How to use AppiumBy class of io.appium.java_client package

Best io.appium code snippet using io.appium.java_client.AppiumBy

AppiumAppTest.java

Source:AppiumAppTest.java Github

copy

Full Screen

2import java.net.URL;3import org.openqa.selenium.WebElement;4import org.openqa.selenium.interactions.Actions;5import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;6import io.appium.java_client.AppiumBy;7import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;8public class AppiumAppTest {9  static DesiredCapabilities dc = new DesiredCapabilities();10  static {11    dc.setCapability("deviceName", "Nexus_5_API_30");12    dc.setCapability("udid", "emulator-5554");13    dc.setCapability("platformName", "Android");14    dc.setCapability("platformVersion", "11.0");15    dc.setCapability("appPackage", "com.example.myapp");16    dc.setCapability("appActivity", "com.example.myapp.MainActivity");17  }18  static final String url = "http://127.0.0.1:4723/wd/hub";19  static int successfulTestCount;20  private AndroidDriver driver;21   22  public boolean isConnected() {23    if(driver == null)24      return false;25    return true;26  }27    28  public void connectServer() throws MalformedURLException {29    driver = new AndroidDriver(new URL(AppiumAppTest.url), dc);30    System.out.println("Connection established to server");31    32  }33  /** // 1. test: Anasayfa */34  public void test1() {35    // 1. test: Anasayfa36    if(!this.isConnected()) {37      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");38      return;39    }40    WebElement element = null;41    String currentPageText = new String();42    try {43      // tek erisim elemani xpath oldugundan onu kullandik, tavsiye edilmez44      element = driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.view.ViewGroup/android.widget.FrameLayout[1]/android.view.ViewGroup/android.widget.TextView"));45      currentPageText = element.getText();46      if (currentPageText.equalsIgnoreCase("anasayfa"))47        System.out.println("Anasayfa Testi Basarili");48      else49        System.out.println("Anasayfa Testi Basarisiz");50    } catch (Exception e) {51      System.err.println("Anasayfa Yazisi Bulunamadi");52    }53  }54  /** // 2.1. Test: Anasayfa slayt // 2.2 Bilgi Yazisi */55  public void test2() {56    57    if(!this.isConnected()) {58      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");59      return;60    }61    Actions actions = new Actions(driver);62    WebElement element = null;63    try {64      element = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Slayt"));65      String elementClass = element.getAttribute("class");66      if (elementClass.equalsIgnoreCase("android.widget.imageview")) {67        System.out.println("Slayt Bulundu, Butonlar Deneniyor...");68        try {69          WebElement btn = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnSlideLeft"));70          if (btn.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("True")) {71            actions.moveToElement(btn).click().perform();72            System.out.println("Sol Buton Calisiyor");73          } else {74            System.out.println("Sol Buton Calismiyor");75          }76          btn = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnSlideRight"));77          if (btn.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("True")) {78            actions.moveToElement(btn).click().perform();79            System.out.println("Sag Buton Calisiyor");80          } else {81            System.out.println("Sag Buton Calismiyor");82          }83        } catch (Exception e) {84          System.out.println("Butonlar bulunurken hata");85        }86      }87    } catch (Exception e) {88      System.err.println("Anasayfa Slayti bulunamadi");89    } 90    91    try {92      element = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/tvMainAbout"));93      String text = "Bölümümüzün misyonu Bilgisayar Mühendisliği alanında bilgi "94            + "ve teknoloji üretmek, üretilen değerleri medeniyetlerin "95            + "ilerlemesi için kullanmak, ve yenilikçi ve araştırma eksenli "96            + "bir eğitim vererek kendine güvenen, girişimci, eleştirel analiz "97            + "yapabilen, teknik ve etik bilgilerle donatılmış, bilgisayar yazılım, "98            + "donanım ve bilgi sistemleri tasarlayabilen, geliştirebilen ve "99            + "sürdürebilen mühendisler yetiştirmektir.";100      101      if(element.getAttribute("text").equals(text)) {102        System.out.println("Bilgi yazisi dogru bir sekilde bulundu.");103        System.out.println("Yazi sinirlari: " + element.getAttribute("bounds"));104      }105    } catch (Exception e) {106      System.err.println("Bilgi Yazisi Bulunamadi");107    }108  }109  110  /** //open dropdown */111  public void test3a() {112    if(!this.isConnected()) {113      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");114      return;115    }116    WebElement element = null;117    try {118      System.out.println("Dropdown acilisi test ediliyor...");119      element = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Open navigation"));120      element.click();121      System.out.println("Dropdown aciliyor.");122    } catch (Exception e) {123      System.err.println("Dropdown Acilmiyor.");124    }125  }126  /** /close dropdown */127  public void test3b() {128    if(!this.isConnected()) {129      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");130      return;131    }132    WebElement element = null;133    try {134      System.out.println("Dropdown kapanisi test ediliyor...");135      element = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Close navigation"));136      element.click();137      System.out.println("Dropdown kapaniyor.");138    } catch (Exception e) {139      System.err.println("Dropdown Kapanmiyor.");140    }141  }142  /**143  //urun secenekleri144  //dropdown acmadan kullanmayin145   */146  public void test4() {147    if(!this.isConnected()) {148      System.err.println("Once server'a baglanin lutfen");149      return;150    }151    WebElement urun1 = null;152    WebElement urun2 = null;153    try { 154      System.out.println("Urunler kontrol ediliyor...");155      //yetiskin urun156      urun1 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductAdult"));157      158      if(urun1.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("true"))159        System.out.println("Yetiskin urunleri bulundu");160      161      urun2 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductChild"));162      if(urun2.getAttribute("clickable").equalsIgnoreCase("true"))163        System.out.println("Cocuk urunleri bulundu");164      165      System.out.println("Urun secenekleri basarili.");166    } catch (Exception e) {167      System.err.println("Urunler Sekmesi Elemanlari Yetersiz ya da Bulunamadi");168    }169  }170  /**171  yetiskin urun sayfa sol-sag butonlari172  dropdown acmadan kullanmayin173   */174  public void test5a() {175    WebElement adltBtnLeft = null;176    WebElement adltBtnRight = null;177    WebElement urun1 = null;178    try {179      urun1 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductAdult"));180      urun1.click();181      System.out.println("Yetiskin butonlari deneniyor...");182      try {183        adltBtnRight = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnRight"));184        for (int i = 0; i < 6; i++) {185          adltBtnRight.click();186        }187  188        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten son sayfadasınız."))189          System.out.println("Ileri buton calisiyor");190  191        192      } catch (Exception e) {193        System.err.println("Ileri butonu bulunurken hata");194      }195      System.out.println("Geri butonu bekleniyor");196      try {        197        Thread.sleep(5000);198        adltBtnLeft = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnLeft"));199  200        for (int i = 0; i < 6; i++) {201          adltBtnLeft.click();202        }203        204        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten ilk sayfadasınız."))205          System.out.println("Geri buton calisiyor");206         207      } catch (Exception e) {208        System.err.println("Geri buton bulunurken hata");209      }210    } catch (Exception e) {211      System.err.println("Yetiskin ekranina gidilemedi");212    }213  }214  /**215  cocuk urun sayfa sol-sag butonlari216  dropdown acmadan kullanmayin217   */218  public void test5b() {219    WebElement urun2 = null;220    WebElement chldBtnLeft = null;221    WebElement chldBtnRight = null;222    try {223      urun2 = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/miProductChild"));224      urun2.click();225      System.out.println("Cocuk butonlari deneniyor...");226      try {227        chldBtnLeft = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnLeftChild"));228        chldBtnRight = driver.findElement(AppiumBy.id("com.example.myapp:id/btnRightChild"));229        230        for (int i = 0; i < 6; i++) {231          chldBtnRight.click();232        }233        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten son sayfadasınız."))234          System.out.println("Ileri buton calisiyor");235      } catch (Exception e) {236        System.err.println("Ileri butonu bulunurken hata");237      }238      System.out.println("Geri butonu bekleniyor");239      try {240        Thread.sleep(5000);241        for (int i = 0; i < 6; i++) {242          chldBtnLeft.click();243        }244        245        if(driver.findElement(AppiumBy.xpath("/hierarchy/android.widget.Toast")).getText().equalsIgnoreCase("zaten ilk sayfadasınız."))246          System.out.println("Geri buton calisiyor");247      } catch (Exception e) {248        System.err.println("Geri butonu bulunurken hata");249      }250    } catch (Exception e) {251      System.err.println("Cocuk ekranina gidilemedi");252    }253  }254  public static void main(String[] args) {255    AppiumAppTest a1 = new AppiumAppTest();256    try {257      a1.connectServer();258      a1.test1();259      a1.test2();...

Full Screen

Full Screen

sampleTestAOSapp_Android.java

Source:sampleTestAOSapp_Android.java Github

copy

Full Screen

1import io.appium.java_client.AppiumBy;2import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;3import io.appium.java_client.android.options.UiAutomator2Options;4import org.junit.*;5import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;6import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;78import java.net.URL;9import java.time.Duration;10import java.util.concurrent.TimeUnit;1112public class sampleTestAOSapp_Android {13  private AndroidDriver driver;14  private String SERVER = "http://uftm-server:8080";1516  @Before17  public void setUp() throws Exception {18    UiAutomator2Options caps = new UiAutomator2Options();19    caps.setCapability("platformName", "Android");20    caps.setCapability("udid", "RF8N879MPYH");21    caps.setCapability("automationName", "UiAutomator2");22    caps.setCapability("appPackage", "com.Advantage.aShopping");23    caps.setCapability("appActivity", "com.Advantage.aShopping.SplashActivity");24    caps.setCapability("uftm:oauthClientId", "oauth2-m2pbTT3wUdAvsdBJXr0w@microfocus.com");25    caps.setCapability("uftm:oauthClientSecret", "tcNG3V5YVdjbgJhPl3Vl");26    caps.setCapability("uftm:tenantId", "999999999");27    driver = new AndroidDriver(new URL(SERVER + "/wd/hub"), caps);28  }2930  @After31  public void teardown(){32    if (driver != null) {33      driver.quit();34    }35  }3637  @Test38  public void testAOSapp(){39    //Implicit wait40    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));41    driver.findElement(AppiumBy.xpath(42        "//android.view.ViewGroup[@content-desc=\"Home Page\"]/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.LinearLayout/android.support.v7.widget.RecyclerView/android.widget.RelativeLayout[1]/android.widget.TextView"))43        .click();44    driver.findElement(AppiumBy.xpath(45        "//android.widget.RelativeLayout[@content-desc=\"Laptops\"]/android.widget.LinearLayout/android.widget.GridView/android.widget.RelativeLayout[4]/android.widget.TextView[1]"))46        .click();47    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/linearLayoutProductDetails")).click();48    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/imageViewProductDetailsClose")).click();49    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/linearLayoutProductQuantity")).click();50    driver.findElement(AppiumBy.xpath(51        "/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.RelativeLayout/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.ImageView[2]"))52        .click();53    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/textViewApply")).click();54    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/buttonProductAddToCart")).click();55    driver.findElement(AppiumBy.xpath(56        "/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.RelativeLayout/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.RelativeLayout[3]/android.widget.EditText"))57        .sendKeys("Username");58    driver.findElement(AppiumBy.xpath(59        "/hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.RelativeLayout/android.widget.LinearLayout[2]/android.widget.RelativeLayout[4]/android.widget.EditText"))60        .sendKeys("password");61    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/buttonLogin")).click();62    String ErrorMessage = driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/textViewFailed")).getText();63    assert ErrorMessage.contains("Incorrect user");64    driver.navigate().back();65    driver.navigate().back();66    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/imageViewMenu")).click();67    driver.findElement(AppiumBy.id("com.Advantage.aShopping:id/textViewMenuHome")).click();6869  }7071}7273
...

Full Screen

Full Screen

GestureTest.java

Source:GestureTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.example.gestures;2import com.google.common.collect.ImmutableMap;3import io.appium.java_client.AppiumBy;4import io.appium.java_client.AppiumDriver;5import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;6import io.appium.java_client.android.options.UiAutomator2Options;7import org.openqa.selenium.Point;8import org.openqa.selenium.Rectangle;9import org.openqa.selenium.WebElement;10import org.openqa.selenium.interactions.Pause;11import org.openqa.selenium.interactions.PointerInput;12import org.openqa.selenium.interactions.Sequence;13import org.openqa.selenium.logging.LogType;14import org.openqa.selenium.logging.LoggingPreferences;15import org.openqa.selenium.remote.RemoteWebElement;16import org.openqa.selenium.remote.http.HttpMethod;17import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;18import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;19import org.testng.annotations.BeforeClass;20import org.testng.annotations.Test;21import java.net.URL;22import java.time.Duration;23import java.util.logging.Level;24import static java.time.Duration.*;25import static java.time.Duration.ofMillis;26import static java.util.Collections.singletonList;27import static org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.elementToBeClickable;28import static org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions.presenceOfElementLocated;29public class GestureTest {30  public AppiumDriver driver;31  public WebDriverWait wait;32  @BeforeClass33  public void beforeClass() throws Exception {34    UiAutomator2Options options = new UiAutomator2Options()35        .setDeviceName("Android Emulator")36        .setApp(System.getProperty("user.dir") + "/apps/VodQA.apk");37    driver = new AndroidDriver(new URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), options);38    wait = new WebDriverWait(driver, ofSeconds(30));39  }40  @Test41  public void dragAndDropTest() {42    wait.until(elementToBeClickable(AppiumBy.accessibilityId("login"))).click();43    wait.until(elementToBeClickable(AppiumBy.accessibilityId("dragAndDrop"))).click();44    final WebElement dragMe = wait.until(presenceOfElementLocated(AppiumBy.accessibilityId("dragMe")));45    final WebElement dropzone = wait.until(elementToBeClickable(AppiumBy.accessibilityId("dropzone")));46    final Point point = dragMe.getRect().getPoint();47    final Rectangle rect = dropzone.getRect();48    final int targetX = rect.getX() + rect.getWidth() / 2;49    final int targetY = rect.getY() + rect.getHeight() / 2;50    PointerInput finger = new PointerInput(PointerInput.Kind.TOUCH, "finger");51    Sequence dragAndDrop = new Sequence(finger, 1);52    // pointerMove, pointerDown, pause, pointerMove, pointerUp53    dragAndDrop.addAction(finger.createPointerMove(Duration.ofMillis(0), PointerInput.Origin.viewport(),54        point.getX(), point.getY()));55    dragAndDrop.addAction(finger.createPointerDown(PointerInput.MouseButton.LEFT.asArg()));56    dragAndDrop.addAction(new Pause(finger, Duration.ofMillis(600)));57    dragAndDrop.addAction(finger.createPointerMove(Duration.ofMillis(600), PointerInput.Origin.viewport(),58        targetX, targetY));59    dragAndDrop.addAction(finger.createPointerUp(PointerInput.MouseButton.LEFT.asArg()));60    driver.perform(singletonList(dragAndDrop));61  }62  @Test63  public void dragAndDropUsingAppiumPluginTest() {64    wait.until(elementToBeClickable(AppiumBy.accessibilityId("login"))).click();65    wait.until(elementToBeClickable(AppiumBy.accessibilityId("dragAndDrop"))).click();66    final WebElement dragMe = wait.until(presenceOfElementLocated(AppiumBy.accessibilityId("dragMe")));67    final WebElement dropzone = wait.until(elementToBeClickable(AppiumBy.accessibilityId("dropzone")));68    driver.addCommand(HttpMethod.POST, String.format("/session/%s/plugin/actions/dragAndDrop",69        driver.getSessionId()), "dragAndDrop");70    driver.execute("dragAndDrop", ImmutableMap.of("sourceId", ((RemoteWebElement) dragMe).getId(),71        "destinationId", ((RemoteWebElement) dropzone).getId()));72  }73}...

Full Screen

Full Screen

SwagLabsLoginIos.java

Source:SwagLabsLoginIos.java Github

copy

Full Screen

1import io.appium.java_client.AppiumBy;2import io.appium.java_client.PerformsTouchActions;3import io.appium.java_client.TouchAction;4import io.appium.java_client.ios.IOSDriver;5import io.appium.java_client.touch.WaitOptions;6import io.appium.java_client.touch.offset.PointOption;7import org.openqa.selenium.By;8import org.openqa.selenium.WebDriver;9import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;10import org.testng.annotations.Test;11import java.net.MalformedURLException;12import java.net.URL;13import java.time.Duration;14public class SwagLabsLoginIos {15  @Test16  public void login() throws MalformedURLException, InterruptedException {17    DesiredCapabilities capabilities=new DesiredCapabilities();18    capabilities.setCapability("platformName", "iOS");19    capabilities.setCapability("deviceName", "iPhone 13");20    capabilities.setCapability("automationName", "XCUITest");21    capabilities.setCapability("udid", "CB3931EC-0B2F-4763-AF77-723B5751DC2E");22    capabilities.setCapability("bundleId", "com.saucelabs.SwagLabsMobileApp");23    capabilities.setCapability("app", "/Users/gowthamipv/IdeaProjects/LoginPageios/src/test/resources/app/iOS.Simulator.SauceLabs.Mobile.Sample.app.2.7.1.app");24    IOSDriver driver = new IOSDriver(new URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), capabilities);25    Thread.sleep(3000);26    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-Username\"]")).sendKeys("standard_user");27    Thread.sleep(3000);28    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeSecureTextField[@name=\"test-Password\"]")).sendKeys("secret_sauce");29    Thread.sleep(3000);30    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeOther[@name=\"test-LOGIN\"]")).click();31    Thread.sleep(3000);32    driver.findElement(By.xpath("(//XCUIElementTypeOther[@name=\"test-ADD TO CART\"])[2]")).click();33    Thread.sleep(3000);34    driver.findElement(By.xpath("(//XCUIElementTypeOther[@name=\"1\"])[4]")).click();35    Thread.sleep(3000);36    TouchAction t = new TouchAction(driver);37    t.tap(PointOption.point(186,657)).perform();38    Thread.sleep(3000);39    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-First Name\"]")).sendKeys("Gowthami");40    Thread.sleep(3000);41    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-Last Name\"]")).sendKeys("PV");42    Thread.sleep(3000);43    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeTextField[@name=\"test-Zip/Postal Code\"]")).sendKeys("563122");44    Thread.sleep(3000);45    driver.findElement(By.xpath("//XCUIElementTypeOther[@name=\"test-CONTINUE\"]")).click();46    Thread.sleep(3000);47    t.press(PointOption.point(206,762)).waitAction(WaitOptions.waitOptions(Duration.ofMillis((3000)))).moveTo(PointOption.point(215,204)).release().perform();48    Thread.sleep(3000);49    driver.findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-FINISH")).click();50    Thread.sleep(3000);51    driver.findElement(new AppiumBy.ByAccessibilityId("test-BACK HOME")).click();52    Thread.sleep(3000);53    driver.quit();54  }55}...

Full Screen

Full Screen

WebViewTest.java

Source:WebViewTest.java Github

copy

Full Screen

1package com.ceshiren.hogwarts.wework.app.webview;2import io.appium.java_client.AppiumBy;3import io.appium.java_client.AppiumDriver;4import io.appium.java_client.MobileBy;5import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;6import io.appium.java_client.remote.AndroidMobileCapabilityType;7import io.appium.java_client.remote.MobileCapabilityType;8import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;9import org.junit.jupiter.api.Test;10import org.openqa.selenium.By;11import org.openqa.selenium.WebElement;12import org.openqa.selenium.remote.CapabilityType;13import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;14import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;15import java.net.MalformedURLException;16import java.net.URL;17import java.time.Duration;18import java.util.Set;19import static org.hamcrest.MatcherAssert.assertThat;20import static org.hamcrest.Matchers.containsString;21public class WebViewTest {22  private static AndroidDriver driver;23  @BeforeAll24  static void beforeAll() throws MalformedURLException {25    DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();26    capabilities.setCapability(CapabilityType.PLATFORM_NAME, "Android");27    capabilities.setCapability(AndroidMobileCapabilityType.APP_PACKAGE, "io.appium.android.apis");28    capabilities.setCapability(AndroidMobileCapabilityType.APP_ACTIVITY, ".ApiDemos");29    capabilities.setCapability("chromedriverExecutableDir", "/Users/seveniruby/projects/chromedriver/chromedrivers");30    capabilities.setCapability("showChromedriverLog", true);31    driver = new AndroidDriver(new URL("http://127.0.0.1:4723/wd/hub"), capabilities);32    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));33  }34  @Test35  void webview() throws InterruptedException {36    driver.findElement(By.cssSelector("*[description=Views]")).click();37    driver.findElement(AppiumBy.androidUIAutomator(38        "new UiScrollable(new UiSelector().scrollable(true))" +39            ".scrollIntoView(new UiSelector().text(\"WebView\"))")).click();40    String webviewContext = "WEBVIEW_io.appium.android.apis";41    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));42    wait.until(webDriver -> {43      Set<String> contexts = driver.getContextHandles();44      System.out.println(contexts);45      return contexts.contains(webviewContext);46    });47    driver.context(webviewContext);48    System.out.println(driver.getPageSource());49    System.out.println(driver.getWindowHandles());50    driver.getWindowHandles().forEach(window -> {51      driver.switchTo().window(window);...

Full Screen

Full Screen

AndroidAbilityToUseSupplierTest.java

Source:AndroidAbilityToUseSupplierTest.java Github

copy

Full Screen

...3import static io.appium.java_client.touch.WaitOptions.waitOptions;4import static io.appium.java_client.touch.offset.ElementOption.element;5import static java.time.Duration.ofSeconds;6import static org.junit.Assert.assertNotEquals;7import io.appium.java_client.AppiumBy;8import io.appium.java_client.functions.ActionSupplier;9import io.appium.java_client.touch.offset.ElementOption;10import org.junit.Test;11import org.openqa.selenium.By;12import org.openqa.selenium.Point;13import org.openqa.selenium.WebElement;14import java.util.List;15public class AndroidAbilityToUseSupplierTest extends BaseAndroidTest {16  private final ActionSupplier<AndroidTouchAction> horizontalSwipe = () -> {17    driver.findElement(By.id("io.appium.android.apis:id/gallery"));18    WebElement gallery = driver.findElement(By.id("io.appium.android.apis:id/gallery"));19    List<WebElement> images = gallery.findElements(AppiumBy.className("android.widget.ImageView"));20    Point location = gallery.getLocation();21    Point center = getCenter(gallery, location);22    ElementOption pressOption = element(images.get(2),-10,center.y - location.y);23    ElementOption moveOption = element(gallery, 10,center.y - location.y);24    return new AndroidTouchAction(driver)25        .press(pressOption)26        .waitAction(waitOptions(ofSeconds(2)))27        .moveTo(moveOption)28        .release();29  };30  private final ActionSupplier<AndroidTouchAction> verticalSwiping = () ->31    new AndroidTouchAction(driver)32        .press(element(driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Gallery"))))33        .waitAction(waitOptions(ofSeconds(2)))34        .moveTo(element(driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Auto Complete"))))35        .release();36  @Test public void horizontalSwipingWithSupplier() {37    Activity activity = new Activity("io.appium.android.apis", ".view.Gallery1");38    driver.startActivity(activity);39    WebElement gallery = driver.findElement(By.id("io.appium.android.apis:id/gallery"));40    List<WebElement> images = gallery.findElements(AppiumBy.className("android.widget.ImageView"));41    int originalImageCount = images.size();42    horizontalSwipe.get().perform();43    assertNotEquals(originalImageCount,44        gallery.findElements(AppiumBy.className("android.widget.ImageView")).size());45  }46  @Test public void verticalSwipingWithSupplier() throws Exception {47    driver.resetApp();48    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Views")).click();49    Point originalLocation = driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Gallery")).getLocation();50    verticalSwiping.get().perform();51    Thread.sleep(5000);52    assertNotEquals(originalLocation, driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Gallery")).getLocation());53  }54}...

