNothing()22 mock.method(withOptionalStruct: .init())23 mock.verify()24}25func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {26 let mock = MockArgumentMatchingTests()27 mock.expect().method(withOptionalStruct: .notNil()).andDoNothing()28 mock.method(withOptionalStruct: .init())29 mock.verify()30}31func testArgumentMatching_optionalStructType_usingNotNilWildcardMatching() {32 let mock = MockArgumentMatchingTests()33 mock.expect().method(withOptionalStruct: .notNil()).andDoNothing()34 mock.method(withOptionalStruct: .init())35 mock.verify()36}

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run Mockingbird automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Most used method in ArgumentMatchingTests

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful