How to use terminateApp method of io.appium.java_client.InteractsWithApps class

Best io.appium code snippet using io.appium.java_client.InteractsWithApps.terminateApp

pureDrivers.java

Source:pureDrivers.java Github

copy

Full Screen

...1464 java.lang.String.class, currentDriver.mainDriver.getClass().toString(), bundleId );1465 }1466 1467 // ********************************************************************************************************************************************************1468 // AndroidDriver [95] = public default boolean io.appium.java_client.InteractsWithApps.terminateApp(java.lang.String)1469 public boolean terminateApp( java.lang.String bundleId ) {1470 pureDriverDetails currentDriver = getCurrentDriverDetails();1471 return (boolean)pureCore.callMethod( currentDriver.mainDriver, currentDriver.mainDriver.getClass(), "terminateApp",1472 java.lang.String.class, currentDriver.mainDriver.getClass().toString(), bundleId );1473 }1474 1475 // ********************************************************************************************************************************************************1476 // AndroidDriver [96] = public default boolean io.appium.java_client.InteractsWithApps.terminateApp(java.lang.String,io.appium.java_client.appmanagement.BaseTerminateApplicationOptions)1477 1478 // ********************************************************************************************************************************************************1479 // AndroidDriver [97] = public default void io.appium.java_client.InteractsWithApps.runAppInBackground(java.time.Duration)1480 public void runAppInBackground( java.time.Duration duration ) {1481 pureDriverDetails currentDriver = getCurrentDriverDetails();1482 pureCore.callMethod( currentDriver.mainDriver, currentDriver.mainDriver.getClass(), "runAppInBackground",1483 java.lang.String.class, currentDriver.mainDriver.getClass().toString(), duration );1484 }1485 1486 // ********************************************************************************************************************************************************1487 // AndroidDriver [98] = public default java.util.Map<java.lang.String, java.lang.String> io.appium.java_client.HasAppStrings.getAppStringMap()1488 1489 // ********************************************************************************************************************************************************1490 // AndroidDriver [99] = public default java.util.Map<java.lang.String, java.lang.String> io.appium.java_client.HasAppStrings.getAppStringMap(java.lang.String)...

Full Screen

Full Screen

BaseTest.java

Source:BaseTest.java Github

copy

Full Screen

...165 }166 public void closeApplication() {167 driver.get().executeScript("client:client.applicationClose('"+props.getProperty("iOSBundleId")+"')");168 }169 public void terminateApp() {170 ((InteractsWithApps) driver.get()).terminateApp(props.getProperty("iOSBundleId"));171 }172 public void activateApp() {173 ((InteractsWithApps) driver.get()).activateApp(props.getProperty("iOSBundleId"));174 }175 public void resetApp() {176 ((InteractsWithApps) driver.get()).removeApp(props.getProperty("iOSBundleId"));177 }178 public void launchApp() {179 ((InteractsWithApps) driver.get()).launchApp();180 }181 public void closeApp() {182 ((InteractsWithApps) driver.get()).closeApp();183 }184}...

Full Screen

Full Screen

ApplicationActionsTests.java

Source:ApplicationActionsTests.java Github

copy

Full Screen

...66 void shouldTerminateApp()67 {68 InteractsWithApps driver = mockInteractingWithAppsDriver();69 when(driver.queryAppState(BUNDLE_ID)).thenReturn(ApplicationState.RUNNING_IN_FOREGROUND);70 when(driver.terminateApp(BUNDLE_ID)).thenReturn(true);71 applicationActions.terminateApp(BUNDLE_ID);72 verify(driver).terminateApp(BUNDLE_ID);73 }74 @Test75 void shouldReinstallApp()76 {77 InteractsWithApps driver = mockInteractingWithAppsDriver();78 HasCapabilities hasCapabilities = mockCapabilities();79 when(driver.removeApp(BUNDLE_ID)).thenReturn(true);80 applicationActions.reinstallApplication(BUNDLE_ID);81 verify(driver).removeApp(BUNDLE_ID);82 verify(driver).installApp(APP_NAME);83 verify(hasCapabilities).getCapabilities();84 }85 @Test86 void shouldThrowExceptionIfRemovingFailure()87 {88 InteractsWithApps driver = mockInteractingWithAppsDriver();89 mockCapabilities();90 when(driver.removeApp(BUNDLE_ID)).thenReturn(false);91 Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class,92 () -> applicationActions.reinstallApplication(BUNDLE_ID));93 assertEquals(94 String.format("Unable to remove mobile application with the bundle identifier '%s'",95 BUNDLE_ID),96 exception.getMessage());97 verifyNoMoreInteractions(driver);98 }99 @Test100 void shouldNotTerminateNotInstalledApp()101 {102 InteractsWithApps driver = mockInteractingWithAppsDriver();103 when(driver.queryAppState(UNKNOWN_BUNDLE_ID)).thenReturn(ApplicationState.NOT_INSTALLED);104 Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class,105 () -> applicationActions.terminateApp(UNKNOWN_BUNDLE_ID));106 assertEquals(107 String.format(APPLICATION_IS_NOT_INSTALLED_OR_NOT_RUNNING, UNKNOWN_BUNDLE_ID),108 exception.getMessage());109 }110 @Test111 void shouldNotTerminateNotRunningApp()112 {113 InteractsWithApps driver = mockInteractingWithAppsDriver();114 when(driver.queryAppState(UNKNOWN_BUNDLE_ID)).thenReturn(ApplicationState.NOT_RUNNING);115 Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class,116 () -> applicationActions.terminateApp(UNKNOWN_BUNDLE_ID));117 assertEquals(118 String.format(APPLICATION_IS_NOT_INSTALLED_OR_NOT_RUNNING, UNKNOWN_BUNDLE_ID),119 exception.getMessage());120 }121 @Test122 void shouldThrowExceptionIfTerminationFailure()123 {124 InteractsWithApps driver = mockInteractingWithAppsDriver();125 when(driver.queryAppState(UNKNOWN_BUNDLE_ID)).thenReturn(ApplicationState.RUNNING_IN_FOREGROUND);126 when(driver.terminateApp(UNKNOWN_BUNDLE_ID)).thenReturn(false);127 Exception exception = assertThrows(IllegalArgumentException.class,128 () -> applicationActions.terminateApp(UNKNOWN_BUNDLE_ID));129 assertEquals(130 String.format("Unable to terminate mobile application with the bundle identifier '%s'",131 UNKNOWN_BUNDLE_ID),132 exception.getMessage());133 }134 private InteractsWithApps mockInteractingWithAppsDriver()135 {136 InteractsWithApps driver = mock(InteractsWithApps.class);137 when(webDriverProvider.getUnwrapped(InteractsWithApps.class)).thenReturn(driver);138 return driver;139 }140 private HasCapabilities mockCapabilities()141 {142 HasCapabilities hasCapabilities = mock(HasCapabilities.class);...

Full Screen

Full Screen

InteractsWithApps.java

Source:InteractsWithApps.java Github

copy

Full Screen

...12import java.time.Duration;13public class InteractsWithApps {14 //app kapatılıp açılabilir, arka planda bir süre bekletilip öne alınabilir, önden arkaya atılabilir vs vs15 /*16 * 1.) terminateApp17 * 1.5) activateApp18 * 2.) installApp19 * 3.) isAppInstalled20 * 4.) runAppInBackground21 * 5.) queryAppState22 *23 *24 * */25 public static void main(String[] args) throws Exception {26 AppiumDriver driver = CreateDriverSession.initializeDriver("Android");27 MobileElement viewElement = (MobileElement) driver.findElement(By.xpath("//android.widget.TextView[@content-desc=\"Views\"]"));28 WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver ,10);29 wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(viewElement));30 //*** 1. App'i force şeklinde kapatmak: (3 sn sonra app kapansın) ***31 Thread.sleep(3000);32 driver.terminateApp("io.appium.android.apis"); //kapatılması istenen app'in ismi. ((app package ismi))33 //***1.5) App'i açmak için:34 driver.terminateApp("io.appium.android.apis");35 //** *2.Verilen app'i kurmak: ***36 driver.installApp(""); // install'u istenen app'in path'i.37 //örnek kullanım:38 String appURL=System.getProperty("user.dir") + File.separator + "src" + File.separator + "main" + File.separator+ "resources" + File.separator + "ApiDemos-debug.apk";39 driver.installApp(appURL, new AndroidInstallApplicationOptions().withReplaceEnabled());40 //yukarıdaki örnekte eğer app'in install'ı gerçekleşmişse; ekranda " appismi already installed" döner.41 //***3. App'in install'ı gerçekleşmiş mi gerçekleşmemiş mi kontrolünü gerçekleştirmek:42 System.out.println(driver.isAppInstalled("io.appium.android.apis"));43//***4. App'i arka planda çalıştırmak: ***44 driver.runAppInBackground(Duration.ofSeconds(5)); //5 sn verilen app'i arka planda çalıştırır. 5 sn sonra app'i ön tarafa tekrardan atar.45//***5. App'in durumunu check etme: (örnek: APP_RUNNING_FOREGROUND)46 driver.queryAppState("io.appium.android.apis");47//***** LOCK VE UNLOCK THE DEVICE **** SADECE ANDROID'TE ÇALIŞIR!48//driver.lock metodu çıkmaz çünkü driver appiumDriver'dan geliyor. androidDriver'dan değil. Bunun için kullandığımız driver, Android driver'a kast edilir:...

Full Screen

Full Screen

ApplicationActions.java

Source:ApplicationActions.java Github

copy

Full Screen

...41 /**42 * Terminate the application if it's running.43 * @param bundleId bundle identifier of the application to terminate.44 */45 public void terminateApp(String bundleId)46 {47 InteractsWithApps interactor = webDriverProvider.getUnwrapped(InteractsWithApps.class);48 ApplicationState appState = interactor.queryAppState(bundleId);49 Validate.isTrue(appState != ApplicationState.NOT_INSTALLED && appState != ApplicationState.NOT_RUNNING,50 "Application with the bundle identifier '%s' is not installed or not running on the device",51 bundleId);52 Validate.isTrue(interactor.terminateApp(bundleId),53 "Unable to terminate mobile application with the bundle identifier '%s'", bundleId);54 }55 /**56 * Reinstall the application.57 * @param bundleId bundle identifier of the application to reinstall.58 */59 public void reinstallApplication(String bundleId)60 {61 InteractsWithApps interactor = webDriverProvider.getUnwrapped(InteractsWithApps.class);62 HasCapabilities hasCapabilities = webDriverProvider.getUnwrapped(HasCapabilities.class);63 String appPath = hasCapabilities.getCapabilities().getCapability("app").toString();64 Validate.isTrue(interactor.removeApp(bundleId),65 "Unable to remove mobile application with the bundle identifier '%s'", bundleId);66 interactor.installApp(appPath);...

Full Screen

Full Screen

AppManager.java

Source:AppManager.java Github

copy

Full Screen

...27 public static void activateApp(String bundleId) {28 executeDriverMethod(InteractsWithApps.class, (InteractsWithApps driver) -> driver.activateApp(bundleId));29 }30 @JDIAction("Terminate the '{0}' app")31 public static boolean terminateApp(String bundleId) {32 return executeDriverMethod(InteractsWithApps.class, (InteractsWithApps driver) -> driver.terminateApp(bundleId));33 }34 @JDIAction("Query the state of the '{0}' app")35 public static ApplicationState queryAppState(String bundleId) {36 return executeDriverMethod(InteractsWithApps.class, (InteractsWithApps driver) -> driver.queryAppState(bundleId));37 }38 @JDIAction("Install the '{0}' app")39 public static void installApp(String appPath) {40 executeDriverMethod(InteractsWithApps.class, (InteractsWithApps driver) -> driver.installApp(appPath));41 }42 @JDIAction("Remove the '{0}' app")43 public static boolean removeApp(String bundleId) {44 return executeDriverMethod(InteractsWithApps.class, (InteractsWithApps driver) -> driver.removeApp(bundleId));45 }46 @JDIAction("Check whether the '{0}' app is installed")...

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager");2driver.closeApp();3driver.launchApp();4driver.isAppInstalled("com.example.android.contactmanager");5driver.shake();6driver.lockDevice();7driver.unlockDevice();8driver.isDeviceLocked();9driver.installApp("/path/to/the/apk");10driver.removeApp("com.example.android.contactmanager");11driver.removeApp("com.example.android.contactmanager");12driver.removeApp("com.example.android.contactmanager");13driver.runAppInBackground(2);14driver.runAppInBackground(Duration.ofSeconds(2));15driver.pressKeyCode(AndroidKeyCode.HOME);16driver.pressKeyCode(AndroidKeyCode.HOME, AndroidKeyMetastate.SHIFT_ON);17driver.pressKeyCode(AndroidKeyCode.HOME, AndroidKeyMetastate.SHIFT_ON, AndroidKeyMetastate.META_CTRL_ON);

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1driver.terminateApp("com.android.calculator2");2driver.launchApp();3driver.isAppInstalled("com.android.calculator2");4driver.removeApp("com.android.calculator2");5driver.installApp("C:\\Users\\User\\Downloads\\com.android.calculator2.apk");6driver.activateApp("com.android.calculator2");7driver.closeApp();8driver.runAppInBackground(Duration.ofSeconds(5));9driver.endTestCoverage("com.android.calculator2", "coverage.ec");10driver.openNotifications();11driver.pressKeyCode(AndroidKeyCode.HOME);12driver.pressKey(new KeyEvent(AndroidKey.ENTER));13driver.longPressKeyCode(AndroidKeyCode.HOME);14driver.longPressKey(new KeyEvent(AndroidKey.ENTER));15driver.lockDevice();16driver.unlockDevice();17driver.shake();18driver.toggleAirplaneMode();