Full Screen

Full Screen

sampleTestAOSapp_iOS.java

Source:sampleTestAOSapp_iOS.java Github

copy

Full Screen

1import io.appium.java_client.AppiumBy;2import io.appium.java_client.ios.options.XCUITestOptions;3import io.appium.java_client.ios.IOSDriver;4import org.junit.*;5import org.openqa.selenium.WebElement;6import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;7import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;8import java.net.URL;9import java.time.Duration;101112public class sampleTestAOSapp_iOS {13  private IOSDriver driver;14  private String SERVER = "http://uftm-server:8080";1516  @Before17  public void setUp() throws Exception {18    XCUITestOptions caps = new XCUITestOptions();19    caps.setCapability("platformName", "iOS");20    caps.setCapability("udid", "3ecdf8889a8b18cb8858410d1540f3e6b22a2cb1");21    caps.setCapability("bundleId", "com.mf.iShopping");22    caps.setCapability("uftm:oauthClientId", "oauth2-m2pbTT3wUdAvsdBJXr0w@microfocus.com");23    caps.setCapability("uftm:oauthClientSecret", "tcNG3V5YVdjbgJhPl3Vl");24    caps.setCapability("uftm:tenantId", "999999999");25    driver = new IOSDriver(new URL(SERVER + "/wd/hub"), caps);26  }2728  @After29  public void teardown(){30    if (driver != null) {31      driver.quit();32    }33  }3435  @Test36  public void testAOSapp(){37    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));38    driver.findElement(AppiumBy.xpath("//XCUIElementTypeStaticText[@name=\"LAPTOPS\"]")).click();39    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("HP ENVY x360 - 15t Laptop")).click();40    wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(AppiumBy.accessibilityId("productDetailsButton"))).click();41    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Close2")).click();42    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("quantityButtonId")).click();43    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Plus")).click();44    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("APPLY")).click();45    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("ADD TO CART")).click();46    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("Ok")).click();47    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("userNameLabel")).sendKeys("Username");48    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("passwordLabel")).sendKeys("password");49    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("LOGIN")).click();50    WebElement loginErrorText = wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(51        AppiumBy.accessibilityId("Incorrect user name or password.")));52    assert loginErrorText.isDisplayed() == true;53    wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(AppiumBy.accessibilityId("Menu"))).click();54    driver.findElement(AppiumBy.accessibilityId("HOME")).click();55  }56}
...

Full Screen

Full Screen

AndroidSampleWithSelenium4Tests.java

Source:AndroidSampleWithSelenium4Tests.java Github

copy

Full Screen

1//package tests.sample;2//3//import io.appium.java_client.AppiumBy;4//import io.appium.java_client.MobileBy;5//6//import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;7//import org.junit.jupiter.api.Test;8//import org.openqa.selenium.WebElement;9//import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;10//import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;11//import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;12//13//import java.net.MalformedURLException;14//import java.net.URL;15//import java.util.List;16//17//public class AndroidSampleWithSelenium4Tests {18//  @Test19//  void searchTest() throws MalformedURLException, InterruptedException {20//21//    DesiredCapabilities caps = new DesiredCapabilities();22//23//    // Set your access credentials24//    caps.setCapability("browserstack.user", "tpuretest_lSVWc2");25//    caps.setCapability("browserstack.key", "Ggd5nW19cyeGseGGn2m6");26//27//    // Set URL of the application under test28//    caps.setCapability("app", "bs://c700ce60cf13ae8ed97705a55b8e022f13c5827c");29//30//    // Specify device and os_version for testing31//    caps.setCapability("device", "Google Pixel 3");32//    caps.setCapability("os_version", "9.0");33//34//    // Set other BrowserStack capabilities35//    caps.setCapability("project", "First Java Project");36//    caps.setCapability("build", "browserstack-build-1");37//    caps.setCapability("name", "first_test");38//39//40//    // Initialise the remote Webdriver using BrowserStack remote URL41//    // and desired capabilities defined above42//    AndroidDriver driver = new AndroidDriver(43//        new URL("http://hub.browserstack.com/wd/hub"), caps);44//45//    // Test case for the BrowserStack sample Android app.46//    // If you have uploaded your app, update the test case here.47//    WebElement searchElement = (WebElement) new WebDriverWait(driver, 30).until(48//        ExpectedConditions.elementToBeClickable(49//            AppiumBy.accessibilityId("Search Wikipedia")));50//    searchElement.click();51//    WebElement insertTextElement = (WebElement) new WebDriverWait(driver, 30).until(52//        ExpectedConditions.elementToBeClickable(53//            AppiumBy.id("org.wikipedia.alpha:id/search_src_text")));54//    insertTextElement.sendKeys("BrowserStack");55//    Thread.sleep(5000);56////    List<WebElement> allProductsName = driver.findElementsByClassName(57////        "android.widget.TextView");58////    assert(allProductsName.size() > 0);59//60//61//    // Invoke driver.quit() after the test is done to indicate that the test is completed.62//    driver.quit();63//64//  }65//}...

Full Screen

Full Screen

AppiumBy

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1package com.appium;2import io.appium.java_client.AppiumDriver;3import io.appium.java_client.MobileElement;4import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;5import io.appium.java_client.android.AndroidKeyCode;6import io.appium.java_client.pagefactory.AppiumFieldDecorator;7import io.appium.java_client.service.local.AppiumDriverLocalService;8import io.appium.java_client.service.local.AppiumServiceBuilder;9import io.appium.java_client.service.local.flags.GeneralServerFlag;

Full Screen

Full Screen

AppiumBy

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1import io.appium.java_client.AppiumBy;2import io.appium.java_client.MobileBy;3import io.appium.java_client.MobileElement;4import io.appium.java_client.android.AndroidDriver;5import java.io.File;6import java.net.MalformedURLException;7import java.net.URL;8import org.openqa.selenium.By;9import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities;10public class AppiumByClass {11public static void main(String[] args) throws MalformedURLException, InterruptedException {12File appDir = new File("src");13File app = new File(appDir, "ApiDemos-debug.apk");14DesiredCapabilities capabilities = new DesiredCapabilities();15capabilities.setCapability("deviceName","Android Emulator");16capabilities.setCapability("app", app.getAbsolutePath());

Full Screen

Full Screen

AppiumBy

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1By by = AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility");2driver.findElement(by).click();3By by = MobileBy.AccessibilityId("Accessibility");4driver.findElement(by).click();5By by = AndroidBy.AccessibilityId("Accessibility");6driver.findElement(by).click();7By by = IOSBy.AccessibilityId("Accessibility");8driver.findElement(by).click();9By by = WindowsBy.AccessibilityId("Accessibility");10driver.findElement(by).click();11By by = By.AccessibilityId("Accessibility");12driver.findElement(by).click();13By by = MobileBy.AccessibilityId("Accessibility");14driver.findElement(by).click();15By by = AndroidBy.AccessibilityId("Accessibility");16driver.findElement(by).click();17By by = IOSBy.AccessibilityId("Accessibility");18driver.findElement(by).click();19By by = WindowsBy.AccessibilityId("Accessibility");20driver.findElement(by).click();21By by = By.AccessibilityId("Accessibility");22driver.findElement(by).click();23By by = MobileBy.AccessibilityId("Accessibility");24driver.findElement(by).click();25By by = AndroidBy.AccessibilityId("Accessibility");26driver.findElement(by).click();

Full Screen

Full Screen

AppiumBy

Using AI Code Generation

copy

Full Screen

1WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.id("com.android.calculator2:id/digit_1"));2WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AccessibilityId("Accessibility"));3WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.name("Accessibility"));4WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.className("android.widget.TextView"));5WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.tagName("android.widget.TextView"));6WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.cssSelector("android.widget.TextView"));7WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.linkText("Accessibility"));8WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.partialLinkText("Access"));9WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.AndroidUIAutomator("new UiSelector().text(\"Accessibility\")"));10WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.iOSUIAutomation(".elements()[0].cells()[0]"));11WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.WindowsUIAutomation("new UiSelector().text(\"Accessibility\")"));12File file = new File("C:\\Users\\username\\Downloads\\Image.png");13WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.image(file));14WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.custom("some custom locator", "some custom locator value", "some custom locator value"));15WebElement element = driver.findElement(AppiumBy.custom("some custom locator", "some custom locator value", "some custom locator value", "some custom locator value"));16WebElement element = driver.findElement(App

Full Screen

Full Screen

Automation Testing Tutorials

Learn to execute automation testing from scratch with LambdaTest Learning Hub. Right from setting up the prerequisites to run your first automation test, to following best practices and diving deeper into advanced test scenarios. LambdaTest Learning Hubs compile a list of step-by-step guides to help you be proficient with different test automation frameworks i.e. Selenium, Cypress, TestNG etc.

LambdaTest Learning Hubs:

YouTube

You could also refer to video tutorials over LambdaTest YouTube channel to get step by step demonstration from industry experts.

Run io.appium automation tests on LambdaTest cloud grid

Perform automation testing on 3000+ real desktop and mobile devices online.

Try LambdaTest Now !!

Get 100 minutes of automation test minutes FREE!!

Next-Gen App & Browser Testing Cloud

Was this article helpful?

Helpful

NotHelpful