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager");2driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager");3driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")4driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")5driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")6driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")7driver.TerminateApp("com.example.android.contactmanager")8$driver->terminateApp("com.example.android.contactmanager");9driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")10driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")11driver.TerminateApp("com.example.android.contactmanager")12$driver->terminateApp("com.example.android.contactmanager");13driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")14driver.terminateApp("com.example.android.contactmanager")

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1InteractsWithApps interactsWithApps = (InteractsWithApps) driver;2interactsWithApps.terminateApp("com.example.android.contactmanager");3var interactsWithApps = driver;4interactsWithApps.terminateApp("com.example.android.contactmanager");5interactsWithApps = driver;6interactsWithApps.terminateApp("com.example.android.contactmanager");7interactsWithApps = driver;8interactsWithApps.terminateApp("com.example.android.contactmanager");9$interactsWithApps = $driver;10$interactsWithApps->terminateApp("com.example.android.contactmanager");11$interactsWithApps = $driver;12$interactsWithApps->terminateApp("com.example.android.contactmanager");13interactsWithApps.terminateApp("com.example.android.contactmanager")14IInteractsWithApps interactsWithApps = (IInteractsWithApps) driver;15interactsWithApps.TerminateApp("com.example.android.contactmanager");16interactsWithApps.terminateApp("com.example.android.contactmanager")17interactsWithApps.TerminateApp("com.example.android.contactmanager")

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1driver.terminateApp(appPackage);2driver.terminate_app(appPackage);3driver.terminateApp(appPackage);4driver.terminate_app(appPackage);5driver.terminate_app(appPackage);6driver.terminateApp(appPackage);7driver.terminate_app(appPackage);8driver.terminateApp(appPackage);9driver.TerminateApp(appPackage);10driver.terminateApp(appPackage);11driver.terminateApp(appPackage);12driver.terminateApp(appPackage);13driver.terminate_app(appPackage);14driver.terminate_app(appPackage);15driver.terminate_app(appPackage);16driver.terminate_app(appPackage);17driver.terminateApp(appPackage);

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1InteractsWithApps app = new InteractsWithApps();2app.terminateApp("com.example.android.contactmanager");3var app = new InteractsWithApps();4app.terminateApp("com.example.android.contactmanager");5app = new InteractsWithApps()6app.terminateApp("com.example.android.contactmanager")7app = new InteractsWithApps()8app.terminateApp("com.example.android.contactmanager")9app = new InteractsWithApps()10app.terminateApp("com.example.android.contactmanager")11$app = new InteractsWithApps();12$app->terminateApp("com.example.android.contactmanager");13InteractsWithApps app = new InteractsWithApps();14app.terminateApp("com.example.android.contactmanager");15app := new InteractsWithApps()16app.terminateApp("com.example.android.contactmanager")17var app = new InteractsWithApps()18app.terminateApp("com.example.android.contactmanager")19app = new InteractsWithApps()20app.terminateApp("com.example.android.contactmanager")21app = new InteractsWithApps()22app.terminateApp("com.example.android.contactmanager")

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1driver.terminateApp("com.hipmunk.android.hipmunk");2driver.launchApp();3driver.terminate_app("com.hipmunk.android.hipmunk")4driver.launch_app()5driver.terminate_app("com.hipmunk.android.hipmunk")6driver.launch_app()7await driver.terminateApp("com.hipmunk.android.hipmunk");8await driver.launchApp();9await driver.terminateApp("com.hipmunk.android.hipmunk");10await driver.launchApp();11driver.TerminateApp("com.hipmunk.android.hipmunk");12driver.LaunchApp();13$driver->terminateApp("com.hipmunk.android.hipmunk");14$driver->launchApp();15driver.terminate_app("com.hipmunk.android.hipmunk")16driver.launch_app()17await driver.terminateApp("com.hipmunk.android.hipmunk");

Full Screen

Full Screen

terminateApp

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package appium;2import java.net.MalformedURLException;3import java.net.URL;4import java.util.concurrent.TimeUnit;5import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;6import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;7import io.appium.java_client.android.AndroidElement;8import io.appium.java_client.remote.MobileCapabilityType;9public class TerminateApp {10public static void main(String[] args) throws MalformedURLException {11DesiredCapabilities cap = new DesiredCapabilities();12cap.setCapability(MobileCapabilityType.DEVICE_NAME, "Nexus_5X_API_24");13cap.setCapability(MobileCapabilityType.PLATFORM_NAME, "Android");14cap.setCapability(MobileCapabilityType.PLATFORM_VERSION, "7.0");15cap.setCapability(MobileCapabilityType.AUTOMATION_NAME, "uiautomator2");16cap.setCapability(MobileCapabilityType.APP, "C:\\Users\\hp\\Downloads\\ApiDemos-debug.apk");

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run io.appium automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful